Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зарубіжний досвід обліку, аудиту та аналізу МШПЗагалом якщо розглядати та порівнювати вітчизняний облік та облік в інших країнах, то можна прийти до висновку, що наша бухгалтерська система є дуже застарілою, трудомісткою та складною, розглядаючи облік по кожному рахунку можна взяти до уваги зарубіжний досвід та тим самим спростувати роботу бухгалтера.

В сучасному світі проблема порівняння бухгалтерських стандартів набуває великого значення через те, що йде підвищення ділової міжнародної активності й обсягів іноземних інвестицій. Розмаїття стандартів може скоротити інтернаціональні потоки капіталу й у такий спосіб зашкодити економічному розвитку. Україна не повинна стояти осторонь від тих тенденцій, які обумовлюють сьогодні розвиток ринку капіталів.

Як правило, матеріали, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.

Для забезпечення безперебійної роботи виробництва, на складах підприємства завжди повинні бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються господарські операції зі збереження виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витрачанням виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства.

У зарубіжній практиці для обліку товарно-матеріальних запасів застосовуються дві системи:

- постійного обліку;

- періодичного обліку.

Система постійного обліку запасів забезпечує даними про стан кожного виду запасів на кожний день облікового періоду. Вона передбачає ведення спеціального рахунка "Товарно-матеріальні запаси", а також рахунків для кожного виду товарів, що знаходяться у запасах [26, с. 77].

На цих рахунках у спеціальних реєстрах постійно протягом періоду відображається:

- кількість і вартість кожного придбання;

- кількість і вартість кожної реалізації;

- кількість і вартість запасів у наявності на будь-який момент часу.

Система постійного обліку запасів дає можливість визначити собівартість реалізованої продукції та кінцеве сальдо без проведення фізичної інвентаризації цінностей. Згідно з цією системою, кінцеве сальдо визначається за формулою:

(1.1)

З1+Н-Срт = З2де З1- залишки товарів на початок звітного періоду,

Н - надходження товарів упродовж звітного періоду,

Срт - собівартість реалізованих товарів,

З2 - залишки товарів на кінець звітного періоду.

Перевагою цієї системи с забезпечення постійного контролю за:

1) наявністю товарно-матеріальних цінностей;

2) собівартістю реалізованих товарів.

Система постійного обліку запасів забезпечує відображення на рахунку "Товарно-матеріальні запаси" реального стану запасів відповідно до проведених операцій. Рахунки "Повернення та уцінка придбаних товарів", а також "Придбання товарів" (або "Витрати на придбання запасів") за цією системою не використовуються, оскільки весь рух цінностей відбивається на рахунку "Товарно-матеріальні запаси". Собівартість реалізованих товарів визначається в момент продажу, а не по закінченню місяця [25, c. 98].

Разом з тим, ведення постійного обліку запасів за їх видами потребує чималої бухгалтерської роботи. Впоратися з нею допомагають комп'ютери.

Система періодичного обліку запасів знайшла визнання завдяки своїй невеликій трудомісткості та зручності. За цією системою записи руху запасів протягом звітного періоду не ведуться. Для обліку надходження запасів застосовуються рахунки "Придбання товарів" або "Витрати на придбання запасів".

Вартість запасів на кінець періоду визначається за допомогою інвентаризації, а собівартість реалізованих товарів розраховується за відомою вже формулою:

(1.2)

З1 + Н-З2 = Срт

При застосуванні методики періодичного обліку запасів у системі бухгалтерського обліку не використовується спеціальний рахунок "Собівартість реалізованих товарів". Цей показник визначається лише в кінці місяця при складанні Звіту про прибутки та збитки (на цей час, завдяки проведеній інвентаризації, вже будуть відомі залишки запасів на кінець періоду) [25,c.101].

Недоліками цієї системи є необхідність проведення інвентаризації кожного звітного періоду, а також те, що протягом періоду невідомими залишаються залишки запасів і собівартість реалізованих товарів, що звужує контрольні та управлінські можливості обліку.

Порівняння організації обліку товарно-матеріальних запасів за постійною та періодичною системами, а також відображення їх у фінансовій звітності.

