Главная Обратная связь

Дисциплины:


Екологічний облік і реформування традиційної системи обліку на підприємствіПроведений аналіз дозволив виявити ряд складних і невирішених теоретико-прикладних проблем екологічного обліку і звіт­ності підприємств. Шляхи їх вирішення є об'єктом активного обговорення серед провідних фахівців і практиків. Значною мі­рою вони пов'язані з реформуванням традиційної системи облі­ку і звітності на підприємстві.

Коли йдеться про облік витрат на підприємстві, слід, у першу чергу, розрізняти облік фактичних (минулих) і планових (майбу­тніх) витрат. Попри строге визначення терміна «екологічний об­лік» слід пам'ятати, що в сучасних концепціях бізнесу облік перш за все використовується для свідомого планування майбутніх процесів. Саме тому підприємці і менеджери особливо зацікав­лені в обліку планових витрат, який, однак, неможливий без відображення витрат фактичних. Аналогічне твердження спра­ведливе і відносно прибутків або вигод.

Екологічний облік повинен виявляти і відображати в грошо­вій формі зовнішні ефекти (витрати).

Вирішення цієї проблеми можливе за умови використання двох різних підходів:

1) внесення уточнень до системи традиційного обліку перш за все шляхом більш детального і диференційованого відобра­ження екологічних аспектів підприємства, включаючи всі витрати на проведення природоохоронних заходів, а також змін, що викликаються ними, в бухгалтерському балансі під­приємства (назвемо його диференціювання фінансової звіт­ності);

2) реорганізація і розширення обліку, у тому числі за допомо­гою складання екобалансів для більш повного відображення (з урахуванням часового аспекту) зовнішніх екологічних ви­трат, як і ефектів виробничої діяльності (назвемо його роз­ширенням фінансової звітності).

У першому випадку, тобто при уточненні (диференціюванні) традиційного обліку, перед річним звітом ставиться завдання більш повного відображення конкретних форм впливу екологі­чного менеджменту на майно і прибутковість підприємства. При обліку витрат необхідне диференційоване відображення екологічних витрат за їх видами і місцем виникнення. Калькуляція витрат для окремих виробів або послуг також може служити відображенню частини витрат і обороту, обумовленого екологіч­ними аспектами. Подібні обчислювальні операції пов'язані із загальними проблемами обліку (облік постійних витрат, підбір базових величин, перенесення витрат тощо). Цей підхід може більш точно виявити екологічні витрати і використати одер­жані дані при взаємовідносинах із зовнішніми інвесторами. Крім того, у рамках проведення підприємством застережної екологічної політики цей підхід дозволяє знайти резерви і мінімізува­ти витрати на ОНС.

Другий підхід веде значно далі. Тут ідеться про реорганіза­цію і розширення обліку в цілях його використання як інстру­менту активного екологічного менеджменту. Традиційний об­лік практично не пристосований для цієї мети. Щоб привести його у відповідність до новиї вимог, його необхідно істотно до­повнити, зокрема шляхом визначення нових об'єктів обліку, а також формулювання нових цілей обліку та інших показників. Облік повинен по можливості повно відображати позитивні і негативні зовнішні ефекти, що викликаються виробничою діяльністю або виробленою підприємством продукцією. У центрі невирішених питань стоять проблеми оцінки і агрегації еколо­гічних даних, включаючи ефекти впливу на навколишнє при­родне середовище, які є якісно різнорідними і не піддаються «простому» підсумовуванню.Перспективні завдання розроблення подібного якісно нового методичного інструментарію стосовно обох підходів подані в табл. 6.1. При реалізації зазначених підходів до зміни звітності (диференціювання і розширення) з метою більш повного відображення екологічних аспектів в основні документи з бух­галтерської звітності може послідовно вноситися ряд змін.

