Главная Обратная связь

Дисциплины:


Навчально-методичний комплекс 3 страницаКрім того, було виявлено, що цех з очищення стічних вод і фільтрації некондиційних аерозолів тимчасово не функціонував через економію електроенергії.

Старший інспектор державного управління екологічної бе; пеки області виніс постанову про накладення адміністратиі ного штафу на керівника фірми та про припинення експлуг тації підрозділу по виготовленню аерозолів.

Через тиждень керівник фірми подав на дії інспектора скар гу до суду, вказавши при цьому, що 15 днів тому на фірм проводилася комплексна перевірка за участю державноп інспектора з використання та охорони земель, санітарноп лікаря, начальника інспекції нагляду за охороною праці, зі наслідками якої на підприємство вже накладено адміністра' тивний штраф у розмірі 20% від фонду заробітної плати, г тому постанова старшого інспектора з охорони навколишнього природного середовища підлягає скасуванню.

Визначити коло суспільних правовідносин. Дати характеристику функцій управління в галузі екології. Вирішити справу.

 

Лекція ТЕМА 3. Екологічні права та обов’язки громадян.

 

1.Загальна характеристика екологічних прав громадян.

2.Види екологічних прав громадян.

3.Поняття та види екологічних обов’язків громадян.

4.Гарантії реалізацій, форми та способи захисту екологічних прав громадян.

 

Література:

1.Конституція України. Просвіта. -К., 1996.

2.Закон України "Про охорону навколишнього природно­го середовища" // ВВР України. - 1991. - № 41 (зі змінами і допо­вненнями).

3.Земельний кодекс / Істина. - К., 2012.

4.Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р N 45/95-ВР

5.Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р.

6.Закон України «Про всеукраїнських референдум» від 06.11.2012р.

7.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.

8.Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992.

9.Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні : Постанова Каб. Міністрів України від 25.05.2011р.

10.Про Порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки : Постанова Каб. Міністрів України від 18.07.1998р.

11.Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля : наказ Мінприроди України від 18.12.2003 р.

12.Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля: Постанова Верхов. Ради України від 04.11.2004 № 2169-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2004. — № 6. — Ст. 357;

13.Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 29.06.2011 № 771 // Офіц. вісн. України. -2011. -№ 55. - Ст. 2210.14.Васильєва, М. И. Зкологические права человека - важнейшие права нового по-коления [Текст] /М. И. Васильєва//Права человека: итоги века, тендеции, перспективьі / под общ. ред. Е. А. Лукашевой. - М. : Норма, 2002. - С. 40-76;

15.Балюк, Г. І. Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України [Текст] / Г. І. Балюк // Бюл. М-ва юстиції України. -К., 2007. -№ 5. -С. 77-98;

16.Анісімова, Г. В. Здійснення громадянами екологічнних прав [Текст] : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Г. В. Анісімова. - X., 1996. - 24 с.;

17.Кобецька, Н. Р. Екологічні права громадян України [Текст] : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.06/Н. Р. Кобецька. -К., 1998. - 173 с. та ін.

18.Гетьман, А. П. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України [Текст] / А. П. Гетьман, В. В. Костицький // Право України. -2012. - С. 180-202;

19.Гетьман, А. П. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав людини [Текст] / А. П. Гетьман // Вісн. Акад. прав, наук України. - 2000. - № 1 (20). -С. 129-137.

20.Кобецька, Н. Р. Екологічні права громадян України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. Р. Кобецька. - К., 1998. - 173 с.

21.Екологічнеправо України: Навч. Посібник для підготовки до іспитів. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. 230с.

22.Екологічнеправо України в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, Г.В. Анісімова, А.К. Соколова. – Х:ТОВ «Одіссей», 2007. – 480с.

23.Костицький В.В. ЕКологічне право України: підручник/ В.В. Костицький. – Дрогобич: Коло, 2012. – 360с.

 

Семінар ТЕМА 3. Екологічні права та обов’язки громадян.– 2год.

1.Загальна характеристика екологічних прав громадян.

2.Конституційні екологічні права громадян.

3.Види екологічних прав громадян.

4.Поняття та види екологічних обов’язків громадян.

5.Гарантії реалізацій, форми та способи захисту екологічних прав громадян.

 

Питання для самостійної роботи:

1.Особливості екологічних прав громадян.

2.Право громадян на відшкодування шкоди заподіяної порушенням права на безпечне довкілля.

