Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для підготовки до іспиту“Управлінський облік»

(заочна форма)

Запитання .

Які з перелічених нижче витрат не входять до складу адміністративних витрат?

1. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефон, факс тощо).

2. Податки, збори і інші обов'язкові платежі.

3. Плата за роз-рахунково-касове обслуговування та інші послуги банку.

4. Витрати на гарантійне обслуговування.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається господарська операція "Отриманий рахунок рекламного агентства за проведені рекламні заходи по просуненню продукції на ринок (рекламне агентство не є платником ПДВ)"?

1. Д – 26 К – 685 3. Д – 93 К – 685

2. Д – 949 К – 685 4. Д – 92 К – 685

Запитання .

Який порядок списання загальновиробничих витрат?

1. Загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції, що виробляється.

2. Загальновиробничі витрати списуються на собівартість реалізації готової продукції звітного періоду.

3. Змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції, що виробляється, а нерозподілені загальновиробничі витрати списуються на собівартість реалізації.

4. Змінні загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції, що виробляється, а постійні – на собівартість реалізації.

Запитання 1.

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати ?
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції ?
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати
Витрати на збут ?
Прибуток від операційної діяльності

 

Запитання .

До яких класифікаційних груп витрат, як правило, відносяться витрати сировини і матеріалів на потреби основного виробництва?

1. Основні, змінні, витрати періоду.

2. Накладні, змінні, витрати на продукцію.

3. Основні, змінні, витрати на продукцію.

4. Основні, постійні, витрати періоду.

Запитання .

Як відображаються в обліку витрати, що пов'язані з використанням активу, який забезпечує отримання економічних вигод протягом кількох звітних періодів?1. Такі витрати визнаються шляхом систематичного розподілення вартості активу між відповідними звітними періодами.

2. Такі витрати визнаються одночасно з придбанням активу.

3. Такі витрати визнаються за методикою, що обрана підприємством самостійно.

Запитання .

Який економічний зміст бухгалтерської проводки:

Д – 704 К – 361?

1. Нараховане податкове зобов'язання з ПДВ під час реалізації продукції покупцю.

2. Зменшений доход від реалізації продукції, що повернута покупцем як зовнішній брак

3. Виставлений рахунок покупцю за реалізовані готові вироби.

4. Сплачено рахунок покупцем.

Запитання .

В якому регістрі журнально-ордерної форми рахівництва проводиться розрахунок суми втрат від браку у виробництві?

1. У відомості № 12.

2. У розроблювальній таблиці № 1 чи відповідному листку-розшифровці.

3. У відомості № 14.

4. У відомості № 15.

Запитання .

Підприємство здійснює виготовлення калькуляторів. Постійні затраті підприємства, необхідні для його нормальної діяльності складають 4000 грн., ціна одиниці продукції складає 60 грн., змінні затрати на одиницю – 44 грн. Скільки необхідно виготовляти калькуляторів, що повністю окупити витрати підприємства та досягнути беззбитковості?

1. 67 шт. 3. 250 шт.

2. 100 шт. 4. 200 шт.

Запитання .

а яким методом мають оцінюватися відходи виробництва?

1. За первісною вартістю вихідної сировини.

2. За чистою вартістю реалізації або первісною вартістю вихідної сировини.

3. За вартістю супутньої продукції.

4. За чистою вартістю реалізації.

Запитання .

Які витрати є напівзмінними?

1. Це витрати, які зберігають характер своєї залежності з обсягом виробництва тільки в межах певного релевантного діапазону.

2. Це витрати, які змінюються прямо пропорційно у зв'язку зі зміною обсягу виробництва.

3. Це витрати, які змінюються ступінчасто зі зміною обсягу виробництва.

4. Це витрати, які містять в собі елементи постійних та змінних витрат.

Запитання .

Які витрати не входять до складу виробничої собівартості виробленої продукції?

1. Прямі витрати на оплату праці.

2. Прямі матеріальні витрати.

3. Постійні розподілені загальновиробничі витрати.

4. Постійні нерозподілені загальновиробничі витрати.

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці ?
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції ?
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Витрати на збут ?
Прибуток від операційної діяльності

Запитання .

Який метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, як правило, використовується на індивідуальних, експериментальних виробництвах, під час виготовлення опитних зразків продукції тощо?

1. Простий метод.

2. Попередільний метод.

3. Позаказний метод.

4. Будь-який з перелічених вище.

Запитання .

Загальна сума витрат на обслуговування устаткування і фактичний час роботи устаткування за попередні 4 тижня були наступними:

Тиждень Машино-години Витрати на обслуговування устаткування, грн.

Використовуючи метод вищої-нижчої точки, визначить суму постійних затрат на обслуговування устаткування.

1. 17800 грн. 3. 12300 грн.

2. 14200 грн. 4. 15400 грн.

Запитання 3.

Під час інвентаризації незавершеного виробництва виявлено залишок. Яку проводку слід скласти для його відображення?

1. Д – 25 К – 23 3. Д - 23 К – 719

2. Д – 23 К – 791 4. Д - 23 К – 26

Запитання .

Як визначається собівартість поправного браку?

1. Собівартість браку плюс витрати на виправлення браку мінус утримання з винуватців.

