Главная Обратная связь

Дисциплины:


Классификация методов аудита. Нақты бақылаудың әдістемелік және тексеру бойынша жүргізілуі. Аудит әдістерінің жіктелуі. 3 страницаАлаяқтық себебімен қаржылық есептілік елеулі бұрмаланулар тәуекелдіктеріне баға беру мен анықтау;Тиісті қолға алынған жауаптарды әзірлеу мен енгізу арқылы елеулі бұрмалау тәуекелдіктері туралы тиісті аудиторлық дәлелдеме алу; жәнеАудит барысында анықталған алаяқтыққа немесе белгіленген алаяқтыққа сәйкесті түрде жауаптар қайтару.Fraud (Алаяқтық) – Басшылық арасындағы бір немесе бірнеше лауазымды адамдардың, қызметкерлердің немесе үшінші жақтардың заңсыз артықшылық алу үшін əдейі жасаған əрекеттері. Fraud risk factors (аляқтық тәуекелдік факторы) –Алаяқтықты жасауға мүмкіндік беретін немесе алаяқтықты жасауға қысым немесе ынталандырманы белгілейтін жағдайлар немесе оқиғалар7Бұрмаланға қаржылық есеп беру төмендегі арқылы аяқталуы мүмкін: Манипуляция, бұрмалау (оның ішінде боямалық), немесе есептік жазулар немесе қаржылық есептілік дайындалған қосымша құжаттарды өзгеріп жіберу.Жағдайлар, әрекеттер немесе басқа елеулі ақпарат бойынша қаржылық есептілікті дұрыс емес ұсыну, немесе қасақана түрдегі жетімсіздігі.Ұсыну немесе ашу сомалары, топтастыруы, сипатына қатысты есептік тұғырларды қасақана түрде дұрыс емес қолдану.

 

30. Аудитті жоспарлау үрдісі және аудитті жүргізу этаптары.