 

Таблиця 6.1 Методичний інструментарій екологічної звітності

Звітність з екологічною орієнтацією
Традиційна форма звітності Облік екологічних ефектів
Збільшення обороту за допомогою заходів щодо охорони навколишнього середовища Витрати, пов'язані із заходами щодо охорони навколишнього середовища Інтерналізова- ні екологічні витрати Екстерналізо вані екологічні витрати - Екстерналізо вана - екологічна корисність
пряме непряме зменшення витрат збільшен- ня витрат підлягають вираженню в грошових величинах Не підлягають вираженню в грошових величинах
додаткова виручка з повторного використання відходів імідж Зменшення чинників, що вводяться у виробництво Виробничі витрати вплив ефектів на стан,: будівель, лісів, грунтів, води вплив ефектів на стан: ландшафту, кліматичних умов, здоровя, способу життя

Продовження табл. 6.1

зростання цін гудвіл (невідчут­ні активи)      
Нові Ноу-хау продукти   Зменшення небажаних побічних продуктів Збільшення небажаних побічних продуктів    
Диференціювання фінансової звітності Розширення фінансової звітності

 

Зупинимося на основних документах, які щорічно надаються підприємством, - бухгалтерському балансі і звіті про прибутки і збитки - та оцінимо їх з позиції існуючих у більшості країн мінімальних вимог комерційного права. Перш за все з усієї маси представлених у цих документах загальних даних може бути виділена така екологічно релевантна інформація. У даних річно­го звіту разом з рядом статей основних засобів (наприклад, споруди з очищення стічних вод і уловлювання шкідливих речовин, що надходять в атмосферне повітря) можуть міститися відомості про придбані права природокористування або про амортизаційні відрахування на природоохоронне устаткування.

У пасивній стороні балансу до позицій, що стосуються еко­логічних аспектів діяльності підприємства, можуть бути, на­приклад, віднесені відрахування до резервних фондів. Конкрет­но: відрахування до резервного фонду на відшкодування завда­ної екологічної шкоди (збитку від забруднення ОНС); екологічні збори; відрахування до резервного фонду на виконання зобов'я­зань з рекультивації; аналогічні відрахування з усунення відхо­дів; відрахування до резервного фонду на поточний ремонт при­родоохоронного устаткування.

Виходячи з можливості більш детальної класифікації статей
балансу, фахівці пропонують виділити серед них такі статті, що
можуть надати більш докладну інформацію про екологічні аспекти діяльності підприємства (табл.6.2.)

 

Таблиця 6.2. Статті балансу, що стосуються ОНС

Активи Пасиви
I. Нематеріальні активи Право сумісного користування спорудами для ОНС I. Власний капітал Резерви за рахунок прибутку на проведення інвестицій в ОНС
II. Основний капітал Технічні споруди і установки, що служать ОНС, інші установки, виробниче і фірмове устаткування, що служить ОНС, проведена передоплата та незавершене устаткування для ОНС II. Резервні фонди Відрахування до резервного фонду на невідомі зобов'язання за ОНС, відрахування до резервного фонду на виплати за руйнування гірських масивів, відрахування до резервного фонду на рекультивацію, відрахування в резервний фонд на усунення відходів
III. Оборотний капітал Запаси екологічно чистої сировини екологічно чистої продукції III. Зобов'язання за кредитами, виданими фінансово-кредитними установами на природоохоронні цілі

 

У рахунку прибутків і збитків також можлива більш дета­льна класифікація, що передбачає такі статті:

1. виручка та її частка від продажу відходів;

2. витрати, серед них витрати на придбання екологічно чистої сировини;

3. зарплата і преміювання, серед них зарплата і преміювання за діяльність у сфері охорони навколишнього середовища;

4. амортизаційні відрахування, серед них амортизаційні відра­хування природоохоронного устаткування;

5. інші витрати, серед них інші витрати на охорону навколиш­нього середовища.

При обліку довгострокових інвестицій разом з виділенням таких спеціальних видів інвестицій (вкладень у позаобігові акти­ви), як придбання земельних ділянок та придбання об'єктів при­родокористування, доцільно також відображати природоохоронні інвестиції в галузевому розрізі. Важливими є і ті зміни, які доцільно внести в систему обліку витрат на виробництво.

