Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Біологічні чинники –це рослинний і тваринний світ, їх продуктивність.Біологічні чинники –це рослинний і тваринний світ, їх продуктивність.

Бактеорологічні показники – характеризують забрудненість води патогеннимиі непатогенними мікроорганізмами.

Буферна ємність – показник, що характеризує дозу металу, надходження я кої істотно не порушує характеру функціонування всієї екосистеми.

Відходи виробництва – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворюються в процесі виробництва.

Виробник відходів – фізична або юридична особа, чия діяльність зумовлює утворення відходів.

Гумові відходи – спрацьовані шини транспорту, які біологічно не руйнуються.

ГДК – це така максимальна концентрація речовини у будь-якому середовищі і джерелах біологічного споживання, яка при більш чи менш тривалому впливі на організм не шкодить здоров’ю і не викликає віддалених ефектів.

ГДК робочої зони – кількість шкідливої речовини, яка при щоденній роботі протягом 8 годин за весь трудовий стаж не повинна викликати відхилень у стані здроровя в поточному і віддаленому періодах життя працівника і його потомства.

ГДК максимальна разова – концентрація шкідливоїх речовини, яка при вдиханні прротягом 20 звилин не повинна викликати рефлекторних реакцій в організмі людини – відчуття запаху, зміна біоелектричної активності головного мозку, світлової активності очей тощо. Одиниця виміру – мг/ м3.

ГДК середньодобова (24 години)- не повинна чинити на людину прямого або непрямого шкідливого впливу – загальтоксичного, канцерогенного, мутагенного та інших при невизначено довгому вдиханні(роки). Вимірюється в мг/ м3 .

Екологічний паспорт -це нормативно-технічний документ, який містить дані про використання підприємством ресурсів і визначення впливу його виробництва на навкодишнє середовище.

Екологічний моніторинг – це інформаційна система спостережень, оцінки і прогнозу змін у стані навколишнього середовища.

Нормативи екологічної безпеки – нормативи, які покликані забезпечити екологічно сприятливі умови життя і діяльності людини, а також умови відтворення тваринного і рослинного світу.

Завдання для практичних занять з теми „Спостереження і контроль стану довкілля на мікро- і макрорівнях”

 

Питання для вивчення і обговорення

1. Суть екологічного моніторингу.

2. Види екологічного моніторингу та його півні.

3. Основні напрями глобального моніторингу.

4. Завдання екологічного нормування.

5. Нормативи екологічної безпеки та їх поділ.

6.Поділ шкідливих речовин на класи.

7. Що таке ефект сумації?

8. Обмежувальні нормативи негативного впливу.

9. Що таке розрахункові нормативи екобезпеки?

10. Нормативи вилучення і використання природних ресурсів.11. Екологічний паспорт та розв’язання екологічних завдань на підприємстві.

Завдання

Розрахувати сумарну концентрацію забруднювачів навколишнього природного середовища, якщо ГДКсд для інгредієнтів: пил – 0,15 мг/м3, аміак – 0,04 мг/м3 , ртуть – 0,0003 мг/м3, оксид вуглецю – 3,0 мг/м3, діоксид сірки – 0,05 мг/м3.

Концентрація речовин: пил – 0,9 мг/м3, аміак – 0,6 мг/м3 , ртуть – 0,003 мг/м3, оксид вуглецю – 6,0 мг/м3, діоксид сірки – 0,3 мг/м3 .

 

Завдання для індивідуальної роботи з теми „Спостереження і контроль стану довкілля на мікро- і макрорівнях”

1. За даними міської(районної) санепідемстанції або міськводоканалу оцінити санітарний стан водойми ріки Ворскла біля м. Полтава, користуючись формулою:

 

_Сі_+ _С2_+ С3 ... + _Сі_ < 1 ГДК1 ГДК2 ГДК3 ГДКn

 

2. Визначити кількість стічних вод у м.Полтаві, що попадають у р.Ворсклу (за щорічними статистичними даними або даними міськводоканалу, або обласного відділу статистики).

 

3. Визначити джерела у м.Полтаві, що найбільше викидають шкідливих речовин в атмосферне повітря. Визначити найменування інгредієнтів, що є шкідливими у м.Полтаві та визначити їх фактичну наявність в атмосферному повітрі за допомогою санепідстанції або статистичних даних поданих підприємствами у своїх звітах до обласного відділу статистики.

 

2.4. Завдання для самостійної роботи з теми „Спостереження і контроль стану довкілля на мікро- і макрорівнях”

А) Дайте відповіді на питання та проаналізуйте їх

 

1. Що розуміють під моніторингом довкілля7

2. Назвіть основні завдання екологічного моніторингу.

3. Які існують види моніторингу? Охарактеризуйте кожний.

4. Які органи спостерігають за станом довкілля?

5. Що Ви розумієте під нормативами екологічної безпеки? Назвіть їх види.

6. Назвіть екологічні стандарти. Поясніть сутність кожного.

7. За якими критеріями оцінюється санітарно-гігієнічний стан навколишнього середовища?

8. Поясніть термін „гранично допустима концентрація”. Які існують види цого нормативу.?

9. У чому сутність тимчасових стандартів(ТУВ, ТУС)?

10. Що називають ефектом сумації7 чи завжди виконується це рівняння? Поясніть.

11. Як Ви розумієте різницю між екологічними стандартами та екологічними нормативами?

12. Обґрунтуйте необхідність існування екологічного паспорта підприємства.

13. Які стани природних систем можуть бути при еколого деструктивному впливі людини?

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...