3.Особливості екологічних обов’язків громадян.

4.Засоби щодо забезпечення права на отримання екологічної інформації.

 

Практичне заняття ТЕМА 3. Екологічні права та обов’язки громадян.– 2 год.

Задача 1

У процесі будівництва комбінату біопрепаратів ініціативна група громадян на чолі з біологам Короленком Ц. звернулася до місцевої державної адміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення зазначеного об’єкта, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати непередбачені генетичні наслідки у населення, яке проживає на цій території.

Місцева державна адміністрація відмовила у їх проханні, Посилаючись на ту обставину, що за проектом даного будівництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологічної експертизи. У відповідь на відмову Короленко Ц. при підтримці місцевої екологічної організації став вимагати прилюдного обговорення матеріалів будівництва даного об’єкта і звернувся до суду зі скаргою на дії державної адміністрації.

Дати характеристику правовідносин, що склалися.

Чи є в даному випадку порушення екологічних прав громадян?

Вирішити справу.

 

Задача 2

Група жителів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення (гарантованого добровільного відселення), звернулася до районного народного суду з позовом на адміністрацію ЧАЕС про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог, обгрунтовуючи свою відмову тим, що державою вживаються заходи щодо зниження захворюваності населення в цій зоні. Крім того, громадянам, які проживають у даній зоні, надаються пільги і компенсації, передбачені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що повною мірою компенсують завдану їм шкоду.

Громадяни звернулися з касаційною скаргою до вищестоящого суду.

Визначити характер правовідносин, що склалися. Чи правомірне рішення народного суду? Вирішити справу по суті заявлених вимог громадян.

Задача 3

Громадянин Мішин Л. звернувся зі скаргою до прокуратури на державне управління екологічної безпеки області, яке, на його думку, винне у перекрученні екологічної інформації. Зокрема дані його екологічного бюлетеня, що були опубліковані три місяці тому в місцевій пресі, характеризують екологічну обстановку міста як цілком сприятливу для проживання.

Однак, як стало відомо з повідомлень місцевого радіо, тільки завод хімічних реактивів через застаріле устаткування щоденно викидає в навколишнє природне середовище близько 15 видів шкідливих речовин і сполук, які перевищують граничнодопустимі концентрації в 20—40 раз: окислів азоту — в 45 раз, міді — 38, олова — 29, свинцю — в 36 раз. Аналогічні факти наводилися і у виступі головного санітарного лікаря міста на сесії міської Ради. Крім того, у його виступі вказувалось на різке збільшення захворюваності населення внаслідок погіршення екологічної обстановки в місті.

Визначити коло суспільних правовідносин, що склалися.

Чи є порушення екологічних прав у даному казусі?

Вирішити справу по суті висунутих вимог.

 

Задача 4

Пенсіонери Гаркуша С., Петренко К. та Куценко Н. звернулися до суду із заявою про захист екологічних прав, які систематично порушувалися їхнім сусідом Касаткіним Г. На обгрунтування своїх позовних вимог вони вказали, що Касаткін Г., порушивши встановлені норми, обладнав на дорозі загального користування, яка веде до річки, капітальну теплицю для вирощування квітів, позбавивши їх тим самим можливості користуватися не тільки землями загального користування (призначення), а й водоймою, що знаходиться поряд та з якої він забирає воду для поливу городу і вирощування квітів. Крім того, Касаткін Г. займається виготовленням з мармуру та інших каменів різних скульптур, використовуючи для обробки спеціальні пневматичні пристрої (турбінки), які створюють у процесі експлуатації неможливі для відпочинку шумові впливи.

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог, вказавши у ) своїй ухвалі на непідвідомчість розгляду даного спору в судових органах.

Дати характеристику правовідносин, що склалися.

Чи допущено в даному казусі порушення екологічних прав , громадян?

Розглянути справу по суті висунутих позовних вимог.

 

Задача 4

За наслідками незалежної громадської екологічної експертизи було встановлено, що в районі склалася катастрофічна екологічна обстановка, яка вимагає прийняття невідкладних заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища. У висновку екологічної експертизи, зокрема, відзначалось, що викиди в атмосферне повітря тільки від стаціонарних джерел у минулому році становили 198 тис. тонн, з яких 104 тис. тонн складає сірчистий ангідрид, 29 тис. тонн — окисли азоту, 66 тис. тонн — окисли вуглецю.