300 "Жоспарлау" деп аталатын ХАС-ында жоспарлаудың негізгі мақсаты аудитті тиімді жүргізуді қамтамасыз ету деп көрсетілген.Аудитор жұмысын дұрыс жоспарлау аудиттің маңызды саласында қажетті көңіл бөлуге, потенциалды проблемаларды анықтауға және жұмысты уақытында аяқтауға көмектеседі. Сонымен қатар жоспарлау аудитор ассистенттері арасында тапсырманы дұрыс бөлуге және басқа аудиторлар мен сараптаушылар орындайтын жұмысты үйлестіруге көмектеседі.Тексеруге қатысы бар дәлелдеулерді жеткілікті көлемде жинау аудитор өзіне кәсіби жауапкершілікті алу үшін қажет. Сонымен бірге, жинақталған дәлелдеулер құны төмен болуы керек. Аудиторлық дәлелдеулердің ең төмен құны үшін қам жеу жұмысты жоспарлау кажетгілігін көрсетеді. Сондықтан, аудиторлар әр тексеру үшін мақсаты төмендегідей болатын жоспар құруы керек:Аудиторлық процедуралардың қажетті көлемін анықтау;Тексеруді жүргізу шығындарын бағалау;Аудитті жүргізу сапасын қамтамасыз ету.Аудит жұмысын белгілі бір жоспармен іске асырылады. Аудит жұмысын жоспарлауда аудиторлық компания белгілі бір қағидаларды басшылыққа алады. Оған:кешенділік қағидасы, яғни аудиторлық жұмыс жүргізгенде қаржылық есептіліктің бір біріне байланысын, есепті құру кезеңдерін пайдалана білу және бастапқы жоспарлар негізінде жалпы жоспарды құру (болуы немесе нақты болуы, толықтығы немесе операциялардың толық қамтылуы, құқығы мен міндеттемелері және ашылымы мен ұсынылымы),үздіксіздік қағидасы, яғни тексеруге қатынасатын аудит топтарына бір біріне байланысты аудитордың негізгі мақсатына бағытталған жұмыстарды тапсырып және сол жұмыстардың мекеменің құрылымында іске асырылуын қамтамасыз ету. Мекеменің құрылымындағы көрсеткіштерінің, жалпы мекеме көрсеткіштерінің құрамындағы орны, құрылымының жұмысын жүргізу және аяқтау мерзімі.Мекеменің алдына қойылған жалпы талап және құрылымның алдындағы талап ерекшеліктері. Мекеменің жіне құүрылымдардың алдында жұмыстарды жүргізу үшін заң құжаттарының қойған талаптары, ол талаптардың құрылымда іске асырылуы.Тиімділік қағидасы, жоспарды жасағанда жұмысты орындаудың бірнеше варианттардың болуы.Аудитті жүргізу төмендегідей сатылардын тұрады:Бастапқы кезең Аудит жұмысын жүргізудің жоспарының негізін дайындап, оны құру,Аудиторлық бағдарламаны дайындап, құру.300 (АХС) мақсаты – аудитордың қаржылық есептілік аудитін жоспарлауға жауапкершілігін орнату жəне нұсқау беру. Бұл АХС қайталама аудиттер мəнмəтінінде құрылған. Сондай-ақ аудиттің бастапқы келесімінде аудитор қарастыратын мəселелер жеке түрде енгізілді.Жоспарлау - бұл аудитті тиімді орындауға және бір мезгілде елеулі кезендердің байқалмай қалу қаупін төмендетуге мүмкіндік беретін процесс. Жоспарлау — бұл кез келген тексеруді жүргізу процесінде қайталанылатын аудиторлық шаралар тізімдерін жай механикалық құру емес. Әр клиент жеке тұлға және бұны жоспарлау кезінде есте ұстау қажет. Аудиторлар өз жұмысын тексерілетін ұйыммен танысудан бастауы керек. Бұл үшін құрылтайшылар құжаттарын, қызмет түрлерін және олардың лицензияларын, есеп саясатын және т.б. зерттеу қажет. Ұйым басшылығы мен мамандармен әңгімелесіп, қаржылық есеп берумен, оның негізгі көрсеткіштерімен танысу қажет. Бұл клиент қызметінің масштабын анықтау үшін керек. Ұйымды алдын ала зерттеу нәтижесінде ғана алдағы жұмыс көлемінің шамасын және еңбек сыйымдылығын, сонымен қатар аудит ұзақтылығын анықтауға болады. Жұмыс көлемі, оның қиындылығы мен ұзақтығына байланысты аудит құны анықталады.