Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методи організації зв'язку в транкінгових системахОрганізація зв'язку в ТСЗ з децентралізованим керуван­ням практично аналогічна організації зв'язку в ТСЗ з централі­зованим керуванням за винятком того, що в перших службові (керуючі) сигнали передаються робочими каналами, а в других — службові сигнали передаються спеціально виділеними кана­лами керування. І головне: в системах з децентралізованим керуванням пошук вільних радіоканалу здійснює абонентсь­ка станція, а в системах з централізованим керуванням по­шук і надання робочого радіоканалу забезпечує базова станція.

Розглянемо спрощений протокол вхідного виклику в ТСЗ з централізованим керуванням (рис. 2.).

На абонентській і базовій станціях здійснюються такі про­цедури:

■ АС у черговому режимі настроюється на канал керуван­ня і чекає команду, що може надійти по цьому каналу;

■якщо каналом керування надходить сигнал виклику, АС підтверджує його прийом передачею на БС відповід­ного сигналу; БС приймає сигнал підтвердження і надає АС робочий канал;

■АС настроюється на вказаний робочий канал, повідом­ляє про це БС цим (робочим) каналом;

■БС після прийому сигналу підтвердження про настрой­ку АС передає на АС команду на ввімкнення сигналі­зації, після чого організовує наскрізний розмовний тракт.

 

Рис. 2.Спрощений протокол організації вхідного виклику


Рис. 3.Спрощений протокол організації вихідного виклику

Розглянемо спрощений протокол вихідного виклику в ТСЗ з централізованим керуванням (рис. 3.).

Згідно з цим протоколом на АС і БС здійснюються такі процедури:

■з АС каналом корування на БС видається виклик (но­мер абонента, який викликається);

■БС після прийому виклику надає для АС один з віль­них робочих каналів;

■АС настроюється на робочий канал і повідомляє про це БС;

■БС приймає підтвердження й організовує наскрізний розмовний тракт.

В ТСЗ з децентралізованим керуванням БС безперервно передає по всіх вільних каналах спеціальний (маркерний) сиг­нал, а по інших (зайнятих) — передає розмовні або службові сигнали (сигнали виклику, інформацію про заняття каналу, про скінчення сеансу зв'язку). Пошук вільного каналу виконує АС.

3.Транкінгова система зв'язку «Алтай-ЗМ»

Типовою транкінговою СРРЗ є система «Алтай». В екс­плуатації знаходяться кілька модифікацій цієї системи: « Алтай-3», «Алтай-ЗМ», «Алтай-ЗС». Основні технічні харак­теристики системи «Алтай» наведені в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1. Технічні характеристики СРРЗ

Параметр Базова станція Абонентська станція
Діапазон частот передачі, МГц 301Д375...305,8125 337,1375... 341,8125
Діапазон частот прийому, МГц 337,1375.. 341,8125 301Д375...305.8125
Дуплексне рознесення частот передачі і прийому, МГц
Смуга частот каналу, кГц
Можливо число груп каналів (стволів) -
Кількість каналів у стволі
Вихідна потужність передавача, Вт 40±10 6...10
Чутливість приймача (при спів­відношенні сигнал/шум 12дВ), мкВ 1,7 1.2
Максимальний радіус зони (при висоті антени 100 м), км -
Споживана потужність, Вт 44-передавач " 38-приймач

 Зазвичай, базовій станції виділяється три стволи з 22-х можливих. Кожний ствол працює автономно, має власну ну­мерацію абонентів, відомчих диспетчерів і циркулярних ви­кликів. З'єднання абонентів різних стволів здійснюється ві­домчими диспетчерами або автоматично (абонентів, що мають право виходу на телефонну мережу). Можлива кількість ви­бірних викликів (тобто рухомих абонентів з індивідуальни­ми номерами) — 989, вибірних циркулярних викликів — 10, вибірних номерів відомчих диспетчерів — 18, центрального диспетчера — 1.

Структурна схема БС «Алтай-ЗМ» наведена на рисунку 4.

Рис. 4. Структурна схема транкінгової СРРЗ «Алтай~ЗМ*

Апаратура цієї станції містить радіо і комутаційне облад­нання. До складу радіообладнання входять прийомопередавачі (ретранслятори), дві прийомо-передавальні антени, ан­тенні розподільники (АР), мостові (МФ) і резонаторні (РФ) фільтри, що забезпечують поділ трактів передачі і прийому.

Генераторне устаткування (ГУ) формує вісім носіїв частот, контрольно-вимірювальна апаратура (КВА) безперервно оці­нює рівні сигналів у контрольних точках радіоустаткування. Кожна з двох антен обслуговує чотири прийомопередавачі.

