Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаних джерел. 3. . . . ( реквізити джерела) ( і т.д1. . . . ( реквізити джерела) ……

2. . . . ( реквізити джерела) ……

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог

оформлення списку джерел).

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.

Оцінювання результатів виконання рефератів і творчих наукових завдань здійснюється відповідно до чинної в університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної успішності.

 

Підсумковий контроль

7.1. Питання для підсумкового контролю

Питання для заліку

1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

2. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії.

3. Предмет економічної теорії. Функції економічної теорії.

4. Система економічних законів.

5. Методи пізнання економічних процесів і явищ:

6. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

7. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Корисність продукту. Потреби та ресурси.

8. Економічні інтереси: суть, структура, класифікація. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

9. Суть економічної системи, її структура. Типи економічних систем. Змішана економічна система.

10. Власність як економічна категорія. Суб’єкти та об’єкти власності.

11. Структура економічної власності. Типи і форми власності.

12. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

13. Особливості розвитку відносин власності в Україні. Економічна суть роздержавлення власності. Приватизація.

14. Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Процес праці і процес виробництва.

15. Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв'язок.

16. Ресурси виробництва та їх види.

17. Ефективність виробництва її економічні та соціальні показники.

18. Основні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Суспільний поділ праці.

19. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

20. Товар як фундаментальна категорія товарного виробництва. Вартість товару.

21. Суть вартості товару та визначення її величини. Теорії вартості.

22. Закон вартості, його сутність та функції.

23. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

24. Еволюція форм вартості і виникнення грошей. Роль грошей в ринковій економіці. Суть грошей, їх функції. Гроші та ціна.

25. Грошовий обіг, його закони і методи регулювання. Сучасні зміни в ринковому обігу.26. Суть, причини, наслідки інфляції, шляхи подолання.

27. Об’єктивні передумови виникнення ринку. Основні ознаки ринкової економіки.

28. Суть і функції ринку

29. Структура ринку.

30. Основні суб'єкти ринкової економіки:

31. Попит і пропозиція як елементи ринку. Закон попиту і пропозиції.

32. Ціни та ціноутворення.

33. Конкуренція: суть, форми, методи. Закон конкуренції.

34. Суть, причини та види монополії. Форми монополій. Монопольна влада. Економічні наслідки монополізму. Проблема обмеження конкуренції з боку монополій.

35. Держава як організатор конкурентних відносин. Антимонопольне законодавство. Антимонопольна політика в Україні.

36. Сутність підприємництва та умови його існування. Види, суб’єкти та форми підприємництва.

37. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Функції підприємств.

38. Ризик в діяльності підприємства та управління ним. Проблеми банкрутства.

39. Перспективи розвитку підприємництва в Україні.

40. Система державної підтримки малого і середнього бізнесу.

41. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма.

42. Промисловий капітал та його кругообіг.

43. Основний і оборотний капітал. Час обороту капіталу та його складові частини.

44. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу.

45. Оборотні засоби та їх структура.

46. Показники ефективності використання основного та обігового капіталу. Рентабельність.

47. Сфера обігу в ринковій економіці. Суть, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці

48. Природа і генезис торговельного капіталу. Торговий прибуток. Товарна біржа.

49. Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Норма позичкового проценту.

50. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту.

51. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери.

52. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.

53. Фондова біржа та її функції.

54. Аграрні відносини, їх зміст та специфіка.

55. Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення.

56. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Форми власності на землю і форми господарювання у сільському господарстві. Ринок землі. Ціна землі.

57. Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс. Агробізнес.

58. Державна політика регулювання сільськогосподарського виробництва.

59. Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу доходів.

60. Функціональний розподіл доходів. Заробітна плата, її форми та системи. Номінальна та реальна заробітна плата.

61. Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи.

62. Сімейні доходи, їх структура та використання. Диференціація доходів населення. Заощадження населення.

63. Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення.

64. Система соціального захисту населення.

65. Роль держави у регулюванні розподілу доходів і забезпеченні соціального захисту.

66. Необхідність і суть державного регулювання в ринковій економіці.

67. Економічні функції держави. Межі державного регулювання.

68. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.

69. Фінанси в системі економічних відносин. Фінансова система і фінансове регулювання.

70. Сутність і структура державного бюджету.

71. Державні доходи. Податкова система і податкове регулювання. Крива Лаффера.

72. Бюджетно-податкова система як інструмент економічної політики держави.

73. Суть світового господарства, етапи його розвитку. Сучасна організаційно-економічна структура світового господарства. Закономірності розвитку світового господарства.

74. Форми міжнародних економічних відносин.

75. Економічна інтеграція. Її суть та стадії.