2. Витрати на виправлення браку мінус собівартість оприбуткованих матеріалів.

3. Собівартість браку мінус утримання з винуватців.

4. Витрати на виправлення браку.

Запитання .

Що є об'єктом обліку витрат при позамовному методі обліку витрат?

1. Окремий вид продукції.

2. Виробничий цех.

3. Окреме замовлення.

4. Окремий переділ.

Запитання 8.

Який економічний зміст бухгалтерської проводки Д – 947 К – 25 ?

1. Відпущені напівфабрикати в реалізацію на сторону.

2. Встановлено недостачу придбаних напівфабрикатів.

3. Встановлено лишок напівфабрикатів.

4. Встановлено недостачу напівфабрикатів власного виробітку.

Запиатянн .

Яку з перелічених груп витрат ілюструє наведений на мал. 1 графік залежності витрат від обсягу виробництва?

У,

витрати,

грн.

Х, обсяг виробництва, шт.

Мал.1. Залежність витрат від обсягу виробництва.

1. Сума нарахованої амортизації обладнання виробничим методом.

2. Витрати мастильних і обтирочних матеріалів на роботу обладнання.

3. Орендна плата за оренду приміщення цеху.

4. Заробітна плата управлінського персоналу цеху.

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати ?
Прямі витрати на оплату праці
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця ?
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Витрати на збут ?
Прибуток від операційної діяльності

Запитання.

До яких витрат відносяться суми сплаченої авансом орендної плати за оренду офісу?

1. До адміністративних витрат.

2. До інших операційних витрат.

3. До витрат майбутніх періодів.

4. До витрат іншої звичайної діяльності.

Запитання.

Якою буде точка беззбитковості в грошовому вираженні, якщо:

Ціна реалізації одиниці продукції 200 грн.

Перемінні витрати на одиницю 95 грн.

Постійні витрати 28 875 грн.

1. 13715 грн. 3. 55000 грн.

2. 56000 грн. 4. 25000 грн.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованих виробничих запасів покупцю?

1. Д – 901 К – 20 3. Д – 949 К – 20

2. Д – 902 К – 20 4. Д – 943 К – 20

Запитання 4.

В якому регістрі визначається фактична собівартість послуг допоміжних виробництв і проводиться її розподілення між споживачами?

1. У розроблювальній таблиці № 1.

2. У відомості № 12.

3. У розроблювальній таблиці № 9.

4. У відомості № 14.

Запитання .

Що визнається витратами звітного періоду відповідно до вимог П(С)БО 16?

1. Витратами звітного періоду визнається зменшення активів чи збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілення власниками) без будь-яких умов.

2. Витратами звітного періоду визнається зменшення активів чи збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства, в т.ч. зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілення власниками, за умови, якщо ці витрати можуть бути достовірно визначені.

3. Витратами звітного періоду визнається зменшення активів чи збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілення власниками), за умови, якщо ці витрати можуть бути достовірно визначені

4. Витратами звітного періоду визнається зменшення активів та зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, якщо ці витрати можуть бути достовірно визначені

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається списання остаточних втрат від браку у виробництві?

1. Д – 24 К – 23 3. Д – 23 К – 24

2. Д – 20 К – 24 4. Д – 91 К – 24

Запитання .

Яку частину загальновиробничих витрат безпосередньо списують на собівартість реалізованої продукції в бухгалтерському обліку?

1. Змінні загальновиробничі витрати.

2. Постійні загальновиробничі витрати.

3. Постійні розподілені загальновиробничі витрати.

4. Постійні нерозподілені загальновиробничі витрати.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається списання витрат на освоєння виробництва нових видів продукції після початку їх масового виробництва?

1. Д – 39 К – 23 3. Д – 23 К – 39

2. Д – 92 К – 39 4. Д – 91 К – 39

Запитання .

Який з перелічених нижче об'єктів не входить до складу елементів витрат?

1. Витрати на оплату праці. 3. Матеріальні витрати.

2. Амортизація основних засобів. 4. Загальновиробничі витрати.

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума, грн.
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати ?
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця ?
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати ?
Прибуток від операційної діяльності

Запитання .

За якою вартістю проводиться оцінка взаємних послуг, що надаються одним цехом допоміжного виробництва іншому?

1. За фактичною собівартістю звітного періоду.

2. За плановою собівартістю (чи фактичною собівартістю попереднього періоду).

3. За середньозваженою собівартістю.

4. За відпускними цінами.

Запитання .

Загальна сума витрат на обслуговування устаткування і фактичний час роботи устаткування за попередні 4 тижня були наступними:

Тиждень Машино-години Витрати на обслуговування устаткування, грн.

Використовуючи метод вищої-нижчої точки, визначить суму постійних затрат на обслуговування устаткування.

1. 1820 грн.

2. 8400 грн.

3. 5200 грн.

4. 6400 грн.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається перерахування плати за розрахунково-касове обслуговування банку?

1. Д – 91 К – 311

2. Д – 949 К – 311

3. Д – 92 К – 311

4. Д – 95 К – 311

Запитання .

Якою проводкою і яким первинним документом оформлюється оприбуткування відходів від браку у виробництві?