Комутаційне обладнання забезпечує з'єднання абонен­тів системи як між собою, так і з абонентами ТМЗК, а також з центральним і відомчим диспетчерами. До складу каналь­ного устаткування входять вісім канальних комплектів міс­цевого зв'язку (ККМЗ) із двохчастотними приймачами сигна­лів взаємодії (ПСВ-2), п'ять регістрів (РЕГ) з п'ятичастотними приймачами (ПСВ 5), вхідні і вихідні комплекти реле з'єд­нувальних ліній (РЗЛвх і РЗЛвих відповідно) із пристроями узгодження (ИУ) для переходу від двохпровідних до чотирьохпровідних, комплекти відомчих диспетчерів (КВД) і комплект центрального диспетчера (КЦД). З'єднання між зазначеними комплектами забезпечує комутаційне поле (КП) сигналами пристрою керування (ПК).

Генераторне устаткування комутаційного поля формує в межах спектра каналу тональної частоти частотні сигнали з інтервалами між ними, що дорівнюють 34 Гц. Тридцять з них призначені для формування сигналів виклику радіоабонентів, десять використовуються для циркулярного виклику де­сяти груп абонентів і три — для формування сигналів керу­вання радіоканалами.

До складу абонентської станції входять прийомопередавач, пульт керування і мікротелефонна трубка. Пульт керу­вання містить тастатурнийномеронабирач, підсилювач низь­кої частоти, гучномовець, генератори і фільтри низьких частот. Генератори формують частотні сигнали, що викорис­товуються для передачі адресної інформації (десяти цифр від нуля до дев'яти частотним кодом «два з п'яти»), для передачі сигналу про заняття радіоканалу вихідним від АС викликом і один — сигналу про закінчення сеансу зв'язку («Відбій»).

Розглянемо організацію зв'язку між абонентами систе­ми «Алтай».

Передача мовної і службової інформації здійснюється в загальній смузі частотного каналу. Базова станція по всіх вільних каналах безперервно передає маркерний сигнал.

Абонентська станція в черговому режимі здійснює пошук (ска­нування) вільного каналу. Абонент АС, який здійснює ви­клик, піднімає трубку, в результаті чого АС припиняє ска­нування на вільному каналі, включає свій передавач і цим каналом передає на ВС сигнал повідомлення про заняття ка­налу. На БС цей сигнал приймається двохчастотним прийма­чем (ПСВ-2) комплекту ККМЗ, після чого БС припиняє пе­редачу по зайнятому каналу сигналу маркера і передає по ньому сигнал «Готовність станції». На АС при отриманні цього сигналу припиняється передача сигналу сповіщення про за­няття каналу. Абонент на тастатурі набирає номер напрямку зв'язку (вихід на систему «Алтай», телефонну мережу чи на диспетчерів), де може знаходитися абонент, який виклика­ється, а потім набирає його номер.

Набрані цифри передаються на БС частотним кодом «два з п'яти». На БС цей код надходить у п'ятичастотний приймач (ПСВ-5). Значення напрямку зв'язку транслюється з регістра в комутаційне поле. Комутаційне поле вмикає вільний комп­лект ККМЗ, з'єднує його з регістром, що передає в радіоканал цього комплекту сигнал з визначеним номером абонента, який викликається.

АС абонента, який викликається, в процесі сканування вільного каналу виявляє в одному з них свій номер, після чого припиняє сканування і цим каналом передає на БС сиг­нал про одержання виклику (підтвердження). Одержавши цей сигнал, БС припиняє передачу номера АС і видає в канал тоновий сигнал. Після одержання цього сигналу абонент під­німає телефонну трубку, АС припиняє видачу в канал сигна­лу підтвердження. На БС після припинення прийому сигна­лу підтвердження двохчастотний приймач (ПСВ-2) переводить з'єднання в розмовний тракт. Після закінчення розмови (один з абонентів кладе трубку) АС видає по цьому ж каналу сиг­нал «Відбій». На БС після одержання цього сигналу ПСВ-2 забезпечує в комутаційному полі роз'єднання розмовного трак­ту, а по каналу, що звільнився, починає передаватися сигнал маркера.

 

Перелік екзаменаційних питань:

 

1.Транкінгові системи.

2..Аналогові транкінгові системи.

 

 

Тести:

 

1. Скількичасовихканалівможе бути організовано у кожному частотному каналів ТС-3?

а) 1 в) 2-4

б)2 г) 6

2. Яка потужністьпередавачів ТС-3 ?

а) 20-50 Вт в) 20Вт

б) 10-20 Вт г) 60Вт

3. Вкажітьмаксимальнукількістьканалів ТС 3?

а)16 в) 48

б)32 г) 64

4.Вкажіть діапазон частот ТС-3

а)16,32,64 МГц в) 56, 160, 450 МГц

б)64,128, 256МГц г) 160,450, 900 МГц

5.Вкажіть ширину смуги частотного каналу в аналогових ТС 3 ?

а)2кГц або 5 кГц в) 10 або 12кГц

б) 5 або 10 кГц г)12,5 або 25 кГц

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...