76. ТНК в системі міжнародних економічних зв’язків.

77. Міжнародний поділ праці та його основні форми. Міжнародна торгівля.

78. Міжнародний рух капіталу. Причини, форми вивозу капіталу.

79. Світові валютно-кредитні відносини.

80. Міжнародна міграція робочої сили.

81. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.

82. Паливно-енергетична та сировинна проблеми.

83. Екологічна криза та форми її прояву.

84. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення.

85. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

86. Макроекономіка – складова економічної теорії. Основні проблеми макроекономіки.

87. Предмет, об'єкт та суб’єкти макроекономіки. Функції макроекономіки.

88. Методологічні особливості та методи макроекономічного аналізу.

89. Сучасні макроекономчні теорії.

90. Макроекономіка та економічна політика держави.

91. Економічний кругообіг у простій економічній системі.

92. Система національних рахунків як нормативна база макроекономіки.

93. Основні макроекономічні показники.

94. Обчислення реальних обсягів.

95. Тіньова економіка.

96. Чистий економічний добробут.

97. Сукупний попит та фактори впливу на нього.

98. Сукупна пропозиція та фактори впливу на неї.

99. Рівновага АD-AS та її аналіз.

100. Споживання та заощадження:

101. Теорії споживання.

102. Види заощаджень. Національні заощадження. Особливості споживання в Україні.

103. Інвестиції в макроекономіці:

104. Мультиплікатор як макроекономічний інструмент:

105. Мультиплікатор в моделі AD-AS.

106. Парадокс ощадливості. Похідні інвестиції.

107. Ефект акселератора. Взаємодія акселератора та мультиплікатора.

108. Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Суть часткової та загальної рівноваги. Рівновага-нерівновага.

109. Праця, як головний ресурс класичної макромоделі. Взаємозв’язок рівноваги ринку праці з виробничою функцією.

110. Ринок грошей та його рівновага за класичною моделлю.

111. Ринок товарів та його рівновага за класичною моделлю.

112. Ринок заощаджень.

113. Класична модель макрорівноваги.

114. Загальна рівновага національного ринку.

115. Модель "витрати-випуск", модель "кейнсіанський хрест".

116. Модель "вилучення – ін'єкції".

117. Інфляційний та дефляційний розриви.

118. Рівновага товарного ринку. Крива IS як засіб аналізу рівноваги товарного ринку.

119. Рівновага грошового ринку. Крива LM.

120. Ринок робочої сили.

121. Модель IS-LM як відображення рівноваги товарного та грошового ринків. (Модель Хікса). Нерівновага в моделі IS-LM.

122. Вплив держави на загальну рівновагу засобами монетарної та фіскальної політики.

123. Механізм функціонування грошового ринку.

124. Зміст фіскальної політики, цілі та інструменти.

125. Державні витрати як елемент сукупного попиту. Мультиплікатор державних витрат.

126. Зміст, види та завдання фіскальної політики.

127. Наслідки фіскальної політики.

128. Фіскальна політика з урахуванням пропозицій.

129. Фіскальна політика і державний бюджет.

130. Державний борг та його вплив на національну економіку. «Ефект витіснення».

131. Фіскальна політика в Україні.

 

Питання для підсумкового контролю

1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії.

2. Предмет економічної теорії. Функції економічної теорії. Система економічних законів.

3. Методи пізнання економічних процесів і явищ:

4. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Корисність продукту. Потреби та ресурси.

5. Економічні інтереси: суть, структура, класифікація. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

6. Суть економічної системи, її структура. Типи економічних систем. Змішана економічна система.

7. Власність як економічна категорія. Суб’єкти та об’єкти власності. Структура економічної власності. Типи і форми власності. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

8. Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Процес праці і процес виробництва.

9. Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв'язок. Ресурси виробництва та їх види.

10. Ефективність виробництва її економічні та соціальні показники.

11. Основні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Суспільний поділ праці. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

12. Товар як фундаментальна категорія товарного виробництва. Вартість товару. Суть вартості товару та визначення її величини. Теорії вартості. Закон вартості, його сутність та функції.

13. Еволюція форм вартості і виникнення грошей. Роль грошей в ринковій економіці. Суть грошей, їх функції. Гроші та ціна.

14. Грошовий обіг, його закони і методи регулювання. Сучасні зміни в ринковому обігу.

15. Суть, причини, наслідки інфляції, шляхи подолання.

16. Об’єктивні передумови виникнення ринку. Основні ознаки ринкової економіки. Суть і функції ринку. Структура ринку. Основні суб'єкти ринкової економіки.

17. Попит і пропозиція як елементи ринку. Закон попиту і пропозиції. Ціни та ціноутворення.