1. Д – 23 К – 209 – вимога

2. Д – 209 К – 23 – накладна

3. Д – 209 К – 24 – накладна

4. Д – 24 К – 209 – вимога

Запитання .

В якому випадку можуть виникнути нерозподілені загальновиробничі витрати?

1. Коли фактичний обсяг виробництва не досягнув очікуваного середнього рівня виробництва.

2. Коли фактичний обсяг виробництва перевисив очікуваний середній рівень виробництва.

3. Коли фактичний рівень виробництва дорівнює очікуваному середньому рівню виробництва.

4. Коли сума фактичних змінних загальновиробничих витрат перевисила запланований їх рівень.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається списання собівартості реалізованих виробничих запасів під час їх реалізації покупцям?

1. Д – 91 К – 20 2. Д – 901 К – 20

3. Д – 943 К – 20 4. Д – 361 К – 712

Запитання .

До яких класифікаційних груп витрат, як правило, відносяться витрати сировини і матеріалів на потреби основного виробництва?

1. Основні, змінні, витрати періоду.

2. Накладні, змінні, витрати на продукцію.

3. Основні, змінні, витрати на продукцію.

4. Основні, постійні, витрати періоду.

Запитання .

Який з наведених нижче методів не відноситься до методів контролю за використанням матеріалів у виробництві?

1. Метод документування відхилень від норм витрат.

2. Інвентарний метод.

3. Метод обліку розкрою по партіях.

4. Метод середньозваженої собівартості.

Запитання .

Якими бухгалтерськими проводками нараховується орендна плата, що підлягає сплаті орендодавцю за оренду офісного приміщення за поточний місяць?

1. Д – 23 К – 685 3. Д – 92 К – 685

Д – 641 К – 685 Д – 641 К – 685

2. Д – 92 К – 631 4. Д – 39 К – 685

Д – 641 К – 631 Д – 641 К – 685

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума, грн.
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати
Собівартість готової продукції ?
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця ?
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати
Прибуток від операційної діяльності ?

Запитання .

Які об'єкти обліку слід вважати незавершеним виробництвом?

1. Матеріали, передані з цеху на склад, не початі обробкою.

2. Деталі, вузли, інша продукція, яка не минула всіх стадій обробки і не здана на склад.

3. Напівфабрикати власного виробітку, що здані на склад.

4. Покупні напівфабрикати, що не пройшли на підприємстві стадій обробки.

Запитання .

На підставі якого документа і якою проводкою відображається відпуск матеріалів на освоєння виробництва нових видів продукції?

1. Д – 39 К – 23 - на підставі накладної

2. Д – 23 К – 20 - на підставі вимоги

3. Д – 39 К – 20 - на підставі вимоги

4. Д – 39 К – 20 - на підставі лімітно-забірної картки

Запитання.

Що таке нормальна потужність підприємства?

1. Очікуваний максимальний обсяг діяльності, котрий може бути досягнений за умови звичайної діяльності підприємства на протязі кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

2. Очікуваний середній обсяг діяльності, котрий може бути досягнений за умови звичайної діяльності підприємства на протязі кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

3. Фактично досягнений обсяг діяльності в умовах звичайної діяльності підприємства на протязі року або операційного циклу.

4. Мінімально можливий обсяг діяльності, котрий забезпечить досягнення беззбитковості діяльності підприємства.

Запитання .

До якої групи витрат відносяться нараховані відсотки за банківською позикою?

1. До інших операційних витрат (рахунок 94).

2. До адміністративних витрат (рахунок 92).

3. До фінансових витрат (рахунок 95).

4. До інших витрат (зокрема витрат інвестиційної діяльності) (рахунок 97).

Запитання .

В якому регістрі журнально-ордерної форми рахівництва проводиться розрахунок суми втрат від браку у виробництві?

1. У відомості № 12.

2. У розроблювальній таблиці № 1 чи відповідному листку-розшифровці.

3. У відомості № 14.

4. У відомості № 15.

Запитання.

За якою вартістю проводиться оцінка взаємних послуг, що надаються одним цехом допоміжного виробництва іншому?

1. За фактичною собівартістю звітного періоду.

2. За плановою собівартістю (чи фактичною собівартістю попереднього періоду).

3. За середньозваженою собівартістю.

4. За відпускними цінами.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається перерахування плати за розрахунково-касове обслуговування банку?

1. Д – 91 К – 311

2. Д – 949 К – 311

3. Д – 92 К – 311

4. Д – 95 К – 311

Запитання .

На підставі якого документа і якою проводкою відображається відпуск матеріалів на освоєння виробництва нових видів продукції?

1. Д – 39 К – 23 - на підставі накладної

2. Д – 23 К – 20 - на підставі вимоги

3. Д – 39 К – 20 - на підставі вимоги

4. Д – 39 К – 20 - на підставі лімітно-забірної картки

Запитання .

Що таке нормальна потужність підприємства?

1. Очікуваний максимальний обсяг діяльності, котрий може бути досягнений за умови звичайної діяльності підприємства на протязі кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

2. Очікуваний середній обсяг діяльності, котрий може бути досягнений за умови звичайної діяльності підприємства на протязі кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

3. Фактично досягнений обсяг діяльності в умовах звичайної діяльності підприємства на протязі року або операційного циклу.

