Главная Обратная связь

Дисциплины:


Резерв коштів на непередбачені роботита витрати(англ. unexpected expenditure

reserve) – сума коштів, що передба(

чається у зведеному кошторисному

розрахунку окремим рядком у розмі(

рах, які визначаються у відсотках від

загальної кошторисної вартості бу(

дови залежно від її призначення. Цей

резерв перебуває у розпорядженні ди(

ректора будови і використовується у

випадках, коли треба здійснювати

витрати, які не були передбачені

кошторисом. Але ці кошти можуть

витрачатись у встановленому поряд(

ку тільки на зведення будинків та спо(

руд, які передбачені затвердженим

проектом.

резерви фінансові(англ. financial

reserves) – грошові ресурси, резерво(

вані державою, органами управління,

галузями народного господарства, то(

вариствами, об’єднаннями, підприє(

мствами та господарськими організа(

ціями для забезпечення непередбаче(

них витрат та спеціальних потреб. Р. ф.

поділяються на загальнодержавні,

спеціальні державні резерви, резерви

міністерств, відомств, корпорацій,

концернів, товариств, об’єднань,

підприємств та господарських орга(

нізацій різних форм власності. До за(

гальнодержавних р. ф. належать ре(

зервні фонди Кабінету Міністрів Ук(

раїни, фонд непередбачених витрат в

обласних бюджетах та міст загально(

державного підпорядкування, пере(

вищення доходів над витратами бю(

джету та обігова касова готівка бю(

джетів. Спеціальні державні резерви

включають фонди державного майна

та особистого страхування, пенсій(

ний фонд. Кожен банк за рахунок

відрахувань від прибутку (у розмірі не

менше 5 відсотків) створює свій ре(

зервний фонд, розмір якого не може

перевищувати розмір статутного

фонду.

резервний капітал (фонд)(англ. capital

reserve) – частина власних коштів

підприємства, акціонерного товари(

ства і т.д., яка створюється за раху(

нок відрахувань від прибутку; вико(

ристовується для компенсації витрат

від операційної діяльності, попов(

нення основного капіталу і виплат

дивідендів у випадку, коли поточних

прибутків виявляється недостатньо.

Порядок виконання і використання

р. к. визначається уставами відповід(

них організацій. У бухгалтерських ба(

режим проференційний резервний капітал (фонд)

лансах сума р. к. відображається в па(

сиві. У деяких країнах у законодавчо(

му порядку встановлюються міні(

мальні норми р. к. у вигляді фіксова(

ного відсоткового співвідношення

резервів і власних та залучених

коштів.

резервний фонд банку(англ.reserve

bank’s fund ) – запаси грошових білетів

та розмінної монети, що зберігають(

ся у сховищах банків і ще не випу(

щені в обіг. За рахунок резервнихфондів поповнюються обігові й опе(

раційні каси банківських установ, до

них вносяться надлишки грошових

знаків із вказаних кас. Нині резервні

фонди створені при установах Націо(

нального банку України як емісійно(

го центру країни.

резидент(англ. resident) – 1.фізичні

особи – вітчизняні, іноземні та без

громадянства, що мають постійне

місце проживання в певній країні,

зокрема й ті, що тимчасово перебува(

ють за кордоном. 2.юридичні особи,

що знаходяться та зареєстровані в

певній країні, зокрема й підприємства

за участю іноземних інвесторів, дип(

ломатичні, торгові та інші офіційні

представництва за кордоном, що ко(

ристуються дипломатичними привіле(

ями, а також інші представництва

підприємств та організацій певної

країни, що не здійснюють господарсь(

кої чи іншої комерційної діяльності.

резолюція(англ. resolution ) – 1.рі(

шення, постанова, що прийнята

з’їздом, зборами тощо внаслідок об(

говорення будь(яких питань. 2.напис

службової особи на діловому папері з

коротким викладом прийнятого нею

рішення в питаннях, порушених у

цьому документі.

резюме(англ. resume ) – короткий

висновок з основними положеннями

в доповіді, промові, науковій праці,

дискусії.

реімпорт(англ. re_import) – зворотне

завезення з(за кордону вітчизняних

товарів (непроданих, забракованих),

що не піддавалися там переробці.

реімпортна угода(англ. re_import

agreement) – комерційна діяльність,

спрямована на ввезення через кор(

дон раніше вивезених туди вітчизня(

них товарів. Це можуть бути товари,

що повертаються з консигнаційних

складів, чи товари, що повертаються

через неплатоспроможність клієнта

або ж забраковані покупцем.

реінвестиція(англ. reinvestment) – по(

вторне допоміжне вкладення коштів,

одержане у формі прибутків від інве(

стиційних операцій. Розрізняють:

фінансову р., сферою вкладення

якої, як правило, є цінні папери, та

реальну р. – вкладення в основний

та обіговий капітал підприємств, на(

уку тощо.

реінвестування(англ.reinvestment ) –

спрямування прибутку (доходу),

одержаного від інвестицій (капіталь(

них вкладень), у розвиток або розши(

рення того чи іншого об’єкта. В су(

часних умовах часто реінвестуються

не тільки прибутки, а й дивіденди,

одержані акціонерами за належними

їм акціями, паями, частками в капі(

талі.

реінжиніринг(англ. reengineering) –

1.процес оздоровлення підприємств,

фірм, компаній шляхом зведення

інжинірингу на якісно новий рівень.

2.діяльність з модернізації раніше

реалізованих технічних рішень на

діючому об’єкті.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...