18. Конкуренція: суть, форми, методи. Закон конкуренції.

19. Суть, причини та види монополії. Форми монополій. Монопольна влада. Економічні наслідки монополізму. Проблема обмеження конкуренції з боку монополій.

20. Держава як організатор конкурентних відносин. Антимонопольне законодавство. Антимонопольна політика в Україні.

21. Сутність підприємництва та умови його існування. Види, суб’єкти та форми підприємництва.

22. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Промисловий капітал та його кругообіг.

23. Основний і оборотний капітал. Час обороту капіталу та його складові частини. Показники ефективності використання основного та обігового капіталу. Рентабельність.

24. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос основного капіталу.

25. Природа і генезис торговельного капіталу. Торговий прибуток. Товарна біржа.

26. Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Норма позичкового проценту. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту.

27. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери. Фондова біржа та її функції.

28. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.

29. Аграрні відносини, їх зміст та специфіка. Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення.

30. Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Форми власності на землю і форми господарювання у сільському господарстві. Ринок землі. Ціна землі.

31. Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс. Агробізнес. Державна політика регулювання сільськогосподарського виробництва.

32. Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу доходів. Функціональний розподіл доходів. Заробітна плата, її форми та системи. Номінальна та реальна заробітна плата.

33. Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи. Сімейні доходи, їх структура та використання. Диференціація доходів населення. Заощадження населення.

34. Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. Система соціального захисту населення. Роль держави у регулюванні розподілу доходів і забезпеченні соціального захисту.

35. Необхідність і суть державного регулювання в ринковій економіці. Економічні функції держави. Межі державного регулювання.

36. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.

37. Фінанси в системі економічних відносин. Фінансова система і фінансове регулювання.

38. Сутність і структура державного бюджету. Державні доходи. Податкова система і податкове регулювання. Крива Лаффера.

39. Суть світового господарства, етапи його розвитку. Сучасна організаційно-економічна структура світового господарства. Закономірності розвитку світового господарства.

40. Форми міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція. Її суть та стадії. ТНК в системі міжнародних економічних зв’язків.

41. Міжнародний поділ праці та його основні форми. Міжнародна торгівля. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили.

42. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. Необхіднсть і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

43. Макроекономіка – складова економічної теорії. Основні проблеми макроекономіки. Предмет, об'єкт та суб’єкти макроекономіки. Функції макроекономіки.

44. Методологічні особливості та методи макроекономічного аналізу.

45. Економічний кругообіг у простій економічній системі.

46. Система національних рахунків як нормативна база макроекономіки.

47. Основні макроекономічні показники.

48. Обчислення реальних обсягів. Роль цін в обчисленні макроекономічних показників.

49. Сукупний попит та фактори впливу на нього.

50. Сукупна пропозиція та фактори впливу на неї.

51. Рівновага АD-AS та її аналіз.

52. Споживання та заощадження:

53. Інвестиції в макроекономіці:

54. Мультиплікатор як макроекономічний інструмент. Мультиплікатор в моделі AD-AS.

55. Парадокс ощадливості. Похідні інвестиції. Ефект акселератора. Взаємодія акселератора та мультиплікатора.

56. Класична модель макрорівноваги.

57. Загальна рівновага національного ринку.

58. Модель "витрати-випуск", модель "кейнсіанський хрест".

59. Модель "вилучення – ін'єкції".

60. Рівновага товарного ринку. Крива IS як засіб аналізу рівноваги товарного ринку.

61. Рівновага грошового ринку. Крива LM.

62. Модель IS-LM як відображення рівноваги товарного та грошового ринків. (Модель Хікса). Нерівновага в моделі IS-LM.

63. Механізм функціонування грошового ринку.

64. Зміст фіскальної політики, цілі та інструменти. Державні витрати як елемент сукупного попиту. Мультиплікатор державних витрат.

65. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції.

66. Фіскальна політика і державний бюджет.

67. Державний борг та його вплив на національну економіку. «Ефект витіснення».

68. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Банківська система. Механізм створення грошей.

69. Центральний банк та його роль у національній економіці. Емісійна політика. Рівень монетизації. Суть монетарної політики Центрального Банку України.

70. Грошово-кредитна політика (ГКП) та її інструменти. Передавальний механізм грошово-кредитної політики.

71. Циклічність економічного розвитку її суть та причини, типи економічних циклів. Економічний цикл та його фази. Економічна криза.

72. Суть економічного зростання: типи, ресурси, темпи. Фактори економічного зростання. "Залишок Солоу". Графічний аналіз економічного зростання.

73. Моделі економічного зростання.

74. Теорія розвитку. Економічне зростання та економічний розвиток. Проблеми економічного зростання в різних групах країн. Закляте «коло бідності».