4. Мінімально можливий обсяг діяльності, котрий забезпечить досягнення беззбитковості діяльності підприємства.

Запитання .

На яких підприємствах можливо застосовувати простий метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції?

1. На підприємствах з масовим виробництвом продукції.

2. На підприємствах, для яких є характерним технологічний процес з послідовною чи паралельною обробкою вхідної сировини.

3. На підприємствах, що виробляють один вид продукції, мають короткий технологічний цикл і на яких відсутнє незавершене виробництво.

4. На машинобудівних підприємствах з серійним виробництвом продукції.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається виставлення претензії постачальнику за неякісні напівфабрикати, що призвели до браку продукції?

1. Д – 374 К – 23 3. Д – 374 К – 24

2. Д – 374 К – 631 4. Д – 24 К – 374

Запитання 8.

Який метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, як правило, використовується на індивідуальних, експериментальних виробництвах, під час виготовлення опитних зразків продукції тощо?

1. Простий метод.

2. Попередільний метод.

3. Позаказний метод.

4. Будь-який з перелічених вище.

Запитання .

Як визначається собівартість поправного браку?

1. Собівартість браку плюс витрати на виправлення браку мінус утримання з винуватців.

2. Витрати на виправлення браку мінус собівартість оприбуткованих матеріалів.

3. Собівартість браку мінус утримання з винуватців.

4. Витрати на виправлення браку.

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати ?
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця ?
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати ?
Витрати на збут
Збиток від операційної діяльності (12000)

Запитання .

Які з перелічених нижче витрат входять до складу інших витрат операційної діяльності?

1. Собівартість реалізованих робіт, послуг.

2. Собівартість реалізованих основних засобів.

3. Собівартість реалізованих виробничих запасів.

4. Собівартість реалізованих товарів.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається господарська операція "Отриманий рахунок рекламного агентства за проведені рекламні заходи по просуненню продукції на ринок (рекламне агентство не є платником ПДВ)"?

1. Д – 26 К – 685

2. Д – 949 К – 685

3. Д – 93 К – 685

4. Д – 92 К – 685

Запитання .

Який з перелічених нижче методів обліку витрат, як правило, застосовується в інструментальних і ремонтних виробництвах?

1. Простий метод.

2. Попередільний метод.

3. Позамовний або нормативний метод.

4. Метод "директ-кост".

Запитання .

Підприємство розглядає питання вироблення нових верстатів. Відповідно до попередніх розрахунків відомо, що прямі змінні матеріальні витрати на вироблення одного верстату складають 3400 грн., прямі змінні витрати на оплату праці – 2800 грн.; постійні витрати за місяць 42000 грн. Очікується, що обсяг продаж складе 80 верстатів у місяць. Визначить, за якою ціною слід продавати продукцію, щоб отримати прибуток 8000 грн.

1. 6850 грн. 3. 6200 грн.

2. 525 грн. 4. 6825 грн.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою проводиться нарахування резерву сумнівних боргів?

1. Д – 949 К – 38 3. Д – 941 К – 38

2. Д – 901 К – 38 4. Д – 944 К – 38

Запитання 3.

Загальна сума витрат на обслуговування устаткування і фактичний час роботи устаткування за попередні 4 тижня були наступними:

Тиждень Машино-години Витрати на обслуговування устаткування, грн.

Використовуючи метод вищої-нижчої точки визначить суму постійних затрат на обслуговування устаткування.

1. 14890 грн. 3. 9310 грн.

2. 980 грн. 4. 9030 грн.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається операція: “У кінці звітного періоду списана на витрати основного виробництва фактична собівартість енергії, що вироблена електроцехом та спожита для приведення устаткування до руху”?

1. Д – 23 "Допоміжне виробництво"

К – 91 "Загальновиробничі витрати"

2. Д – 23 "Основне виробництво"

К – 23 "Допоміжне виробництво"

3. Д – 91 "Загальновиробничі витрати"

К – 23 "Допоміжне виробництво"

4. Д – 26 "Готова продукція"

К – 23 "Допоміжне виробництво"

Запитання .

Які з перелічених нижче витрат не входять до складу витрат на збут?

1. Витрати на ремонт тари.

2. Комісійні винагороди торговим агентам.

3. Витрати на рекламу і дослідження ринку.

4. Витрати на врегулювання спорів з покупцями та іншими контрагентами у судових органах.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованої ін. валюти?

1. Д – 942 К – 312 3. Д – 942 К – 334

2. Д – 949 К – 334 4. Д – 943 К – 312

Запитання .

Яким методом визначаються залишки незавершеного виробництва на промислових підприємствах?

1. Методом сигнального документування відхилень.

2. Методом документування.

3. Методом інвентаризації.

4. Методом партіонного розкрою.

Запитання .

Маржинальний доход - це:

1. Різниця між сумою прибутку і сумою перемінних витрат

2. Різниця між сумою продажу і сумою перемінних витрат

3. Різниця між сумою прибутку і сумою загальних витрат

4. Різниця між сумою продажу і сумою постійних витрат

Запитання .

