Главная Обратная связь

Дисциплины:


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовкиНавчальна дисципліна „Правові форми екологічного контролю” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, та “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 2 семестрі 1 року навчання спеціалізації.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою магістрами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного, фінансового та інших, а також екологічного права.

II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

Система оцінювання знань студентів за спецкурсом „Правові форми екологічного контролю” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань – залік у 2 семестрі. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 30 та 30 балів відповідно. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль та одержаних на заліку.

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 1 семестр

  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів 30 балів 30 балів 40 балів 100 (30 + 30)+ 40 балів

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачами, які читають спецкурс та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми, наукові повідомлення тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів та колоквіумів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі Оцінка ( у балах)
усна відповідь до 2 балів
доповнення відповіді до 1 балу
експрес-опитування до 2 балів
самостійна робота до 2 балів
тестування до 3 балів
індивідуальні завдання (в т.ч. реферат, есе ) до 5 балів
модульна контрольна робота до 20 балів

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬМодульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2. Модульний контрольпроводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу поЗМ1 та ЗМ2. Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...