Главная Обратная связь

Дисциплины:


Застосування методу експертних оцінок в економічному аналізіМетоди експертних оцінок (МЕО)– це спосіб прогнозування та оцінки майбутніх результатів дій на основі прогнозів фахівців. При застосуванні МЕО проводиться опитування спеціальної групи експертів (5–7 осіб) з певного питання.

МЕО здійснюється у декілька етапів:

1.Визначення мети дослідження. 2.Визначення необхідного кількісного та якісного складу групи експертів. 3.Створення групи експертів. 4.Визначення способу опитування. 5.Складання програми обстеження і анкети (листка) опитування. 6. Проведення опитування. 7. Зведення, групування та аналіз отриманої інформації. 8. Узагальнення результатів експертизи і розробка можливих варіантів рішень.

МЕО поділяються на дві групи – індивідуальні і колективні.

Індивідуальні експертні методи – це використання думок експертів, які сформульовані особисто кожним із них самостійно без врахування думок інших експертів. До індивідуальних експертних методів належать: інтерв'ю,анкетування (аналітиний) та написання сценарію.

Сутність методуінтерв'ю полягає в безпосередньому конакті з експертом у формі «запитання-відповідь».

Метод анкетування (аналітичного експертного оцінювання) полягає в наданні експертом письмових відповідей на запитання анкети.

Метод написання сценарію – це опис логічного послідовного процесу, виходячі з конкретної ситуації

Основними перевагами індивідуальних методів експертних оцінок є простота організації обстеження, зрозумілість, врахування і використання набутих знань і досвіду кожного експерта. Обмеженнямзастосування цих методів виступає обмеженість знань, інформації експертів з суміжних сфер діяльності. Виходячи з цього, більшого поширення на практиці набули колективні експертні методи.

Колективні експертні методи – отримання прогнозу групою експертів на базі об’єднання їх думок. Серед колективних МЕО виділяють: метод «мозкового штурму», метод комісії, методи Дельфі, метод ПАТТЕРН, ранжування.

Метод «мозкового штурму»складається з двох етапів: генерації ідей (які оформлюються в протокол) та аналізу висунутих ідей. Робота в рамках двох етапів обмежена правилами: заборона критики, заборона обґрунтувань висунутих ідей, заохочення всіх ідей, виявлення раціональної основи в кожній ідеї. Переваги методу: породження значної кількості ідей, пошук рішень в недостатньо досліджуваній сфері. Недоліки: відсутність механізмів та інструментів, що дозволяють працювати з образами.

Метод комісії (проведення виробничих нарад, конференцій, семінарів, дискусій) полягає у вироблені експертами кращого варіанта досягнення поставленої мети з урахуванням усіх висловлених на нараді пропозицій, ідей.

Метод Дельфі –передбачає проведення експертного опитування серед групи спеціалістів у кілька турів (частіше у 3–4 тури) для вибору найкращого із рішень. Згідно з методом Дельфі учасників просять висловити свої думки, обґрунтувати їх, а в кожному наступному турі опитування їм видається нова, уточнена, інформація щодо висловлених думок, яку одержують в результаті розрахунку збігу думок за раніше виконаними етапами роботи. Цей процес продовжується до практично повного збігу думок. Недоліком цього методу є великі витрати часу.Метод ПАТТЕРН –суть у поділі проблеми на ряд під проблем, окремих завдань і елементів. Проблеми та під проблеми формують «дерево рішень», для кожної «гілки» визначаються коефіцієнти важливоті, надані окремими експертам оцінки підлягають обговоренню.

Ранжівання – розташування явищ в порядку зростання (зменшення) за певною властивістю.

Отже, МЕО відіграють важливу роль в економічних дослідженнях, особливо у проведенні стратегічного і функціонально-вартісного аналізу. Застосування цих методів дає змогу визначити, наприклад, обсяг і структуру споживання продуктів харчування, товарів чи послуг населенням за значним колом показників, тоді як застосування інших методів аналізу ускладнене через відсутність необхідної інформації.

У практичних маркетингових дослідженнях МЕО можна використовувати для розробки середньо- та довгострокових прогнозів структури попиту на товари широкого вжитку; прогнозування вказаної структури на наступний рік; визначення груп потенційних споживачів; а також для оцінки обсягу незадоволеного попиту за групами і видами товарів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...