Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вплив на глобальну екосистему ЗемліВплив на глобальну екосистему Землі стосується процесів пору­шення екологічної рівноваги на планеті, що погіршує умови життя біологічних об'єктів. Серед них можна виділити такі форми глобальних екодеструктивних процесів:

· зміна клімату на планеті;

· зміна електромагнітної системи Землі;

· зміна якісних характеристик глобальних геосфер (літосфери, атмосфери, гідросфери);

· зміна буферних захисних систем планети (зменшення озо­нового шару, зміна іоносфери).

 

Цифриі факти__________________________________________

· Про зміну клімату свідчить ряд фактів. За останні 10 років у Європі були побиті всі метеорологічні «рекорди»: найспекотливіше літо, найбільш морозна зима, найсильніший період посухи; протягом 90-х років у світі було зафіксовано більше штормів і ураганів, ніж за весь інший період минулого сторіччя. Улітку 1997 р. на Північному полюсі йшов дощ, що останній раз відбувалося, на думку археологів, 160 000 років тому; по­лярний лід тане, за останні 15 років льодовикова маса зменшилася на 20% (Хенс, 1998).

· Загальний запас кисню повітря складає понад 1,2 * 1015 тонн. Щорічно він зменшується приблизно на 1 * 1010, а через 150-200 років за прискоре­них темпів науково-технічного прогресу можна очікувати його скоро­чення на кілька відсотків. Досить сказати, що організм людини чутливий до зниження концентрації кисню вже на 1—2% (Винокурова та ін., 1998).

· Останній рік минулого тисячоліття приніс також рекордну кількість природних катастроф: землетрусів, повеней, цунамі — більше 700, що зна­чно перевищує показники 1998 року. Якщо в 1998 році внаслідок стихій­них лих загинуло близько 53 000 чоловік, то в 1999 році — вже понад 72 000 чоловік. Загальний збиток, нанесений в останньому році тисячо­ліття, перевищив 80 млрд дол. США (за повідомленнями радіо й телеба­чення).

З погляду економіста зазначені процеси впливу на природне середовище є також надзвичайно важливими економічними чинниками. Це підтверджується такими аргументами:

§ Будь-які процеси цілеспрямованого впливу на природне середовище пов'язані з витратами засобів (фінансових, мате­ріальних, енергетичних, інформаційних), що можна виразити через систему кількісних показників, у тому числі вартісних, адекватних економічній сфері діяльності людини.

§ Сучасне виробництво тісно пов'язане з природним середо­вищем, яке виконує безліч економічних функцій (джерело ре­сурсів, середовище здійснення виробничої діяльності, «резерву­ар» відходів, що видаляються, ін.). Кожна з функцій, як прави­ло, чутлива до зміни характеристик природного середовища. Будь-яке їх відхилення в той чи інший бік негайно позначаєть­ся на економічних показниках суспільних систем (Гор, 2001; Стан, 2002; Майєр та ін., 2003; Маслов, 2002). В одному випад­ку (при зміні якості середовища, сприятливому для даної функції) відбувається поліпшення показників у певній економі­чній сфері (збільшуються доходи підприємств, знижуються ви­трати тощо); в іншому (несприятливому) - зміна показників має негативний характер, що може кваліфікуватися як еконо­мічний збиток (зниження доходів, збільшення витрат та ін.).Існує принципова можливість: з одного боку, оцінити у вар­тісній формі витрати ресурсів людського суспільства, що спря­мовуються на перетворення компонентів природного середови­ща; з іншого боку, за допомогою кількісних показників дати економічну інтерпретацію змін, що відбуваються в природі. Це створює об'єктивні передумови порівняння результатів і витат еколого-економічної діяльності, дозволяє усвідомлено і ціле­спрямовано обґрунтовувати і планувати прийняття господарсь­ких рішень. Чим глибшим є розуміння економічної природи процесів, що відбуваються в суспільстві і природі, тим більше існує можливостей вибору найбільш ефективних варіантів ре­алізації виробничої діяльності і суспільної поведінки людини. Саме це прагнення підвищити ефективність функціонування виробничих і суспільних систем з урахуванням їх впливу на при­родне середовище змушує вивчати особливості формування еколого-економічних оцінок.

