Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фонди охорони навколишнього природного середовищаВ Україні, як і в багатьох країнах перехідної економіки, на фоні різкого скорочення природоохоронних витрат із державно­го та місцевого бюджетів відбувається формування альтернати­вних джерел, до яких, у першу чергу, слід віднести екологічні фонди. Вони відіграють важливу роль у фінансуванні природоохоронної діяльності в країнах Центральної та Східної Європи. Сьогодні в Україні створені і діють ряд державних цільових екологічних фондів (рис. 8.3).

Законодавчою основою для формування і функціонування фондів охорони навколишнього природного середовища став Закон України «Про охорону навколишнього природного сере­довища» від 25 червня 1991 року.

Зазначені фонди формуються за рахунок:

- збору за забруднення навколишнього природного середовища;

- грошових стягнень за порушення норм і правил охорони на­вколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну по рушенням законодавства про охорону навколишнього природ­ного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

Практично головним джерелом формування фондів охорони навколишнього природного середовища є збір за забруднення довкілля.

Рис. 8.3. Державні цільові екологічні фонди України

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що кошти від збору за забруднення на­вколишнього природного середовища розподіляються між Дер­жавним, обласними та республіканським Автономної Республі­ки Крим, а також місцевими (сільськими, селищними, міськи­ми) фондами охорони навколишнього природного середовища в співвідношенні відповідно 30, 50 і 20 відсотків (рис. 8.4).

 

Рис. 8.4. Співвідношення розподілу коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

Питома вага надходжень від збору за забруднення навколи­шнього природного середовища до Державного фонду склала в загальних доходах 2000 р. 83,5%.

У 1998 році Державний фонд було включено до складу Дер­жавного бюджету України, а місцеві фонди - до складу відпові­дних місцевих бюджетів.

Порядок формування доходів Державного фонду, їх розпо­діл та контроль за використанням коштів, згідно з цільовим призначенням, встановлено Положенням про Державний фонд, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 181 від 15 лютого 2002 року.

Відповідно до цього Положення головним розпорядником коштів Державного фонду є Міністерство екології та природних ресурсів України (далі - Мінекоресурсів) в особі його міністра.

Забороняється використання коштів Державного фонду на за­ходи, не передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та від 17 ли­стопада 2001 року № 1519 «Про внесення змін до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».Кошти Державного фонду використовуються повністю в якості безповоротних грантів, оскільки в чинному законодав­стві не передбачена можливість фінансування за поворотною схемою (позики, кредити тощо).

Відповідно до Положення про Державний фонд розроблено Порядок планування та фінансування природоохоронних захо­дів з Державного фонду, який затверджено наказом Мінекоре­сурсів від 21 травня 2002 року № 189.

Згідно з цим Порядком основою для розгляду включення природоохоронних заходів до проекту Переліку є запити про фінансування природоохоронних заходів із Державного фонду, який підписується керівником та головним бухгалтером.

Дані про надходження коштів до фондів охорони навколиш­нього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів в 1995-2001 роках наведено у табл. 8.2.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...