Протягом року ціни на більшу частину товарів змінюються. Однакова кількість товарів може бути придбана. за різними цінами. Тому бухгалтерів більше цікавить рух вартостей, а не фізичне переміщення товарів під час діяльності фірми, оскільки саме вартість дає можливість точніше визначити прибуток.

У зарубіжних країнах використовують різні методи оцінки матеріальних запасів:

I. Метод специфічної ідентифікації;

II. Метод середньої вартості;

III. З. Метод ФIФО;

У разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу або іншому вибутті згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 9 „Запаси” оцінка їх здійснюється по одному з таких методів:

- Ідентифікованій собівартості одиниці запасів Передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів, що дозволяє в будь-який момент часу визначити вартість, встановити дату витрачання кожної одиниці запасу, її собівартість і вартість запасів, що залишились. Має вузьке застосування – для запасів, які відпускаються для виконання спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного. Однакові запаси обліковуються за різною вартістю, бо мають різні споживчі якості, властиві тільки кожній одиниці специфічні характеристики. Доцільно застосовувати до запасів, які мають високу вартість.

- Середньозваженій собівартості Запаси з однаковими вхідними параметрами обліковуються в одній інвентарній картці незалежно від ціни придбання. Середня вартість одиниці запасів може розглядатися як за звітний період (при періодичному обліку запасів), так і після кожного наступного надходження (при безперервному (постійному) веденні обліку списання запасів). Застосовується для списання взаємозамінних запасів. Дає більш об’єктивну оцінку наявності та руху запасів, але не забезпечує достатній контроль за правильністю їх списання на затрати виробництва.

- Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) Засновується на хронології надходження, тобто базується на припущенні, що одиниці запасів, які придбані першими, продаються чи використовуються першими, а також на припущенні, що грошова одиниця є стабільною. Залишки на кінець періоду оцінюються за цінами останніх надходжень запасів. Переваги – простий, систематичний і об’єктивний, запобігає можливості маніпулювання прибутком, відображена в балансі сума запасів приблизно збігається з поточною ринковою вартістю. Недоліки – в умовах високої інфляції призведе до завищення вартості залишків, заниження собівартості готової продукції та, як наслідок, завищення результатів від реалізації [23, c. 38].

Щодо аудиту в Україні, то на сьогодні він є обов'язковий для банків, довірчих товариств, бірж, інвестиційних фондів і компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, інших небанківських організацій, емітентів цінних паперів, акціонерних товариств відкритого типу.

Крім видів аудиту, виділяють декілька підходів до проведення аудиторської перевірки. Історично склалися такі підходи:

— підтверджуючий аудит;

— процедурний аудит;

— системний аудит;

— аудит «зон ризику».

Значну роль у розвитку аудиту і професії аудитора відіграють міжнародні, європейські та національні професійні організації аудиторів та інші координуючі органи. Діяльність інтернаціональних професійних об'єднань аудиторів пов'язана насамперед з необхідністю гармонізації обліку, звітності і стандартизації аудиту в міжнародному масштабі. Національні професійні організації аудиторів проводять роботу щодо розроблення нормативів аудиту з урахуванням економічної і законодавчої специфіки своїх країн.

На міжнародному рівні розроблення і впровадження аудиторських стандартів здійснює Міжнародний комітет аудиторської практики, що діє в рамках Міжнародної федерації бухгалтерів, метою створення якої є координація на світовому рівні діяльності професійних організацій у сфері обліку і звітності, а також аудиту.

Головна мета аудиту — переконати користувачів фінансових звітів у тому, що ці звіти дають достатньо точне уявлення про стан підприємства на певну дату та про те, як його було досягнуто.

Аудитори до деякої міри несуть відповідальність перед третіми особами, які використовують інформацію фінансових звітів. Проте для досягнення зазначеної мети аудитору слід вийти за суто бухгалтерську функцію всередині підприємства і з'ясувати, як у кінцевих звітах підприємства відображаються всі сторони його діяльності.