Особливу екологічну небезпеку для жителів і особливо для дітей становить свинцево-цинковий комбінат, який за рік викинув близько 3 тис. тонн газоподібних і рідких речовин.

Голова комплексної екологічної експертизи академік Валуєв К. направив висновок експертизи в обласну газету для опублікування і вжиття відповідними органами необхідних заходів щодо підприємств-забруднювачів навколишнього природного середовища. В публікації поданих матеріалів йому було відмовлено на тій підставі, що газета друкує лише дані офіційних органів екологічного контролю. Валуєв звернувся до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

Змістовний модуль 2.

Лекція ТЕМА 4. Правовий режим використання та охорони земель.

1. Земля як об'єкт охорони та використання.

2. Правове регулювання використання та охорони земельних ресурсів.

3. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони земельних ресурсів.

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель.

 

Література:

1.Конституція України. Просвіта. -К., 1996.

2.Закон України "Про охорону навколишнього природно­го середовища" // ВВР України. - 1991. - № 41 (зі змінами і допо­вненнями).

3.Земельний кодекс / Істина. - К., 2013.

4.Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003р.

5.Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003р.

6.Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель2 від 19.06.2003р.

7.Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998р.

8.Закон України «Про концесії» від 16.07.1999р.

9.Закон України «Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики України до 2012р.» від 21.12.2010р.

10.Кодекс про адміністративні правопорушення України від 7 грудня 1984 р.

11.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р.

12.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

13.Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підручник. — 2-ге вид. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Юрид. думка, 2008. — 720 с.

14.Екологічне право України [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 1.1. Каракаша. — Одеса : Фенікс, 2012. — 788 с.

15.Екологічне право України. Загальна частина [Текст]: навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Шуміло. — X.: ХНУВС, 2010. — 292 с.

16.Екологічне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. —К.: Центр учб. л-ри, 2013. — 432 с.

17.Земельне право України: підручник / B.I. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. - К.: Вид. «Ін Юре», 2008.

18.Земельне право України: підручник / за ред. М.В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

19.Земельное право Украины: Учеб. Пособие / Авт. кол.: Беженарь A.M., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред.. Погребного А.А., Каракаша И.И..-К.: Истина, 2002.

20.Земельне право України : Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша. К.: Істина, 2003. 11 .Землекористування: сучасність та перспективи / Автори упорядники В.П. Артеменко, О.С. Врублевський. - К.: ІКЦ Леста, 2005. - 251 с. 12.

21.Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.І. Гордєєв; за ред. Шульги М.В.- Х.; «Право», 2013 – 520с.

22.Земельне право Украхни: Підручник 3-е видання допов і перероб. Алерта, 2013. – 520с.

23.Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України. Актуальні проблеми практичної теорії. - К.: Знання, 2007. - 445 с. В.Гуменюк В.І. Земельна реформа: правові аспекти. - К.: ІнЮре, 2005. - 366с.

Семінар ТЕМА 4. Правовий режим використання та охорони земель– 2год.

1. Земля як об'єкт охорони та використання

2. Категорії земель за земельним законодавством.

3. Правові основи землекористування в Україні.

4. Правова охорона земель.

5. Державне управління і контроль за використанням та охороною земель.

6. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

 

 

Питання для самостійної роботи:

1.Првове регулювання використання та охорони земельних ресурсів

2.Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земель

3.Державна реєстрація прав на землю.

4.Правові засади набуття прав на землю.

5.Передача земель у власність, надання їх у користування.

 

 

Практичне заняття ТЕМА 4. Правовий режим використання та охорони земель– 2 год.

Задача 1

При перевірці правильності забудови одного із районів м. Вінниці був виявлений факт самовільної забудови гр. Василь-ченко земельної ділянки, призначеної до дитячого майданчика.

Васильченко, маючи в особисті власності автомобіль "Жигулі", побудував на цій ділянці землі гараж. Вінницька міська адміністрація прийняла рішення про знесення гаража.

Васильченко, посилаючись на 2-річний строк використання гаража, звернувся з проханням відшкодувати витрати, які він ви­тратив за цей період часу.

Який порядок повернення самовільно зайнятих земельних дільниць? Які види відповідальності є за порушення земельного законодавства?

Задача 2

В Полтаві Бондаренко придбав у власність І/З частину будинку. Йому була виділена також І/З частина присадибної зе­мельної ділянки. Через 7 років він зробив добудову, в зв'язку з чим його доля житлової площі значно збільшилась.