 

Таблиця 3.8. Хімічні речовини, їх джерела і наслідки впливу

Речовини Джерела Наслідки впливу
Евтрофні речовини (азот і фосфор) Нітрати надходять із сільськогосподарських джерел; фосфати надходять Евтрофікація водних об'єктів (при підвищеній концентрації)

Продовження табл. 3.8

Важкі метали та їх похідні:      
свинець (алкілсвинець -високотоксична речовина) Використовується як добавка для бензину і барвників, а також у деяких іграшках Вже при невеликій концентрації в крові дітей може спостерігатися вповільнення розумового розвитку  
ртуть (метилртуть - високотоксична похідна ртуті)   Використовується в алкілхлорних установках, вироб­ництві електричного устат­кування, фарб, фунгіцидів; присутня у стоматологічній амальгамі та вимірювальних інструментах; використову­ється як каталізатор; вивіль­няється в атмосферу в про­цесах спалювання викопного палива, особливо вугілля Вражає нервову систему і може потрапити в ланцюг живлення

Продовження табл. 3.8

кадмій   Використовується в гальванічних процесах та як стабілізатор пластмас; присутній у нікелькадмієвих акумуляторах; природний забруднювач у фосфатних добривах Накопичується у верхньому шарі ґрунту; канцероген; існує зв'язок між концентрацією кадмію в тілі людини (особливо в нирках) і захворювання­ми нирок; небажаний вплив на мікрофлору й безхребет­них у водних екосистемах і ґрунтах  
миш’як   Використовується; в пестицидах, як рослинний десикант, у складі просочувального розчину для деревини; побічний продукт плавильних процесів і згорання вугілля Неорганічний миш'як -широко відомий канцероген; накопичується в організмах, що живуть у воді; може бути присутнім у питній воді внаслідок забруднення ґрунтових горизонтів
нікель Використовується як сплав,у складі штучних волокон, скла, кераміки, електронних приладів, а також у біжутерії; по­бічний продукт спалювання палива у виробництві енергії та у двигунах автомобілів Алергічна реакція шкіри й рак  

Продовження табл. 3.8

Поліхлоровані біфеніли (ПХБ)   Повністю штучна сполука; використовується в конденсаторах, трансформаторах, гідравлічних насосах і системах теплообміну, пластифікаторах, поверхневих покриттях, барвниках і клейких речовинах   Потрапляє в організм людини в процесі дихання, з їжею або при фізичному контакті; підтвердження канцерогенних властивостей; незважаючи на здатність акумулюватися в ланцюзі живлення, достовірної інформації про гострі екотоксикологічні ефекти елемента немає
Діоксини   Небезпечна група побічних забруднювачів; 2,4,5-Т-пестицид - широко розповсюджений гербіцид, внесення якого приводить до накопичення похідних діоксину в ґрунті, опадах, біоті; продукт спалювання ПВХ   Велика стурбованість населення через серйозні проблеми здоров'я й деградацію навколишнього середовища в минулому (аварія в Севесо)3; високотоксичний для одних тварин, меншою мірою - для інших; імовірний канцероген (за даними Міжнародного агентства досліджень раку — (МАДР)

Продовження табл. 3.8

Нафта   Бензол - природний компонент сирої нафти; бензол присутній у бензині, автомобільних викидах і викидах хімічної промисловості   Викиди нафти в навколишнє середовище викликають велике занепокоєння через значний негативний вплив на морських ссавців, птахів і черепах; дія значної кількості бензолу викликає порушення центральної нервової системи; бензол - широко відомий канцероген
Поліхлоровані вуглеводні (ПХВ)   Неповне згорання органічних сполук; промислові розчинники і дров'яні печі   Бенз(а)пірен - один із найпоширеніших ПХВ; МАДР вважає цю речовину одним із імовірних канцерогенів
Полівінілхлорид (ПВХ)   Використовується для різних цілей (наприклад, для вироб­ництва труб, плівок, пляшок, кабельного устаткування, настінних покриттів); містить хлор; у процесі спалювання ПВХ відбуваються викиди газоподібного хлору, що при взаємодії з водою утворює соляну кислоту   Мономер вінілхлорид може викликати рак; синильна кислота - сприяє підкисленню середовища  

Продовження табл. 3.8

Хпорфтор-вуглеводні (ХФВ) і бромфтор-вуглеводні   ХФВ і бромфторвуглеводні в даний час заборонені до вико­ристання, замість них засто­совуються менш небезпечні речовини (наприклад, хлорфторвуглеводні); використовуються як замінники аерозолів, розчинників, а також у піноутворювачах, холодоагентах, рідинах кондиціонерів повітря; бромфторвуглеводні використовуються, головним чином, у вогнегасниках   Дані речовини вважаються руйнівниками озонового шару у верхніх шарах атмосфери, а отже, створюють загрозу для здоров'ю людини і навколишньому середовищу  
Азбест   Матеріал, що широко застосовується(понад 1000 різних застосувань); входить до складу незаймистих тканин, азбестоцементу, покрівельних матеріалів, настінних покриттів, труб; наповнювач пластмас, теплоізолятор, матеріал для автомобільних гальмівних колодок і дисків зчеплення   Ураження дихальної системи, рак легенів, ціломічний рак (рак, що розвивається в грудній або черевній порожнині); ціломічний рак може бути викликаний винятково впливом азбесту: він виникає через руйнування ізоляційних матеріалів в офісних приміщеннях  

Продовження табл. 3.8

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...