Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Тема:Документи «Нарахування зарплати» та «Виплата зарплати»Лабораторна робота№24

Тема:Документи «Нарахування зарплати» та «Виплата зарплати».

Мета: Ознайомити з порядком нарахування і виплатою заробітної плати .

Теоретичні відомості

Операції нарахування і видачі зарплатні потрібно оформляти тільки за допомогою документівтипової конфігурації. В іншому випадку форма 1-ДФ не буде автоматично формуватися. У типовійконфігурації є два документи, пов'язані з заробітною платою - Начисление зарплаты/НарахуваннязарплатиіВыплата зарплаты/Виплата зарплати.Обидва ці документи відображені в журналіЗарплата/Зарплата.

Для введення початкових залишків із зарплати, формування відомості авансу і розрахунково-платіжної відомості використовують документ Начисление ЗП/Нарахування ЗП.За йогодопомогою автоматично формують проведення відрахувань у фонди. Можна надрукувати декількадокументів: розрахунково-платіжну відомість нарахування зарплатні, платіжну відомість авансу,розрахункові картки для співробітників і зведення відрахувань до фондів.

Для відображення в обліку виплати заробітної платні призначений однойменний документВыплата ЗП/Виплата ЗП.Цей документ не тільки формує платіжні відомості, а й створюєбухгалтерські проведення, що відображають факт виплати заробітної платні співробітникам.Діалогову форму документа починають заповнювати з вибору періоду, за який виплачуватимутьзарплату. Далі зазначають вид виплати (тут можливі три варіанти: Основная з/п/Основна з/п,Аванс і Внесение остатков/Внесения залишків),а також рахунки обліку оплати праці. Длязадання відсотка від суми до видачі, що заплановано виплатити, призначений реквізит Процентвиплати/Відсоток виплати.Значення реквізиту Касса/Касапотрібно вибрати з довідника Счетанашей фирмы/Рахунки нашої фірми,воно повинно відповідати касі організації, через яку виплачують зарплату.

Табличну частину документа можна заповнити автоматично за допомогою кнопкиЗаполнить/Заповнити.У випадку автоматичного заповнювання для документів з видом виплатиАванс/Авансабо Внесение остатков/Внесения залишківпотрібно вибрати один з документівНачисление ЗП/Нарахування ЗП,на підставі якого заповнюватиметься таблична частина нашогодокумента. Для вибору будуть запропоновані всі документи Начисление ЗП/Нарахування ЗП,що мають таке ж значення реквізиту Вид выплаты/Вид виплатиі введені у поточному місяці.Якщо ж у документі Выплата ЗП/Виплата ЗПвид виплати задано як Основная з/п/Основна з/п,то під час його автоматичного заповнення таблична частина заповниться значеннями поточногосальдо взаєморозрахунків зі співробітниками (тобто враховано заборгованість з зарплатні абопереплата, що була в попередніх місяцях).За допомогою кнопки Печать/Друкуватиотримують друковану форму платіжної відомості длявиплати заробітної платні. У випадку, якщо після натискання кнопки ОК і згоди на проведеннядокумент «Виплата ЗП» не проводиться, необхідно в елементі довідника Константи відмінитизауваження Проведення по касі лише касовими ордерами.

Крім того, потрібно оформити також видатковий касовий ордер на суму виплаченої згідно зплатіжною відомістю заробітної платні. Без цього ордера автоматично не сформується звіт заформою 1ДФ.

Хід роботи

1. Прочитайте теоретичний матеріал і занотуйте в зошиті.

2. Запустіть програму «1С:Бухгалтерія».

3. Задача 1:

Нарахувати авансвісьмом працівникам підприємства, введеним у довідникСпівробітники у лабораторній роботі №25:

ü Установити робочу дату 15березняя 201_ р.;

ü У головному меню Документи→ Зарплата →Нарахування зарплати;

ü У реквізиті "Вид виплати" установити значення "Аванс". У цьомувипадку при автоматичному заповненні табличної частини документав графу "До видачі" по кожному співробітнику будуть поміщені суми зреквізиту "Аванс" довідника "Співробітники". При необхідності сумуавансу можна відредагувати вручну;

ü Скористатися кнопкою Заповнити для автоматичного заповненнясписку співробітників;

ü Провести документ. Проведення документа з видом виплати «Аванс»не викликає формування бухгалтерських проводок;

ü Натиснути кнопку Друк і розглянути платіжну відомість.

