Главная Обратная связь

Дисциплины:


Законодавець підходить диференційовано до визначення податкової адреси плат­ників податків — фізичної та юридичної особиПлатник податків - фізична особа зобов'язаний визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою фізичної особи — визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.

Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Даний термін є синтезуючим понят­тям, що увібрало положення: ч. 2 ст. 67 Конституції України, згідно з якою всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом; п. 63.3 ст. 63 По­даткового кодексу України, який визначає, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної по­даткової служби, зокрема, за місцем проживання особи (основне місце обліку).

Місцем проживання фізичної особи визнається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік (ст. З Закону України «Про свободу пере­сування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.03 р. № 1382-ІУ). Згідно з цим Законом відомості про місце проживання мають бути внесені до паспортного документа із зазначенням адреси житла та внесенням цих даних до реєстраційного обліку, що здійсню­ється відповідним органом спеціально уповноваженого центрально­го органу виконавчої влади з питань реєстрації. Дані про місце про­живання фізичної особи - підприємця вносяться до Єдиного держав­ного реєстру та вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін (статті 17, 18 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»). Якщо Цивільним ко­дексом України передбачено право фізичної особи мати кілька місць проживання (п. 6 ст. 29), податкова адреса у платника податків - фі­зичної особи може бути лише одна.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підроз­ділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.

Згідно з абз. 5 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.03 р. № 755-ІУ місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення основної діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяль­ністю юридичної особи (переважно перебуває керівництво) та здій­снюється управління та облік. Аналогічне визначення місцезнахо­дження міститься в ст. 93 Цивільного кодексу України. З внесенням змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та Цивільного кодексу України у зв'язку із прийняттям Податкового кодексу України зміст поняття «місцезнаходження» зазнав суттєвих змін. Якщо раніше законода­вець пов'язував місцезнаходження юридичної особи з адресою ор­гану або особи, які відповідно до установчих документів чи закону виступають від її імені, то за новим значенням даного терміна ви­значальною обставиною є фактичне місце проведення юридичною особою господарської або управлінської діяльності. Як і відомості про місце проживання фізичної особи - підприємця, дані про міс­цезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру та вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін (статті 17, 18 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич­них осіб — підприємців» від 15.05.03 р. № 755-ІУ). При вирішенні питання щодо визначення податкової адреси підприємства, переда­ного у довірче управління, законодавець віддав пріоритет місцезна­ходженню довірчого власника.Не може вважатися податковою адресою платника податків міс­цезнаходження його абонентської поштової скриньки. Місцезнахо­дження такої скриньки визначається місцезнаходженням відділення поштового зв'язку, в залі якого вона розміщується. Отже, абонентська поштова скринька є місцем одержання поштових відправлень, а не фактичним місцем основної діяльності платника чи розташування його офісу.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...