Який з перелічених нижче методів відноситься до методів контролю використання матеріалів у виробництві?

1. Метод розкрою по партіях.

2. Метод FIFO.

3. Попередільний метод.

4. Метод LIFO.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається наступна господарська операція: "Отриманий рахунок служби охорони"?

1. Д – 91 К – 631

2. Д – 23 К – 685

3. Д – 92 К – 685

4. Д – 92 К – 311

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати ?
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції ?
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Прибуток від операційної діяльності ?

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів на утримання житлово-комунального господарства?

1. Д – 949 К – 22 3. Д – 92 К – 22

2. Д – 941 К – 22 4. Д – 93 К – 22

Запитання.

Підприємство планує продавати продукцію за ціною 620 грн. за одиницю. Перемінні витрати передбачаються в розмірі 420 грн. на одиницю, постійні витрати – в розмірі 18000 грн. Яку кількість продукції необхідно продати за умови збільшення витрат на рекламу на 3000 грн., щоб підприємство одержало 8600 грн. прибутку?

1. 133 од. 3. 138 од.

2. 105 од. 4. 148 од.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається оприбуткування напівфабрикатів власного виробництва на склад при напівфабрикатному способі виробництва?

1. Д – 26 К – 23 3. Д – 23 К – 25

2. Д – 25 К – 201 4. Д – 25 К – 23

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати ?
Прямі витрати на оплату праці
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця ?
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати ?
Прибуток від операційної діяльності

Запитання.

Які з перелічених нижче витрат не визнаються витратами підприємства в бухгалтерському обліку?

1. Собівартість реалізованої продукції.

2. Нарахований податок на прибуток.

3. Нараховані відсотки за користування позикою.

4. Погашення отриманих позик.

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати ?
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції ?
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати
Витрати на збут ?
Прибуток від операційної діяльності

Запитання.

До яких витрат відносяться суми сплаченої авансом орендної плати за оренду офісу?

1. До адміністративних витрат.

2. До інших операційних витрат.

3. До витрат майбутніх періодів.

4. До витрат іншої звичайної діяльності.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованих виробничих запасів покупцю?

1. Д – 901 К – 20 3. Д – 949 К – 20

2. Д – 902 К – 20 4. Д – 943 К – 20

Запитання .

Що слід вважати непоправним (остаточним) браком у виробництві?

1. Брак з вини робітника, що виправляється іншим робітником.

2. Брак, що технічно неможливо або економічно недоцільно виправляти.

3. Сума остаточних втрат від браку, тобто різниця між собівартістю кінцевого браку та сумою відшкодувань з боку винуватців.

4. Браковані покупні напівфабрикати, брак яких встановлено після передачі їх в цех для обробки.

4. Такі витрати визнаються в момент вибуття відповідного активу з підприємства.

Запитання .

До яких витрат відносяться витрати по створенню забезпечення на виплату відпусток виробничим робітникам?

1. До адміністративних витрат.

2. До витрат майбутніх періодів.

3. До виробничих витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

4. До витрат іншої операційної діяльності.

Запитання .

Який порядок списання загальновиробничих витрат?

1. Загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції, що виробляється.

2. Загальновиробничі витрати списуються на собівартість реалізації готової продукції звітного періоду.

3. Змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції, що виробляється, а нерозподілені загальновиробничі витрати списуються на собівартість реалізації.

4. Змінні загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції, що виробляється, а постійні – на собівартість реалізації.

Запитання .

Постійні витрати - це:

1. Витрати, що залишаються незмінними незалежно від обсягів виробництва в розрахунку на одиницю продукції

2. Витрати, що залишаються незмінними у випадку зміни обсягу діяльності чи іншого фактора витрат

3. Витрати, що змінюються поступово при зміні обсягу діяльності

4. Витрати, які змінюються, але не прямо пропорційно зміні обсягів виробництва

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається господарська операція: "Отриманий рахунок за телефонні переговори у зв'язку з здійсненням господарської діяльності підприємства"?

1. Д – 93 К – 685 3. Д – 93 К – 685

2. Д – 92 К – 631 4. Д – 92 К – 685

Запитання .

Підприємство планує продавати продукцію за ціною 980 грн. за одиницю. Перемінні витрати передбачаються в розмірі 630 грн. на одиницю, постійні витрати – в розмірі 38000 грн. Яку кількість продукції необхідно продати за умови збільшення витрат на рекламу на 9500 грн., щоб підприємство одержало 12000 грн. прибутку?

1. 143 од. 3. 136 од.

2. 170 од. 4. 150 од.

Запитання .

В якому регістрі визначається фактична собівартість послуг допоміжних виробництв і проводиться її розподілення між споживачами?

1. У розроблювальній таблиці № 1.

2. У відомості № 12.

3. У розроблювальній таблиці № 9.

4. У відомості № 14.

Запитання .

Які витрати в управлінському обліку називають релевантними?

1. Це витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського рішення.

2. Це витрати, що не залежать від прийняття управлінського рішення.

3. Це вигоди, що втрачаються, коли вибір одного рішення потребує відмови від іншого (альтернативного) рішення.

4. Це витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою проводиться нарахування резерву сумнівних боргів?