Жоспарлау процесін келесідей кезеңдерге бөлуге болады..Алдын ала жоспарлау; .Клиент туралы жалпы ақпаратты жинау; Маңыздылық пен аудиторлық тәуекелдікті бағалау; Ішкі бақылау жүйесін бағалау; Аудиттің жалпы жоспарын мен бағдарламасын даярлау; Аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын даярлауАлдын ала жоспарау процессінде алынған мәліметтер негізінде аудитор жалпы жоспарды дайындауға, оның негізінде тексеру бағдармаларын дайындауға кіріседі.Аудитордың басқа жұмыс қағазына қарағанда жалпы жоспар дайындау процессінде ұйым басшылығымен талқыланады. Бұл аудиторлар мен клиент мамандары жұмысын үйлестіру арқылы аудиторлық тексеру тиімділігіне көмектесуі мүмкін.Аудиттің халықаралық тәжірибесіндегі стандарттары мемарандумы әрекет ететіндігін атап өту қажет. Онда әр тапсырмаға қатысты процедуралардың алғашқы қорытындыларының нақты мәліметтері аудиторлық тестілер мен талдау процессінің нәтижесі болған процедураларды түзетулері және қосымшаларымен бірге жазылған. 300 "Жоспарлау" ХАС-ына сай аудитор аудиттің жалпы жоспарын іске асыруда қажетті жоспарланған аудиторлық процедуралар сипатын, оны жүргізу уақыты мен көлемін анықтап, аудит бағдарламасын дайындап, құжатты түрде толтыруы керек. Сонымен бірге ол аудиттің дұрыс орындалуын бақылау тәсілі болып табылады және онда әр бөлім бойынша мақсаттар және уақытша бюджеттер көрсетілуі мүмкін.Аудитті жоспарлау келісім бойынша жалпы стратегия жасау мен аудиттің жоспарын дамытудан құрылған. Адекватты жоспарлау сондай-ақ:Аудитордың назары аудиттің маңызды салаларына түсіруге көмектеседі. Аудиторға дер кезінде ықтимал проблемалар анықтау мен шешуге көмектеседі. Аудиторға тиісті мен сәйкесті түрде орындалуы үшін аудиттің келісімді лайықты түрде жұмылдыру мен басқаруға көмектеседі. Күтілген тәуекелдіктерге амал шараларды орындау үшін құзыреті мен қабілеті тиісті түрдегі деңгейлері бар жоба бойынша жасақтың мүшелерін тағайындауға, жоба бойынша топтың мүшелерінің жұмысын үйлестіруге көмектеседі. Жоба бойынша топтың мүшелерін бағыттау жəне қадағалауға, олардың жұмыстарын шолу жасауға көмектеседі. Жарамды жерінде, құрамдас бөліктердің аудиторлары мен сарапшылардың жасаған жұмыстарын сəйкестендіруге көмектеседіАудитордың мақсаты – аудит тиіcті түрде жүргізу бойынша аудитті жоспарлау. Аудиттің жалпы стратегиясы аудиттің ауқымын, бағытын жəне мерзімін белгілейді, сондай-ақ аудиттің маңызды жоспарларын дайындауды реттейді.Аудитор аудиттің жалпы стратегиясын жасауы керек: Келісімнің ауқымын белгілейтін келісім сипатын анықтау; Аудит мерзімі мен мəліметтердің сипатын жоспарлауға арналған келісімдердің есеп берудің мақсатын анықтау; Аудитордың пікірі бойынша жоба бойынша команда мүшелерінің іс-əрекетін анықтайтын маңызды факторларды қарастыру;Келісім бойынша алдын алу жұмыстарының нəтижелерін жəне жарамды жерінде, кəсіпорын үшін орындалған басқа келсімдерден алынған тəжірибесін қарастыруы керек; және Келісімді орындауға қажетті ресурстардың сипатын, мерзімі мен көлемін анықтау.Аудитор төмендегі жайларды құжаттауы тиіс:Аудиттің жалпы стратегиясы; Аудит жоспары; және Аудит келісімін орындау барысында аудиттің жалпы стратегиясын немесе аудит жоспары жасалған барлық маңызды өзгерістер, сол сияқты өзгерістер себептері.