Однією з найважливіших передумов такого підходу є те, що аудитор не обмежує своїх досліджень бухгалтерською інформацією, а намагається зрозуміти, як функціонує підприємство в цілому. Аудитор зазвичай обговорює діяльність підприємства з працівниками, відповідальними за кожну операційну ділянку, щоб досягти правильного розуміння бізнесу клієнта. Ці знання є головними в аудиті. Аудитор може сформувати обґрунтовану думку, якщо він розуміється в бізнесі, з яким має справу, оскільки тільки так він може вирішити, чи відповідають звіти реальному стану справ. Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 200 визначає, що метою аудиту є висловлення аудитором думки про те, чи складені фінансові звіти достовірно, у всіх суттєвих аспектах. відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Отже, методичні відмінності в організації обліку в різних країнах пов'язані з бухгалтерською традицією, головним чином, з суб'єктивними чинниками: звичками, характером професійної підготовки кадрів та ін. Організаційні відмінності в обліку кожної країни обумовлені формами власності, структурою управління, спеціалізацією і концентрацією виробництва.

Звідси випливає, що при вивченні та використанні принципів організації обліку та звітності зарубіжних країн, не всі особливості обліку зарубіжних країн найближчим часом можуть бути перенесені в нашу країну. Це пов'язано з багатьма факторами, головними з яких є: самобутня традиція ведення бухгалтерського обліку; кваліфікація кадрів, перевчити яких за короткий час неможливо; наявність програмних засобів, які вирішують завдання діючих нормативних актів та інструктивних положень; наявність спеціальної бухгалтерської літератури і зробити її непотрібною за короткий проміжок часу неможливо.

Проте вивчення порядку організації і ведення обліку в зарубіжних країнах розширює наше мислення, дозволяє краще працювати і розуміти облік у всьому світі. Все це визначило актуальність теми курсової роботи.

 

 

1.4. Організаційно-економічна характеристика ПП «Кровсінтез»

Дане підприємство знаходиться у м.Черкаси, за адресою вул. Гагаріна, 17, дата заснування підприємства 12.03.2005 рік.

Метою діяльності підприємства є виробництво меблів, торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі меблями, дизайнерські послуги в частини облаштування житла, офісів, виробничих приміщень, а також реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, надання побутових послуг, зовнішньоекономічна діяльність.

Предметом діяльності ПП «Кровсінтез» є:

- сирійне виробництво меблів;

- виробництво меблів по індивідуальному замовленню населення, виробництво офісних меблів, спеціальних меблів для облаштування лабораторій ті інших виробничих приміщень;

- оптова та роздрібна торгівля меблями;

- оптова та роздрібна торгівля хімічними речовинами та продуктами для виробничих цілей;

- оптова та роздрібни торгівля побутовою хімією, в тому числі пральними порошками, милом, парфумерною продукцією, миючими, поліруючими засобами (препаратами), засобами для чистки тощо;

- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничо-технічного призначення, продуктами харчування;

- відкриття магазинів, кіосків, інших торговельних закладів для реалізації товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, продовольчих товарів та будівельних матеріалів;

- виготовлення товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, продуктів харчування;

- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, харчових продуктів;

- будівництво, ремонт, реконструкція та експлуатація промислових приміщень підприємств, житлових та соціальних об’єктів, службових будівель та приміщень;

- виготовлення, купівля та реалізація оптом та через торговельну мережу товарів народного споживання, промислової продукції, продовольчих товарів, та ін..

Види діяльності , які потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються тільки на його наявністю.

Майно ПП «Кровсінтез» складають основні фонди і обігові засоби, а також інші цінності, вартість яких відображаються у самостійному балансі підприємства. Майно підприємства належить йому на правах власності. Джерелами формування майна підприємства є: статутний фонд, гроші і матеріальні внески засновника, доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності, придбання майна іншого підприємства, безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

На момент реєстрації змін статутний фонд становить 0,20 грн.

Приватне підприємство «Кровсінтез» створено і в своїй діяльності керується Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України, та цим статутом.

Засновником підприємства є громадянин України Антонов Антон Борисович. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, має круглу печатку, штампи та реквізити (затверджені в встановленому порядку).

По кількості засновників підприємство є унітарним, по обсягу виробництва та кількості працюючих – малим.

Підприємство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до укладених договорів, перед держбюджетом, банками, партнерами у межах належного йому майна, на яке згідно чинного законодавства може бути звернене стягнення.