1. Д – 949 К – 38 3. Д – 941 К – 38

2. Д – 901 К – 38 4. Д – 944 К – 38

Запитання .

Який порядок визначення фактичної собівартості продукції, що випущена з виробництва?

1. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць + Собівартість кінцевого браку – Вартість зворотних відходів – Незавершене виробництво на кінець місяця

2. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць – Собівартість кінцевого браку – Вартість зворотних відходів – Незавершене виробництво на кінець місяця

3. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць – Собівартість кінцевого браку – Витрати на виправлення часткового браку – Вартість зворотних відходів – Незавершене виробництво на кінець місяця

4. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць + Собівартість кінцевого браку – Вартість зворотних відходів + Незавершене виробництво на кінець місяця

Запитання .

Розрахуйте суму кінцевих втрат від браку і складіть проводку з її списання, якщо відомо, що собівартість непоправного браку 1260 грн., сума утримань з робітників-винуватців браку – 200 грн., вартість відходів від браку за ціною можливого використання – 500 грн., сума претензії, визнаної постачальником за неякісні матеріали – 300 грн.

1. Д – 23 К – 24 – 1000 грн. 3. Д – 24 К – 23 – 260 грн.

2. Д – 24 К – 23 – 1260 грн. 4. Д – 23 К – 24 – 260 грн.

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати ?
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції ?
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати
Витрати на збут ?
Прибуток від операційної діяльності

 

Запитання .

Як відображаються в обліку витрати, що пов'язані з використанням активу, який забезпечує отримання економічних вигод протягом кількох звітних періодів?

1. Такі витрати визнаються шляхом систематичного розподілення вартості активу між відповідними звітними періодами.

2. Такі витрати визнаються одночасно з придбанням активу.

3. Такі витрати визнаються за методикою, що обрана підприємством самостійно.

4. Такі витрати визнаються в момент вибуття відповідного активу з підприємства.

Запитання .

До яких витрат відносяться витрати по створенню забезпечення на виплату відпусток виробничим робітникам?

1. До адміністративних витрат.

2. До витрат майбутніх періодів.

3. До виробничих витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

4. До витрат іншої операційної діяльності.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою відображається оприбуткування напівфабрикатів власного виробництва на склад при напівфабрикатному способі виробництва?

1. Д – 26 К – 23

2. Д – 25 К – 201

3. Д – 23 К – 25

4. Д – 25 К – 23

Запитання .

Підприємство розглядає питання виготовлення нового виду устаткування. Відповідно до попередніх розрахунків відомо, що прямі змінні матеріальні витрати на вироблення одного об'єкта складають 6800 грн., прямі змінні витрати на оплату праці – 5400 грн.; постійні витрати за місяць 28000 грн. Очікується, що обсяг продаж складе 12 шт. в місяць. Визначить, за якою ціною слід продавати продукцію, щоб отримати прибуток 14000 грн.

1. 12200 грн.

2. 15700 грн.

3. 3500 грн.

4. 12000 грн.

Запитання .

Як відображаються в обліку витрати, що пов'язані з використанням активу, який забезпечує отримання економічних вигод протягом кількох звітних періодів?

1. Такі витрати визнаються шляхом систематичного розподілення вартості активу між відповідними звітними періодами.

2. Такі витрати визнаються одночасно з придбанням активу.

3. Такі витрати визнаються за методикою, що обрана підприємством самостійно.

4. Такі витрати визнаються в момент вибуття відповідного активу з підприємства.

Запитання .

Під час інвентаризації незавершеного виробництва виявлено залишок. Яку проводку слід скласти для його відображення?

1. Д – 25 К – 23 3. Д - 23 К – 719 .

2. Д – 23 К – 791 4. Д - 23 К – 26

Запитання 6.

Який метод обліку витрат, що застосовується у зарубіжній практиці є аналогом нормативного методу?

1. Метод "директ-кост".

2. Метод обліку витрат та калькулювання за видами діяльності.

3. Метод "стандарт-кост".

4. Позаказний метод.

Запитання .

До яких витрат відносяться витрати по створенню забезпечення на виплату відпусток виробничим робітникам?

1. До адміністративних витрат.

2. До витрат майбутніх періодів.

3. До виробничих витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

4. До витрат іншої операційної діяльності.

Запитання .

Які витрати в управлінському обліку називають диференціальними?

1. Це витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського рішення.

2. Це витрати, що не залежать від прийняття управлінського рішення.

3. Це вигоди, що втрачаються, коли вибір одного рішення потребує відмови від іншого (альтернативного) рішення.

4. Це витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями.

Запитання .

Які витрати в управлінському обліку називають диференціальними?

1. Це витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського рішення.

2. Це витрати, що не залежать від прийняття управлінського рішення.

3. Це вигоди, що втрачаються, коли вибір одного рішення потребує відмови від іншого (альтернативного) рішення.

4. Це витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованої ін. валюти?

1. Д – 942 К – 312 3. Д – 942 К – 334

2. Д – 949 К – 334 4. Д – 943 К – 312

Запитання.

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці ?
Розподілені загальновиробничі витрати
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції ?
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати ?
Витрати на збут
Прибуток від операційної діяльності

Запитання.