 

 

31. Қаржылық есептілікте аудитті жоспарлау.(ХАС 300)

300 "Жоспарлау" деп аталатын ХАС-ында жоспарлаудың негізгі мақсаты аудитті тиімді жүргізуді қамтамасыз ету деп көрсетілген.Аудитор жұмысын дұрыс жоспарлау аудиттің маңызды саласында қажетті көңіл бөлуге, потенциалды проблемаларды анықтауға және жұмысты уақытында аяқтауға көмектеседі. Сонымен қатар жоспарлау аудитор ассистенттері арасында тапсырманы дұрыс бөлуге және басқа аудиторлар мен сараптаушылар орындайтын жұмысты үйлестіруге көмектеседі.Тексеруге қатысы бар дәлелдеулерді жеткілікті көлемде жинау аудитор өзіне кәсіби жауапкершілікті алу үшін қажет. Сонымен бірге, жинақталған дәлелдеулер құны төмен болуы керек. Аудиторлық дәлелдеулердің ең төмен құны үшін қам жеу жұмысты жоспарлау кажетгілігін көрсетеді. Сондықтан, аудиторлар әр тексеру үшін мақсаты төмендегідей болатын жоспар құруы керек:Аудиторлық процедуралардың қажетті көлемін анықтау;Тексеруді жүргізу шығындарын бағалау;Аудитті жүргізу сапасын қамтамасыз ету.Аудит жұмысын белгілі бір жоспармен іске асырылады. Аудит жұмысын жоспарлауда аудиторлық компания белгілі бір қағидаларды басшылыққа алады. Оған:кешенділік қағидасы, яғни аудиторлық жұмыс жүргізгенде қаржылық есептіліктің бір біріне байланысын, есепті құру кезеңдерін пайдалана білу және бастапқы жоспарлар негізінде жалпы жоспарды құру (болуы немесе нақты болуы, толықтығы немесе операциялардың толық қамтылуы, құқығы мен міндеттемелері және ашылымы мен ұсынылымы),үздіксіздік қағидасы, яғни тексеруге қатынасатын аудит топтарына бір біріне байланысты аудитордың негізгі мақсатына бағытталған жұмыстарды тапсырып және сол жұмыстардың мекеменің құрылымында іске асырылуын қамтамасыз ету. Мекеменің құрылымындағы көрсеткіштерінің, жалпы мекеме көрсеткіштерінің құрамындағы орны, құрылымының жұмысын жүргізу және аяқтау мерзімі.Мекеменің алдына қойылған жалпы талап және құрылымның алдындағы талап ерекшеліктері. Мекеменің жіне құүрылымдардың алдында жұмыстарды жүргізу үшін заң құжаттарының қойған талаптары, ол талаптардың құрылымда іске асырылуы.

