Главная Обратная связь

Дисциплины:


Визначення факторів збитку природному середовищу та визначення методів їх оцінкиУмова завдання

У м.Києві станом на 22 грудня 2010 року від працюючих підприємств було викинуто разом шкідливих інгредієнтів, що в сумі становило 320 т на 1 кв.км. Величина збитку для суспільства становила 700 тис. грн. У Дніпровському районі м.Києва проживає понад 500 тис. мешканців. На території лісові насадження, житлові будівлі, основні фонди промисловості, транспорту, зв’язку, зони відпочинку, лікарні. Необхідно визначити групу факторів, які впливають на екологічний і економічні збитки у місті Києві, а також визначити методи їх оцінки.

 

Визначення екологічної ціни товарів і послуг в Україні

Умова завдання

Економічна оцінка природних ресурсів, які вилучилися їх природного середовища за кошторисом витрат(вода, ліс, земля, газ, нафта, руда) становить 1 млн 300 тис грн. для випуску машинобудівним заводом комбайнів для збирання зернових на полях України, а за результатами інструментальних збиток на довкілля від виготовлення комбайнів цим заводрм становить 0,6 млн грн. за рік. Визначте екологічну ціну (продукції) комбайнів, що випускаються машинобудівним заводом.

 

Визначення екологічних витрат і формування екологічної ціни у сфері діяльності народного господарства в Україні

Умова завдання

Дайте відповіді на тести

Тест 1. Виділіть групи оцінок екологічної ціни за видами продукції

а) одиниці різних матеріалів і предметів споживання;

б) одиниці електроенергії;

в) один иці послуг, що надаються;

г) (збиткоємність) одиниці відходів виробництва;

д) вірнні відповіді а) і б);

е) усі відповіді вірні.

Тест 2. До основних складових екологічних втрат відносять:

а) вилучення природних ресурсів(водних, земельних)4

б) забруднення довкілля(атмосфери, води, грунтів, включаючи шумове та електромагнітне забруднення);

в) розміщення відходів;

г) порушення ландшафтів(ерозія грунтів, перезволоження земель, забруднення грунтів, порушення земель);

д) вплив на біоту;

е) надзвичайними ситуаціями;

є) додатковими екологічними витратами;

ж) внутрішньовиробничими екологічними факторами;

и) інтоксикацією населення (зокрема, через забруднення харчових продуктів);

і) усі відповіді вірні.

Тест 3. Підрахунки для оцінки екологічних втрат доцільно здійснювати за чотирма версіями:

а) перша – витратна оцінка, що відображає основу рівня екологічних видатків, який фактично фіксується офіційною статистичною системою;

б) друга – «збиткова» оцінка ґрунтується на рівні питомих збитків від впливу на довкілля;

в) третя – «гіпотетична збиткова» оцінка враховує повні обсяги екологічного впливу, включаючи «тіньові» та інші несприятливі умови, які можуть впливати на величину втрат;г) четверта – «упущена вигода», яка формує облік втрачених можливостей4

д) усі відповіді вірні.

5.4. Завдання для самостійної роботи за темою «Методи оцінки еколого-економічних збитків»

Підготуйте та дайте самостійно відповіді у зошитах для самостійної роботи

Питання для самостійної роботи

1. Дайте визначення економічного збитку від порушення довкілля.

2. Поясніть природу економічного збитку з точки зору теорії розвит­ку.

3. На які три складові умовно можна поділити еколого-економічний збиток щодо квазіенергетичних витрат відкритої стаціонарної сис­теми?

4. Дайте вартісний аналіз формування еколого-економічного збитку.

5. На які три складові умовно можна поділити еколого-економічний збиток відносно формування вартості суспільного продукту?

6. У чому полягає принцип інтерналізацїї екстерналій?

7. Охарактеризуйте фактори, що формують величину еколого-еконо­мічного збитку.

8. На які складові можна поділити еколого-економічний збиток за реципієнтами, які його спричиняють?

9. Назвіть і коротко охарактеризуйте три базові методи обліку еколо­го-економічного збитку.

10. Охарактеризуйте методичний підхід до визначення еколого-еконо­мічного збитку методом прямого обліку.

11. Охарактеризуйте методичний підхід до визначення еколого-еконо­мічного збитку аналітичним методом.

12. Окресліть приблизну схему обліку еколого-економічного збитку за існуючими методиками розрахунку збитків.

13. Які напрямки дії фактору часу на еколого-економічні оцінки?

14. Які напрямки дії фактору невизначеності на еколого-економічні оцінки?

15. Що таке екологічна ціна виробництва і споживання продукту?

16. Які стадії життєвого циклу продукту слід ураховувати при обліку екологічної ціни? Як це можна зробити?

17. Які господарські завдання можна розв'язувати за допомогою конк­ретних оцінок еколого-економічних збитків?

18. Які господарські завдання можна розв'язувати за допомогою усереднених укрупнених оцінок еколого-економічних збитків?

Домашнє завдання

Підготуйте реферат за темою «Економічна оцінка впливу автотранспорту, включаючи автотранспорт м.Полтави»(можливо райони Полтавської області за місцем мешкання).

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...