Які витрати не входять до складу виробничої собівартості виробленої продукції?

1. Прямі витрати на оплату праці.

2. Прямі матеріальні витрати.

3. Постійні розподілені загальновиробничі витрати.

4. Постійні нерозподілені загальновиробничі витрати.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається наступна господарська операція: "Отриманий рахунок служби охорони"?

1. Д – 91 К – 631

2. Д – 23 К – 685

3. Д – 92 К – 685

4. Д – 92 К – 311

Запитання.

Від яких чинників залежить розмір щомісячної суми списання витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції?

1. Розмір щомісячної суми списання залежить виключно від фактичної суми витрат.

2. Розмір щомісячної суми списання залежить від суми витрат і часу їх списання.

3. Розмір щомісячної суми списання залежить від суми витрат; кількості виробів, намічених до виробництва протягом запланованого періоду списання і кількості виробів, фактично вироблених в кожному місяці.

4. Розмір щомісячної суми списання залежить від суми витрат і кількості виробів, фактично вироблених в певному місяці

Запитання .

Який прибуток одержить підприємство при обсязі реалізації 180000 грн., якщо:

Ціна реалізації одиниці продукції 360 грн.

Перемінні витрати на одиницю 220 грн.

Постійні витрати 25400 грн.

1. 96000 грн.

2. 56000 грн.

3. 110000 грн.

4. 44600 грн.

Запитання .

Якою проводкою і яким первинним документом оформлюється оприбуткування відходів від браку у виробництві?

1. Д – 23 К – 209 – вимога

2. Д – 209 К – 23 – накладна

3. Д – 209 К – 24 – накладна

4. Д – 24 К – 209 – вимога

Запитання.

Загальна сума змінних виробничих накладних витрат підприємства за 2004 рік склала 400000 грн., а змінні витрати на збут – 50000 грн. Як слід класифікувати ці витрати у відповідності з передбаченим П(С)БО 16 порядком калькулювання собівартості продукції?

Витрати періоду, грн. Витрати на продукцію, грн.

1. 50000 400000

2. 450000 0

3. 400000 50000

4. 0 450000

Запитання.

Якими бухгалтерськими проводками відображається нарахування плати за аудиторські послуги, що підлягає сплаті аудиторській фірмі?

1. Д – 91 К – 311

Д – 641 К – 311

2. Д – 949 К – 311

Д – 641 К – 311

3. Д – 92 К – 685

Д – 641 К – 685

4. Д – 95 К – 685

Д – 641 К – 685

Запитання.

На яких підприємствах переважно застосовується попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції?

1. У виробництвах, що виготовляють один вид продукції.

2. У виробництвах, для яких є характерним технологічний процес з послідовною переробкою вхідної сировини.

3. У масових виробництвах на машинобудівних підприємствах.

4. У індивідуальних і дрібносерійних виробництвах.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою відображається перерахування плати за розрахунково-касове обслуговування банку?

1. Д – 91 К – 311 3. Д – 92 К – 311

2. Д – 949 К – 311 4. Д – 95 К – 311

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці ?
Розподілені загальновиробничі витрати
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця
Залишок готової продукції на кінець місяця ?
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати ?
Витрати на збут
Прибуток від операційної діяльності

Запитання.

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума, грн.
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати ?
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця ?
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати ?
Прибуток від операційної діяльності

Запитання.

Які з перелічених нижче витрат не визнаються витратами підприємства в бухгалтерському обліку?

1. Собівартість реалізованої продукції. 3. Нараховані відсотки за користування позикою.

2. Нарахований податок на прибуток. 4. Погашення отриманих позик.

Запитання.

Яким методом визначаються залишки незавершеного виробництва на промислових підприємствах?

1. Методом сигнального документування відхилень.

2. Методом документування.

3. Методом інвентаризації.

4. Методом партіонного розкрою.

Запитання.

Які об'єкти обліку слід вважати незавершеним виробництвом?

1. Матеріали, передані з цеху на склад, не початі обробкою.

2. Деталі, вузли, інша продукція, яка не минула всіх стадій обробки і не здана на склад.

3. Напівфабрикати власного виробітку, що здані на склад.

4. Покупні напівфабрикати, що не пройшли на підприємстві стадій обробки.

Запитання .

Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованої ін. валюти?

1. Д – 942 К – 312 3. Д – 942 К – 334

2. Д – 949 К – 334 4. Д – 943 К – 312

Запитання .

Якими бухгалтерськими проводками відображається нарахування плати за аудиторські послуги, що підлягає сплаті аудиторській фірмі?

1. Д – 91 К – 311 3. Д – 92 К – 685

Д – 641 К – 311 Д – 641 К – 685

2. Д – 949 К – 311 4. Д – 95 К – 685

Д – 641 К – 311 Д – 641 К – 685

Запитання.

Які витрати в управлінському обліку називають релевантними?

1. Це витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського рішення.

2. Це витрати, що не залежать від прийняття управлінського рішення.

3. Це вигоди, що втрачаються, коли вибір одного рішення потребує відмови від іншого (альтернативного) рішення.

4. Це витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями.

Запитання.

Витрати на дослідження і розробки відносяться до:

1. До адміністративних витрат.