Тиімділік қағидасы, жоспарды жасағанда жұмысты орындаудың бірнеше варианттардың болуы.Аудитті жүргізу төмендегідей сатылардын тұрады:Бастапқы кезең Аудит жұмысын жүргізудің жоспарының негізін дайындап, оны құру,Аудиторлық бағдарламаны дайындап, құру.300 (АХС) мақсаты – аудитордың қаржылық есептілік аудитін жоспарлауға жауапкершілігін орнату жəне нұсқау беру. Бұл АХС қайталама аудиттер мəнмəтінінде құрылған. Сондай-ақ аудиттің бастапқы келесімінде аудитор қарастыратын мəселелер жеке түрде енгізілді.Жоспарлау - бұл аудитті тиімді орындауға және бір мезгілде елеулі кезендердің байқалмай қалу қаупін төмендетуге мүмкіндік беретін процесс. Жоспарлау — бұл кез келген тексеруді жүргізу процесінде қайталанылатын аудиторлық шаралар тізімдерін жай механикалық құру емес. Әр клиент жеке тұлға және бұны жоспарлау кезінде есте ұстау қажет. Аудиторлар өз жұмысын тексерілетін ұйыммен танысудан бастауы керек. Бұл үшін құрылтайшылар құжаттарын, қызмет түрлерін және олардың лицензияларын, есеп саясатын және т.б. зерттеу қажет. Ұйым басшылығы мен мамандармен әңгімелесіп, қаржылық есеп берумен, оның негізгі көрсеткіштерімен танысу қажет. Бұл клиент қызметінің масштабын анықтау үшін керек. Ұйымды алдын ала зерттеу нәтижесінде ғана алдағы жұмыс көлемінің шамасын және еңбек сыйымдылығын, сонымен қатар аудит ұзақтылығын анықтауға болады. Жұмыс көлемі, оның қиындылығы мен ұзақтығына байланысты аудит құны анықталады.Жоспарлау процесін келесідей кезеңдерге бөлуге болады..Алдын ала жоспарлау; .Клиент туралы жалпы ақпаратты жинау; Маңыздылық пен аудиторлық тәуекелдікті бағалау; Ішкі бақылау жүйесін бағалау; Аудиттің жалпы жоспарын мен бағдарламасын даярлау; Аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын даярлауАлдын ала жоспарау процессінде алынған мәліметтер негізінде аудитор жалпы жоспарды дайындауға, оның негізінде тексеру бағдармаларын дайындауға кіріседі.Аудитордың басқа жұмыс қағазына қарағанда жалпы жоспар дайындау процессінде ұйым басшылығымен талқыланады. Бұл аудиторлар мен клиент мамандары жұмысын үйлестіру арқылы аудиторлық тексеру тиімділігіне көмектесуі мүмкін.Аудиттің халықаралық тәжірибесіндегі стандарттары мемарандумы әрекет ететіндігін атап өту қажет. Онда әр тапсырмаға қатысты процедуралардың алғашқы қорытындыларының нақты мәліметтері аудиторлық тестілер мен талдау процессінің нәтижесі болған процедураларды түзетулері және қосымшаларымен бірге жазылған. 300 "Жоспарлау" ХАС-ына сай аудитор аудиттің жалпы жоспарын іске асыруда қажетті жоспарланған аудиторлық процедуралар сипатын, оны жүргізу уақыты мен көлемін анықтап, аудит бағдарламасын дайындап, құжатты түрде толтыруы керек. Сонымен бірге ол аудиттің дұрыс орындалуын бақылау тәсілі болып табылады және онда әр бөлім бойынша мақсаттар және уақытша бюджеттер көрсетілуі мүмкін.Аудитті жоспарлау келісім бойынша жалпы стратегия жасау мен аудиттің жоспарын дамытудан құрылған. Адекватты жоспарлау сондай-ақ:Аудитордың назары аудиттің маңызды салаларына түсіруге көмектеседі. Аудиторға дер кезінде ықтимал проблемалар анықтау мен шешуге көмектеседі. Аудиторға тиісті мен сәйкесті түрде орындалуы үшін аудиттің келісімді лайықты түрде жұмылдыру мен басқаруға көмектеседі. Күтілген тәуекелдіктерге амал шараларды орындау үшін құзыреті мен қабілеті тиісті түрдегі деңгейлері бар жоба бойынша жасақтың мүшелерін тағайындауға, жоба бойынша топтың мүшелерінің жұмысын үйлестіруге көмектеседі. Жоба бойынша топтың мүшелерін бағыттау жəне қадағалауға, олардың жұмыстарын шолу жасауға көмектеседі. Жарамды жерінде, құрамдас бөліктердің аудиторлары мен сарапшылардың жасаған жұмыстарын сəйкестендіруге көмектеседіАудитордың мақсаты – аудит тиіcті түрде жүргізу бойынша аудитті жоспарлау. Аудиттің жалпы стратегиясы аудиттің ауқымын, бағытын жəне мерзімін белгілейді, сондай-ақ аудиттің маңызды жоспарларын дайындауды реттейді.Аудитор аудиттің жалпы стратегиясын жасауы керек: Келісімнің ауқымын белгілейтін келісім сипатын анықтау; Аудит мерзімі мен мəліметтердің сипатын жоспарлауға арналған келісімдердің есеп берудің мақсатын анықтау; Аудитордың пікірі бойынша жоба бойынша команда мүшелерінің іс-əрекетін анықтайтын маңызды факторларды қарастыру;Келісім бойынша алдын алу жұмыстарының нəтижелерін жəне жарамды жерінде, кəсіпорын үшін орындалған басқа келсімдерден алынған тəжірибесін қарастыруы керек; және Келісімді орындауға қажетті ресурстардың сипатын, мерзімі мен көлемін анықтау.Аудитор төмендегі жайларды құжаттауы тиіс:Аудиттің жалпы стратегиясы; Аудит жоспары; және Аудит келісімін орындау барысында аудиттің жалпы стратегиясын немесе аудит жоспары жасалған барлық маңызды өзгерістер, сол сияқты өзгерістер себептері.

 

32. Аудитті жүргізу шарты және клиентті аудитормен таныстыру.

