Главная Обратная связь

Дисциплины:


Предмет навчальної дисципліниРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни (спецкурсу)

для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від 25 січня 2010 р.

декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._____________

 

 

КИЇВ – 2010


Робоча програма із спецкурсу „Правові форми екологічного контролю”

При підготовці частини І спецкурсу були використані матеріали програми: Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”. Укладачі: доц. Краснова М. В., асист. Фролов М. О., асист. Шомпол О. А.. – К., 2001. – 20 с.

Укладач:

к.ю.н., доц. Краснова М. В.,

Лектор:

К.ю.н. Краснова М. В.

Викладач:

К.ю.н. Краснова М. В.

 

Рецензент:

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

з науково-методичною комісією

протокол № ___

від «____» ______________ 2010 р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради

юридичного факультету

протокол № ___

від «____» ______________ 2010 р.

 

I. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна „Правові форми екологічного контролю”викладається студентам магістратури І року навчання юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання - 72 години, з них лекцій - 17 год., практичних - 17 год., самостійної роботи - 38 год. Форма підсумкового контролю: залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Курс „Правові форми екологічного контролю” спрямований на поглиблення засвоєних при вивченні нормативних курсів “Екологічне право”, “Право екологічної безпеки” магістрами спеціалізації “Земельне і екологічне право” теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів державного, громадського та інших видів контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки (далі – екологічного контролю) як засобу попередження виникнення екологічної шкоди, гарантії охорони і захисту екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої, наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю.

Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння системоутворюючих аспектів екологічного права як галузі права, дозволяє поглиблено розуміти вирішення проблем, пов’язаних зі створенням механізму контролю за додержанням екологічного законодавства як актуального напряму державної екологічної політики, гарантії безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і держави, гарантії реалізації та захисту екологічних прав громадян, закладає основу для використання магістрами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у відповідній галузі.Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-правові відносини у галузі здійснення екологічного контролю, новаційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід, природоохоронна та правозастосовча практика у цій сфері.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...