Приватне підприємство «Кровсінтез» є правонаступником всіх прав і обов’язків ВКФ «Кровсінтез»

Управління поточною діяльність підприємства здійснює директор, який призначається засновником. Засновник має право самостійно виконувати функції директора.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, яка подається податковій інспекції та статуправлінню у встановленому порядку.

Характеризуючи основні економічні показники діяльності підприємства, на базі яких була виконана робота, було охоплено кілька звітних періодів, включаючи останній рік. Результати аналізу узагальнені у вигляді факторно-аналітичних таблиць.

Для розробки стратегічної програми маркетингу, аналізу наявної діяльності підприємства (економічної, фінансової, маркетингової та збутової) оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно зробити аналіз виробничо-господарської діяльності за основними техніко-економічними показниками: динаміка доходів від реалізації продукції, рівня собівартості продукції, валового прибутку, рентабельності підприємства та чистого прибутку його діяльності. Динаміка показників виробничо-господарської діяльності підприємства ПП «Кровсінтез» за 2009 -2011 рр. наведена у табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства ПП «Кровсінтез» за 2009 – 2011 рр.

Показники 2010 / 2009 % 2011/ %
1. Чисельність персоналу, чол.,
2. Чистий прибуток, тис. грн. (34,1) 50,8 (127,7) 84,9 -149 76,9
3. Середньорічна з/п працівників 1,4 15,8 261,24
4. Фінансовий результат діяльності підприємства до оподаткування, тис. грн. 456,7 1383,8 646,1 927,1 -737,7 46,7
5. Валовий прибуток, тис. грн. 548,0 166,05 775,3 1112,5 -885,2 46,7
6. Виробіток на одного працівника грн./чол., 27,4 830,25 387,65 802,85 -442,6 46,5
7. Фонд оплати праці по підприємству, тис. грн. 1,4 15,8 26,124 14,4 10,324
8. Вартість основних фондів, тис. грн. 24,9 24,5 32,1 -0,4 98,39 7,6
               
                   

 

Таблиця 1.3.

Динаміка активів підприємства ПП «Кровсінтез» за основними техніко – економічними показниками за 2009 – 2011 рр.

Показники 2009 у % до 2008 2010 у % до 2009
Власний капітал, тис. грн. 46,1 96,9 -30,8 210,2 -31,78
Статутний капітал, тис. грн. 0,2 0,2 0,2
Необоротні активи, тис. грн. 24,9 24,5 32,1 98,4 131,02
Оборотні активи, тис. грн. 158,7 186,5 87,72
           

Власний капітал підприємства, як і статутний, збільшувався у аналізованому періоді. Він зріс на 38,66% у 2009 р. і на 10% у 2010р. Темпи зростання знизилися майже у 3,5 рази, причини цього явища були викладені вище. Статутний капітал у 2010 р. склав 51,0 тис. грн., у 2009 р. – 46,3 тис. грн.

 

Таблиця 1.4.

Аналіз динаміки показників платоспроможності фінансової стійкості підприємства ПП «Кровсінтез» за 2009 – 2011 рр.

Фінансовий показник 2010 у % до 2009 2011 у % до 2010
2. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 14,78 14,78 14,81 100,0 100,2
3. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,1357 0,1358 0,1357 100,07 99,93
4. Чистий оборотний капітал 519,4 577,0 634,7 111,09 110,0
5. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 0,318 0,318 0,317 100,0 99,7
6. Коефіцієнт оборотності активів 5,96 5,88 5,85 98,66 99,49
7. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 46,17 48,36 48,13 104,74 99,52
8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 87,72 92,80 92,35 105,80 99,52
9. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,2876 0,2871 0,2857 99,83 99,51
10. Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,0040 0,0031 0,0025 77,31 81,86
11. Коефіцієнт рентабельності продукції 0,0132 0,0146 0,0259 177,4 110,61
           

Дані, представлені в табл. 3.1 і табл. 3.2, характеризують загальні результати й ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства «Кровсінтез» за роки, що аналізуються, і є основою для економічного аналізу. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства провадиться з метою виявлення динаміки основних техніко-економічних показників, на підставі даних річних балансів підприємства.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...