Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система фінансування природоохоронної діяльності в УкраїніОсновними джерелами, фінансування природоохоронної діяль­ності в Україні (рис.8.2) є:

- державний бюджет (загальний фонд);

- місцеві бюджети (загальний фонд);

- фонди охорони навколишнього природного середовища;

- власні кошти підприємств;

- міжнародна технічна допомога.

Огляд державних витрат на охорону навколишнього середо­вища, проведений Світовим банком в Україні, свідчить, що за­гальний обсяг витрат на охорону навколишнього середовища у 2000 році становив 600 млн дол. США, в той час як у 1996 році він складав приблизно 1 млрд дол.

 

 

Рис.8.2. Структура державного бюджету

Більшість екологічних витрат здійснюється з позабюджет­них джерел, головним чином коштами підприємств. За період 1996-2000 років таке фінансування суттєво скоротилося. У 2000 році витрати з позабюджетних джерел склали 94% усіх витрат на охорону навколишнього середовища.

Державний бюджет.

Фінансування природоохоронної діяльності на загальнодер­жавному рівні сьогодні в Україні представлене двома централі­зованими джерелами:

§ Державним бюджетом, відповідно до розділу «Охорона на­вколишнього природного середовища», який утворено в Дер­жавному бюджеті починаючи з 1994 року;

§ Державним фондом охорони навколишнього природного се­редовища.

Необхідно зазначити, що згідно з Бюджетним кодексом бю­джет (Державний та місцевий) може складатися із загального та спеціального фондів. ,

Прикладом спеціального фонду може бути Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, який формується за рахунок 30% збору за забруднення навколишнього природного середовища. Платежі за раху­нок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цьо­го фонду. На відміну від Державного фонду, розділ «Охорона навколишньо­го природного середовища» встановлений в складі загального фонду, оскі­льки не має конкретно визначеного джерела надходжень.

Починаючи з 2001 року, згідно із Законом України «Про Державний бюджет» видатки для фінансування природоохоронних заходів, пов'язаних із відтворенням та підтриманням природних ресурсів у належному стані здійс­нюються за функціональною класифікацією «Охорона навколишнього при­родного середовища» за відповідними бюджетними програмами міністерств і відомств.

За Бюджетним кодексом, бюджетна програма - це систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети і завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Таким чином, розпорядник коштів може окремі програми ліквідувати або створити нові за відповідним обґрунтуванням.Так, у межах загального фонду можна виділити такі бю­джетні природоохоронні програми:

1. Для Міністерства екології та природних ресурсів України:

§ геолого-екологічні дослідження та заходи;

§ заходи зі створення і збереження природно-заповідно­го фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги.

2. Для Державного комітету лісового господарства України:

· створення захисних лісових насаджень і полезахис­них лісових смуг;

· збереження природно-заповідного фонду.

3. Для Державного комітету України водного господарства:

§ захист від шкідливої дії вод сільських населених пун­ктів і сільськогосподарських угідь;

§ комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиса в Закарпатській області.

4. Для державного комітету України по земельних ресурсах:

· створення протиерозійних гідротехнічних споруд і ре­культивація порушених земель.

Фактичні витрати Державного бюджету на охорону довкіл­ля за основними напрямками наведено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1.

Витрати державного бюджету на орону довкілля, тис.грн

 

Напрями витрат
Охорона навколишнього середовища, всього
Охорона водних ресурсів
Охорона земельних ресурсів
Лісовідновлення та вітрозахисні лісосмуги
Охорона мінеральних ресурсів
Місцеві органи охорони навколишнього середовища
Природні заповідники
Інші заходи х охорони довкілля
Організація ядерної безпеки та інші витрати на управління ядерною безпекою

 

Місцеві бюджети.

У зв'язку з дефіцитом місцевих бюджетів коштів на приро­доохоронну діяльність виділяється обмаль. Що стосується місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, то в переважній частині вони незначні за обсягом коштів з при­чини їх розпорошеності. На сьогодні таких фондів існує близь­ко 8 тис.

У видатках цих фондів заходи боротьби із забрудненням до­вкілля не є пріоритетними. Це пов'язано в першу чергу із не­значними обсягами коштів фондів та порівняно багатовартісними природоохоронними заходами, спрямованими на боротьбу із забрудненням довкілля.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...