На основі цього він потребував збільшення частини його земельної ділянки. Інші співвласники будинку заперечували. Бо­ндаренко звернувся з позовом в народний суд.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача З

Громадянин Петренко без належного дозволу зробив при­будову до житлового будинку. Селищна Рада винесла рішення, в місячний строк, своїми силами і за свій рахунок знести збудо­вану ним частину будівлі і привести в порядок земельну ділянку.

Голова Селищної Ради звернувся до дільничного інспекто­ра міліції Романченко з проханням надати допомогу в вирішенні питання про знос самовільно збудованої частини дому.

Дільничний інспектор відповів голові Ради відмовою, мо­тивуючи тим, що дане питання не входить в компетенцію міліції.

Які визначенні законодавством форми боротьби з самові­льним будівництвом?

Чи правомірні дії дільничного інспектора міліції?

Задача 4

Старший державний інспектор з використання та охорони земель обласного управління по земельних ресурсах наклав адмі­ністративні стягнення на керівників ряду сільськогосподарських промислових підприємств за порушення щорічного терміну по­дання даних про якість земель, необ'єктивний облік закріплених за ними угідь та несвоєчасне внесення земельного податку. Кері­вник аграрної акціонерної фірми "Сяйво" оскаржив це рішення до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Обґрунтувати рішення суду. Вирішити справу.

Задача 5

Товариству “Карпати” за рішенням адміністрації міста у приватну власність була надана земельна ділянка лісогосподарського призначення площею 7 га для будівництва ферми по відгодівлі худоби. Отримавши земельну ділянку, товариство змінило свої наміри і почало будівництво промислового цеху. Державний інспектор з контролю за використанням і охороною земель, зафіксував порушення земельного законодавства та передав матеріали перевірки до прокуратури.

Визначте правомірність дій товариства. Чи законне рішення адміністрації?

 

Задача 6

На загальних зборах садівницького товариства “Рось” було розглянуто питання щодо притягнення до відповідальності члена товариства гр. Полякова, який не використовував свою ділянку. Ділянка заросла трав’яною рослинністю, яка негативно впливає на розвиток культурних рослин, призводить до поширення шкідників і хвороб, які розповсюджуються на сусідні ділянки. Поляков пояснив, що він використовує ділянку для відпочинку, є власником цієї ділянки і буде використовувати її на свій розсуд.

Чи передбачена відповідальність за дії гр. Полякова?

Задача 7

Громадянин Цушко звернувся до сільської ради з проханням передати йому на безоплатній основі 0,15 га земель для ведення садівництва. Сільрада відмовила йому.

Кваліфікуйте дії сільради.

Задача 8

Для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель громадянці Петровій виділено земельну ділянку площею 0.2 га. Через дорогу від її садиби розташована земельна ділянка розміром 0.05 га. Цю ділянку сільська рада надала їй у користування для ведення городництва.

Який порядок використання земельних ділянок, наданих для ведення городництва? Чи може громадянка Петрова приватизувати 0.2 га та зазначені 0.05 га як єдину присадибну ділянку, якщо загальна площа її не перевищує норми, встановленої законодавством?

Лекція ТЕМА 5. Правовий режим використання та охорони надр та лісів

 

1. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

2. Право користування надрами та його види.

3. Правова охорона надр.

4. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

5. Ліси як об'єкт правової охорони та використання

6. Правове регулювання використання та охорони лісів

7. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства

Література:

1.Конституція України. Просвіта. -К., 1996.

2.Земельний кодекс / Істина. - К., 2012.

3.Кодекс про надра від 27.07.1994р.

4.Лісовий кодекс України від 21.01.1994р.

5.Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001р.

6.Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.01.2000р.

7.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991.—№41. — Ст. 546.

8.Закон України «Про концесії» від 16.07.1999р.

9.Про нафту та газ: Закон України від 12.07.2004 р. за № 2665-Ш // Офіційний вісник України. — 2001. — № 33. — Ст. 1524.

10.Гірничий закон України від 06.10.1999 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1127-ХГУ// Офіційний вісник України. — 1999. —№43.— Ст. 2125.

11.Про Державну геологічну службу України: Закон України від 04.11.1999 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1216-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №43. — Ст. 456.

12.Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16.05.1995р.

13.Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999р.

14.Закон України «Про державне регулювання відобутку, виробництва і використання дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 14.11.1997р.

15.Закон України «Про відобування і переробку уранових руд» від 19.11.1997р

16.Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995р.