4. Виплатимо аванс:

ü Установити робочу дату 16березня 201_ р.;

ü Вивести на екран табло з рахунком 301 «Каса в національній валюті» іперевірити наявність коштів у касі;

ü Одержати в банку гроші - зняти за чеком для виплати авансу,провівши проводки Банківською випискою від 16березня;

ü Заповнити Прихідний касовий ордер. У Вид операції вибрати Поступление денег из банка/Надходження грошей із банку,Субконто- Готівкові кошти- "Каса в національній валюті";

ü Для формування друкованої форми платіжної відомості ібухгалтерських проводок використовують документ Виплатазарплати. Кнопка Заповнити призначена для автоматичногозаповнення табличної частини документа;

ü За допомогою кнопки Друк вивести на екран друковану формуплатіжної відомості;

ü Провести документ. Проведення документа викликає формуваннябухгалтерських проводок;

ü Перевірити правильність проводок: Виплата авансу відображенапроводками в дебет рахунку 661 «Розрахунки з оплати праці» і кредитрахунку 301 «Каса в національній валюті».

5.Задача 2:

Нарахувати заробітну плату цим працівникам підприємства:

ü Установити робочу дату 01квітня 201_ р.;

ü У головному меню ДокументиЗарплата вибрати документНарахування зарплати;

ü У реквізиті "Вид виплати" установити значення "Основна зарплата". Уцьому випадку автоматично будуть розраховані суми відрахувань іутримань до бюджету і державнихцільових фондів і сформованийвідповідний набір бухгалтерських проводок;

ü У заголовній частині документа Нарахування зарплати указатибухгалтерський рахунок розрахунків з оплаті праці, кількість робочиднів у поточному періоді нарахування заробітної плати, величину, щовизначає середньоспискову чисельність співробітників фірми;

ü Для автоматичного заповнення списку співробітників скористатисякнопкою Заповнити;

ü Розрахувати індексацію заробітної плати всіх співробітників,використовуючи кнопку Розрахувати;

ü Розрахувати утримання по кожному співробітнику, використовуючикнопку Розрахувати. Суми основних утримань з кожногоспівробітника будуть розраховані автоматично відповідно до базиїхнього оподатковування і ставок, зазначених в довіднику Податки івідрахування;

ü У графах «Нараховано», «Утримано» і «До виплати» відображаютьсяпідсумкові суми всіх нарахувань, утримань з співробітника і сума, щопідлягає виплаті;

ü Провести документ. Розглянути сформовані документом бухгалтерськіпроводки в Журналі операцій;

ü За допомогою кнопки Друк вивести на екран друковані формиплатіжної і розрахунково-платіжної відомостей, зведення відрахувань у фонди, а також розрахункових листків за розрахунковий період по всіхспівробітниках, переліченим у табличній частині документа;

ü Перевірити правильність проводок.

 

6. Зробити виплату заробітної плати за березень:

ü Установити робочу дату 03квітня 201_ р.;

ü Вивести на екран табло з рахунком 301 «Каса в національній валюті»,визначити залишок готівкових коштів у касі;

ü Одержати в банку гроші - зняти за чеком для виплати зарплати іоформити проводки за допомогою Банківської виписки;

ü Заповнити Прихідний касовий ордер. У Вид операції вибрати Поступление денег из банка/Надходження грошей із банку, Субконто- Готівкові кошти- "Каса в національній валюті";

ü Відкрити документ Виплата зарплати;

ü У реквізиті Вид виплати указати Основна з/п і використати кнопкуЗаповнити, при цьому таблична частина буде заповнена поточнимсальдо взаєморозрахунків за кожним співробітником;

ü Сформувати друковану форму платіжної відомості;

ü За допомогою кнопки Друк вивести на екран друковану формуплатіжної відомості;

ü Провести документ, у результаті будуть сформовані бухгалтерськіпроводки. Перевірити правильність проводок.

7. Завершіть роботу з програмою.

8. Дайте відповідь на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1. Які реквізити відображені в документі Платіжна відомість?

2. Які реквізити відображені в документі Розрахунково-платіжна відомість?

3. Які реквізити відображені в документі Розрахункові листки?

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...