Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ1. Мета роботи

Визначити коефіцієнти і кути внутрішнього тертя сільськогосподар­ських матеріалів і оцінити отримані результати.

2. Теоретична частина

Різні сільськогосподарські матеріали мають властивості сипкості (пі­щані і супіщані ґрунти, зерно, мінеральні добрива). Характер взаємного переміщення часточок матеріалу в основному залежить від фрикційних вла­стивостей цих часточок, що характеризуються коефіцієнтом внутрішнього тертя.

Коефіцієнт внутрішнього тертя сипкого матеріалу залежить від щільності укладання, пружних властивостей частинок твердої фази, розмірів і форми частинок, стану їх поверхні та інших факторів.

Кути внутрішнього тертя сипких матеріалів дорівнюють кутам твір­ної конуса (рис. 5.1).

Взаємне переміщення часточок сипкого матеріалу припиниться, якщо

де mg - сила гравітації часточки; a - кут природного укосу; F/max- сила тертя, що виникає під час взаємного переміщення часточок.

Сила тертя ,

де f / — коефіцієнт внутрішнього тертя; j/ — кут внутрішнього тертя; N — нормальна сила.

Оскільки N = mgcosa, то mgsina = mgcosa, або tga = f / = tgj/. Рівновага настає за умови

a = j/

 

 

 
 

Рисунок 5.1 -До визначення коефіцієнта внутрішнього тертя

3. Зміст роботи

Визначити значення коефіцієнта внутрішнього тертя для двох-трьох видів сипких матеріалів (насіння різних сільськогосподарських культур, різні види добрив, піску).

4. Обладнання, прилади, матеріали

Лабораторний пристрій для насипання конуса із сипких матеріалів, набір різних сипких сільськогосподарських матеріалів. Основними частинами пристрою (рис. 5.2) є плита 1, шухляда 2, на дні якої є чотири радіально розміщені міліметрові шкали з початком відліку від центра, місткість 4 із заслінкою 3, напрямною 6, на яку нанесено шкалу з початком відліку, що відповідає збігу нижнього краю місткості з дном шухляди, і гвинтовий ме­ханізм 5 для підіймання місткості.

 
 

Рисунок 5.2 - Схема пристрою для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя сипких матеріалів.

1 – плита; 2 – шухляда; 3 – заслінка; 4 – місткість для матеріалу; 5 – гвинтовий механізм; 6 – напрямна.

5. Порядок виконання роботи

5.1. Підготувати пристрій до роботи, для цього виставити плиту 1 в горизонтальне положення, перемістити місткість 4 в нижнє положення, за­повнити її досліджуваним матеріалом.

5.2. Насипати конус із досліджуваного матеріалу на дно шухляди 2. Для цього відкрити заслінку 3 місткості, після початку витікання матеріалу поступово переміщати місткість вгору до утворення конуса заввишки 100 - 150 мм.

5.3. Закрити заслінку місткості.5.4. Виміряти висоту насипаного конуса та радіус його основи в чоти­рьох радіальних напрямках. Для кожного сипкого матеріалу дослід повто­рювати 3—5 разів.

5.5 Обчислити значення коефіцієнтів внутрішнього тертя за результа­тами вимірювань за формулою

 

,

 

де Hi —висота конуса, мм; Rci – середній радіус основи конуса; і - номер досліду.

5.6. Оцінити значення коефіцієнта внутрішнього тертя сипких сільсько­господарських матеріалів, для чого визначити середню арифметичну вели­чину коефіцієнта внутрішнього тертя, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

5.7. Повторити пункти 5.1—5.6 для іншого сипкого матеріалу.

5.8. Результати досліду записати в таблицю 5.1.

5.9. Визначити кут тертя за формулою

Таблиця 5.1 - Результати вимірювань і обчислень коефіцієнта внутрішнього тертя сипких матеріалів

Матеріал Номер досліду Нi, мм Rci, мм f / σ V, % j/, град
Зерно сільськогос- подарської культури              
     
     
     

6.Звіт

Навести стислий зміст роботи, схему та опис пристрою, формули і розрахунки, таблицю. Зробити висновки.

 

7. Контрольні запитання

7.1. Довести, що кут внутрішнього тертя сипкого сільськогосподарсь­кого матеріалу дорівнює куту укосу твірної конуса.

7.2. Від яких факторів залежить коефіцієнт внутрішнього тертя сипкого матеріалу?

7.3. За якою формулою визначають коефіцієнти і кути внутрішнього тертя сипких матеріалів?

7.4. Описати будову пристрою для визначення коефіцієнта внутріш­нього тертя сипких матеріалів.

 

Лабораторна робота 6

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...