У російській практиці до складу витрат, що включаються в собівартість проодукції і враховуються при оподаткуванні прибутку, входять такі елементи, пов'язані безпосередньо (або побічно) з екологією і природокористуванням:

- витрати, пов'язані з використанням природної сировини, у частині витрат на рекультивацію земель, плата за деревину, що відпускається на пні, а також плату за воду, що забирається організаціями з водогосподарсь­ких систем (у сумі фактичних витрат);

- витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням техно­логії або організації виробництва, а також з поліпшенням якості про­дукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей, що здійснюються в ході виробничого процесу;

- платежі (внески страховок) з обов'язкових видів страхування і відраху­вання до фондів страхування (резерви);

- податки, збори, платежі та інші обов'язкові відрахування, а також деякі інші.

За прийнятим в Україні та Росії порядком, платежі за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин у природне середовище і за розмі­щення в межах установлених нормативів відходів здійснюються за рахунок собівартості продукції, а платежі за перевищення відповідних екологічних нормативів - за рахунок прибутку.

У межах обліку витрат на виробництво можуть бути виділені своєрідні опорні екологічні позиції, наприклад, витрати на підго­товку кадрів у сфері екологічного менеджменту, амортизаційні відрахування на повне відновлення основних природоохоронних виробничих фундацій, банківські відсотки з екологічних кредитів, екологічні платежі, відрахування і збори, спеціальні послу­ги, наприклад, з усунення відходів тощо. У такий спосіб можна забезпечити необхідну деталізацію в поданні окремих видів ви­трат з метою підвищення прозорості і полегшення управління пов'язаними з екологічними аспектами операціями.

Такий вид витрат, як «витрати на усунення відходів», можна розділити на витрати: на усунення спеціальних (токсичних) відходів; на переробку відхо­дів; на перевезення пакувального матеріалу; на повторне використання папе­ру і картону; на транспортування і орендну плату; за користування місцями для поховання сміття. Роздільне відображення подібних витрат за видами в практиці обліку необхідне, оскільки в нижчеописаному обліку витрат за міс­цем їх виникнення екологічні витрати мають бути чітко визначені, навіть якщо дане місце виникнення витрат не виконує певних функцій ОНС.

Місця виникнення витрат є суворо обмеженими сферами діяльності підприємства. Доцільно розрізняти такі місця вини­кнення витрат:

- місця виникнення витрат, які цілком «відповідають» за ОНС на підприємстві (наприклад ділянка з обробки стічних вод);

- місця виникнення витрат, які лише частково можна віднести до ОНС (наприклад контроль за якістю продукції та послуг);

- місця виникнення витрат, які спочатку були організовані не в цілях ОНС.

Витрати, пов'язані з ОНС, можна безпосередньо віднести на конкретну продукцію і проводити їх роздільне відображення в тому випадку, якщо вони містяться в прямих витратах (напри­клад, на сировину і матеріали або пов'язані із замовленням спе­ціальні прямі витрати на виготовлення і реалізацію). Деталь­ний облік витрат на природоохоронні заходи щодо окремих ви­дів продукції вимагає розподілу невигідних (загальних) витрат за місцями виникнення витрат.

На етапі планування екологічні цільові показники можуть використовуватися як змінні. Проведення порівняльного аналі­зу планових і фактичних показників дозволяє виявляти їх від­хилення. Тому за допомогою планування і задавання цільових показників можна створити інструмент регулювання з екологі­чною орієнтацією внаслідок достатньо точної диференціації еко­логічних даних. Доповненням цьому може бути система таких показників:

- частка витрат на охорону навколишнього середовища в зага­льних витратах на виробництво продукції;

- співвідношення природоохоронних інвестицій і загального обсягу інвестиційних витрат;

- співвідношення витрат на різні природоохоронні заходи (на­приклад, на заходи зі скорочення відходів, стічних вод, за­побігання викидів речовин в атмосферне повітря тощо).

Одержані в результаті обліку витрат кількісні і якісні дані можуть бути використані в інших блоках екологічної інформа­ційної системи підприємства, зокрема, для визначення застосо­вуваних в екобалансах показників. У свою чергу, усі вони мо­жуть бути використані в організації планування як складового елемента системи екологічного менеджменту, включаючи ана­ліз планових і фактичних показників.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...