17.Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» від 12.04.2012р.

18.Про затвердження Порядку державного обліку родовищ запасів і проявів корисних копалин: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.1995р.

19.Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничо-добувного підприємства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995р.

20.Про затвердження Положення про надання гірничих відводів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р.

21.Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р., в редакції від 21 грудня 2012 року.

22.Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини: Постанова Каб. Міністрів України від 15.02.2000 № 19.

23.Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 42.

24.Положення про Зелену книгу України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. 25.Постановою Кабінету Міністрів України «Порядок спеціального використання лісових ресурсів» від 23 травня 2007 р.

26.Екологічне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. —К.: Центр учб. л-ри, 2013. — 432 с.

Семінар ТЕМА 5. Правовий режим використання та охорони надр та лісів – 2год

1. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

2. Право користування надрами та його види.

3. Правова охорона надр.

4. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

5. Ліси як об'єкт правової охорони та використання

6. Правове регулювання використання та охорони лісів

7. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства

Питання для самостійної роботи:

1.Надра як об'єкт правового регулювання, використання та охорони.

2.Право користування надрами та його види.

3.Управління в галузі використання і охорони надр.

4.Правова охорона надр.

5.Відповідальність за порушення законодавства про надра.

6.Проблеми лісового права

7.Право лісокористування

8.Проблеми права власності на ліси

9.Право лісового сервітуту

10.Правові заходи щодо відтворення лісів

11.Порядок ведення Зеленої книги України

 

Практичне заняття ТЕМА 5. Правовий режим використання та охорони надр та лісів – 2 год.

Задача 1

Комплексною перевіркою дотримання законодавства про використання й охорону надр працівниками Мінеконмбезпеки України встановлено, що на ведення робіт по геологічному значенню надр та дослідно-промислової' розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення укладено кон­тракт з іноземною фірмою "Агат". Однак фірма здійснює за­значені види діяльності за відсутності спеціальної ліцензії; проводить будівництво площ залягання цих копалин без прое-ктнокошторисної документації, необхідних дозволів на вико­нання вказаних робіт та гранично-геологічного обґрунтування забудови.

Під час перевірки представники фірми пояснили, що вони зводять переважно будівлі із скло металевих збірних конструкцій, які після виконання робіт і видобування корисних копалин підля­гають знесенню, про що відомо територіальному органу гірничо­го нагляду. Вони перерахували на рахунок територіального орга­ну гірничого нагляду кошти в іноземній валюті.

За наслідками перевірки дотримання законодавства про вико­ристання та охорону надр на відповідальних осіб іноземної фірми було накладено адміністративні штрафи у розмірі 1,5 тис. грн та пе­редано до прокуратури матеріали про порушення кримінальної справи стосовно керівників територіальних органів геологічного ко­нтролю і гірничого нагляду.

Окреслити коло суспільних правовідносин.

Дати обґрунтування по справі.

Вирішити її по суті викладених обставин.

Задача 2

Житель міста Гоголів Р. Кудельський на належній йому ді­лянці розпочав будівництво колодязя з метою використання під­земних вод для побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного приладу (відцентрового насоса).

Під час проведення вказаних робіт його відвідав інспектор територіальної інспекції гірничого нагляду, який після перевірки умов та характеру проведення робіт виніс постанову про їх при­пинення та наклав на Кудельського адміністративний штраф у розмірі 500 грн. Він також зазначив, що останні порушив вимо­ги чинного законодавства.

Р. Кудельський оскаржив цю постанову до суду з вимогою усунення перешкод у користуванні природними ресурсами та стягнення збитків, заподіяних йому незаконним рішенням.

Окреслити коло суспільних правовідносин.

Дати характеристику правовідносинам, що склалися. Вирішити справу.

Задача 3

Група громадян розмістилась на відпочинок в приміському лісі. Під час

відпочинку вони зрубали декілька дерев для багатті, насмітили (розкидали пусті пляшки, консервні банки), на шляху розрушили мурашник.

Визначити коло суспільних правовідносин, які порушення лісового законодавства є в діях названих осіб. Вирішіть справу.

Задача 4

Товариство пасічників звернулося до лісництва із заявою про виділення їм у постійне користування для розміщення пасіки суміжних із лісом сільськогосподарських угідь. Взамін товарист­во зобов'язалося забезпечувати лісництво продуктами бджільст-ва. Така угода була укладена і зареєстрована бджільством.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...