75. Макроекономічний аналіз інфляції. Форми відкритої інфляції.

76. Соціально-економічні наслідки інфляції.

77. Антиінфляційна політика держави.

78. Механізм функціонування ринку праці. Рівновага на ринку праці та її регулювання за неокласичною теорією.

79. Безробіття як відхилення від рівноваги.

80. Зв'язок безробіття та інфляції. Крива Філіпса.

81. Державне регулювання зайнятості. Соціальний захист безробітних. Особливості ринку праці та стан безробіття в Україні.

82. Механізм зовнішньоекономічної політики, її інструменти. Платіжний баланс. Валютний курс.

83. Міжнародний потік товарів та капіталів. Вплив зовнішньої торгівля на ВВП. Модель Мандела-Флемінга для відкритої економіки.

84. Корисність і уподобання в економічній теорії. Криві байдужості, їх властивості. Взаємозамінні та взаємодоповнюючі товари, зона заміщення, гранична норма заміщення.

85. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Рівновага споживача.

86. Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання».

87. Реакція споживача на зміну цін. Крива «ціна-споживання». Товар Гіффена.

88. Ринковий попит, фактори зміни.

89. Ринкова пропозиція, фактори зміни.

90. Ринкова рівновага та її характеристики. Павутиноподібна модель ринкової рівноваги.

91. Державне регулювання ринкового ціноутворення та його наслідки.

92. Поняття еластичності в мікроаналізі:

93. Виробнича функція та її властивості. Виробнича сітка. Ізокванта. Закон спадної граничної продуктивності. Сукупний, середній та граничний продукт.

94. Взаємозаміщення факторів виробництва. Зона технічного заміщення. Гранична норма технічного заміщення.

95. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу виробництва. Крива „шлях розвитку”

96. Суть витрат виробництва. Функція витрат. Принцип найменших витрат.

97. Прибуток фірми: суть і види. Парадокс прибутку. «Нормальний прибуток». Економічний та бухгалтерський прибуток.

98. Витрати фірми в короткому періоді, їх класифікація. Зв’язок всіх видів витрат.

99. Витрати фірми в довгому періоді:

100. Ізокоста: суть, рівняння, графік. Карта ізокост. Рівновага виробника.

101. Ознаки та умови досконалої конкуренції. Основні правила ринкових структур. Попит фірми в умовах досконалої конкуренції.

102. Максимізація прибутку:

а) сукупний аналіз;

б) граничний аналіз.

103. Збитковість фірми:

а) сукупний аналіз;

б) граничний аналіз.

104. Закриття фірми:

а) сукупний аналіз;

б) граничний аналіз.

105. Пропозиція фірми:

а) в короткому періоді;

б) в довгому періоді.

106. Ринкова ціна та умови прибутковості, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва.

107. Монополія та монопольна влада. Індекси ринкової влади. Попит на продукт монополії. Визначення цін та обсягів виробництва при чистій монополії.

108. Максимізація прибутку в умовах монополії. Довгострокова монопольна рівновага.

109. Принципи ціноутворення в умовах монопольної влади. Цінова дискримінація.

110. Суть, умови виникнення і характерні риси монополістичної конкуренції. Крива попиту на продукцію в умовах монополістичної конкуренції. Визначення ціни та обсягів випуску в умовах монополістичної конкуренції

111. Економічні наслідки та соціальна ціна монополізму.

112. Короткострокова рівновага в умовах монополістичної конкуренції. Довгострокова рівновага в умовах монополістичної конкуренції.

113. Нецінова конкуренція. Поглиблення диференціації продуту. Реклама. Витрати реалізації.

114. Характерні ознаки, суть, причини виникнення олігополії. Витрати олігополії в короткостроковому періоді. Встановлення ціни товару і обсягів його випуску фірмою-олігополістом.

115. с

116. Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та ринку факторів виробництва.

117. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.

118. Роль профспілок на ринку праці. Диференціація ставок заробітної плати. Економічна рента.

119. Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу. Рівновага на ринку капіталу. Ціна капіталу. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції.

120. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Поняття теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень. Рівень дохідності. Прибуток на капітал.

121. Ринок землі та природних ресурсів:

122. Аналіз загальної рівноваги ринків на мікрорівні. Ефект зворотного зв'язку.

123. Ефективність обміну. Загальна рівновага в економіці обміну:

124. Економіка добробуту і пошук рівноваги, критерії оцінки добробуту. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.

125. Зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Їх наслідки. Інструменти усунення негативних наслідків зовнішніх ефектів. Теорема Коуза-Стіглера. Приватні та суспільні блага.

126. Економічна роль держави у ринковій економіці. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблеми ефективності.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...