2. До собівартості продукції за статтею "Витрати на освоєння виробництва".

3. До витрат на збут.

4. До інших операційних витрат.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою списуються втрати від операційної курсової різниці по розрахунках з покупцями та замовниками?

1. Д – 901 К – 362 3. Д – 944 К – 362

2. Д – 945 К – 362 4. Д – 949 К – 362

Запитання.

Який порядок визначення фактичної собівартості продукції, що випущена з виробництва?

1. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць + Собівартість кінцевого браку – Вартість зворотних відходів – Незавершене виробництво на кінець місяця

2. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць – Собівартість кінцевого браку – Вартість зворотних відходів – Незавершене виробництво на кінець місяця

3. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць – Собівартість кінцевого браку – Витрати на виправлення часткового браку – Вартість зворотних відходів – Незавершене виробництво на кінець місяця

4. Залишок незавершеного виробництва на початок місяця + Витрати за місяць + Собівартість кінцевого браку – Вартість зворотних відходів + Незавершене виробництво на кінець місяця

Запитання.

Якими бухгалтерськими проводками нараховується орендна плата, що підлягає сплаті орендодавцю за оренду офісного приміщення за поточний місяць?

1. Д – 23 К – 685 3. Д – 92 К – 685

Д – 641 К – 685 Д – 641 К – 685

2. Д – 92 К – 631 4. Д – 39 К – 685

Д – 641 К – 631 Д – 641 К – 685

Запитання.

Який з наведених нижче методів не відноситься до методів контролю за використанням матеріалів у виробництві?

1. Метод документування відхилень від норм витрат.

2. Інвентарний метод.

3. Метод обліку розкрою по партіях.

4. Метод середньозваженої собівартості.

Запитання .

Підприємство розглядає питання вироблення нових комплектів офісних меблів. Відповідно до попередніх розрахунків відомо, що прямі змінні матеріальні витрати на вироблення одного комплекту складають 2200 грн., прямі змінні витрати на оплату праці – 2100 грн.; постійні витрати за місяць 30000 грн. Очікується, що обсяг продаж складе 20 комплектів в місяць. Визначить, за якою ціною слід продавати продукцію, щоб отримати прибуток 5000 грн.

1. 9050 грн.

2. 1750 грн.

3. 6050 грн.

4. 3950 грн.

Запитання.

Якою проводкою відображається відпуск тарних матеріалів на ремонт тари?

1. Д – 91 К – 204 3. Д – 92 К – 204

2. Д – 93 К – 204 4. Д – 23 К – 204

Запитання 8.

Які з перелічених нижче витрат входять до складу інших витрат операційної діяльності?

1. Собівартість реалізованих робіт, послуг.

2. Собівартість реалізованих основних засобів.

3. Собівартість реалізованих виробничих запасів.

4. Собівартість реалізованих товарів.

Запитання .

Яку з перелічених груп витрат ілюструє наведений на мал. 1 графік залежності витрат від обсягу виробництва?

 

У, вит-

рати,грн.

Х, обсяг виробництва, шт.

Мал. 1. Залежність витрат від обсягу виробництва.

 

1. Сума нарахованого зносу виробничого обладнання прямолінійним методом.

2. Витрати мастильних і обтирочних матеріалів на роботу обладнання.

3. Орендна плата за оренду приміщення цеху.

4. Заробітна плата виробничих робітників за відрядно-преміальною системою.

Запитання .

Доповните наступні дані (у відповіді наведіть лише назви та суми:по тих показниках, інформації за якими не достає):

Показники Сума
Залишок незавершеного виробництва на початок місяця
Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Розподілені загальновиробничі витрати ?
Собівартість готової продукції
Залишок готової продукції на початок місяця ?
Залишок готової продукції на кінець місяця
Собівартість реалізованої продукції
Доход від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Адміністративні витрати ?
Витрати на збут
Збиток від операційної діяльності (12000)

Запитання .

Які витрати в управлінському обліку називають релевантними?

1. Це витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського рішення.

2. Це витрати, що не залежать від прийняття управлінського рішення.

3. Це вигоди, що втрачаються, коли вибір одного рішення потребує відмови від іншого (альтернативного) рішення.

4. Це витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями.

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованої іноземної валюти?

1. Д – 942 К – 312 3. Д – 942 К – 334

2. Д – 949 К – 334 4. Д – 943 К – 312

Запитання .

Підприємство планує продавати продукцію за ціною 55 грн. за одиницю. Перемінні витрати передбачаються в розмірі 25 грн. на одиницю, постійні витрати – в розмірі 16000 грн. Яку кількість продукції необхідно продати за умови збільшення витрат на рекламу на 1000 грн., щоб підприємство одержало 7000 грн. прибутку?

1. 767 од. 3. 450 од

2. 570 од. 4. 800 од..

Запитання.

Якою бухгалтерською проводкою проводиться нарахування резерву сумнівних боргів?

1. Д – 949 К – 38 3. Д – 941 К – 38

2. Д – 901 К – 38 4. Д – 944 К – 38

Запитання.

Загальна сума витрат на обслуговування устаткування і фактичний час роботи устаткування за попередні 4 тижня були наступними:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...