210 (АХС) субъект басшылығы және керек болғанда, өкілетті тұлғалар аудиторлық келісім шарттары бойынша келісулері бойынша аудитордың жауапкершіліктері туралы мәлімдейді. Бұл сондай-ақ субъект басшылығы және өкілетті тұлғалар жауапкершіліктері бар болатын аудиттің алғышарттары болуын анықтайды.МақсатыАудитордың мақсаты орындалуы тиісті негізі келісілгеннен кейінгі жағдайларда да аудиторлық келісімді қабылдау немесе жалғастыру:Аудит алғышарттары қол жетерлік пе; жәнеАудитор және басшылық немесе өкілеттік берілген адамдар аудиторлық келісім шартын жалпы сипаттағы білуін растау.Аудит алғышарттары – басшылық қаржылық есептілік дайындалуы кезінде қолданылатын қаржылық есептілік жүйесін қабылдауы субъект басшылығы және керек болғанда, өкілетті тұлғалар аудит орындалуы тиісті шарт бойынша келісулері.Аудит Алғышарттары

Аудит қол жетерлік болатын екенін анықтау үшін аудитор келесі белгілеуі тиіс:Қаржылық есептілікті дайындау барысында қолданылуы тиісті қаржылық есептілік жүйесі қолданылатын ба;Басшылық жауапкершіліктерін білу және растау бойынша келісулерін алу Қолданылатын қаржылық есептілік жүйесіне сәйкес қаржылық есептілікті дайындау, лайықты әділ ұсынылуы; Басшылық белгілейтіндей сондай ішкі бақылау алаяқтық немесе қате себебімен елеулі бұрмалаулардан бос болатын қаржылық есептілікті дайындау қамтамасыз етуі тиіс; Аудит жүргізуді бастау үшін келесілер берілуі тиіс: Қаржылық есептілікті, оның ішінде жазуларды, құжаттаманы және басқа мәліметтерді, дайындауға қатысы бар болуы туралы басшылық білуі тиіс барлық ақпаратқа кіруді рұқсат алу;Аудит мақсаты үшін басшылықтан аудитор сұрауы мүмкін қосымша ақпарат; және Аудитор аудиторлық дәлелдерді ашу керектігін белгілейтін субъектінің ішіндегі адамдарға кіруді шектеусіз емес рұқсат алу.Келісімге қол жеткен шараларды аудит бойынша келісім хат түрінде құжаттап немесе келісімнің басқа түрінде көрсету керек: Қаржылық есеп беру аудитінің мақсаты және масштабы;Аудитордың жауапкершілігі;Басшылықтың жауапкершілігі;Қаржылық есеп беру дайындау үшін қолданыстағы қаржылық есептілік жүйесін дайындау;Мазмұнынан және ұсынылған нысанынан есеп ерекшеленуі мүмкін жағдайлар болуы мүмкін мәлімдемеге және аудитор шығарған есептер мазмұны мен нысанына сілтеме.Субъект үшін аудиторлық келісім шарттары туралы келісулер бойынша басшылық пен өкілеттік берілген адамдардың рөлдері субъекттің басқару құрылымына және байланысты заңнамаға немесе нормативті актілерге тәуелді болып отыр.Аудиторлық келісім хатқа сілтеме ретінде мыналар жасалуы мүмкін:Аудиттің ауқымын өндеу, қолданыстағы заңнамаға, нормативті актілерге, АХС стандарттарына және аудитор қатысы бар болуы кәсіби субъекттер әдептану және басқа мәлімдемелерін қоса алғанда.Аудиторлық келісім нәтижелері туралы басқа хабарлау нысаны.Аудит лайықты түрде жоспарланған және АХС стандарттарына сәйкес орындалған болса да, ішкі бақылау бөлінбес шектеулері қосылып, аудиттің бөлінбес шектеулері болғандықтан, елеулі бұрмалау анықтай алмау сөзсіз тәуекелдігі болуы мүмкіндігі туралы дерек.Аудитті жоспарлау мен орындауға қатысы бар келісімдер, аудиттің жасағы құрамын қоса алғанда. Субъект басшылығының жазбаша ұсыныстарды беруіне қауіптер Аудиторға аудитті ұсынылған мерзімге сәйкес аяқтауға көмектесу үшін кез-келген қосымша ақпаратқа және қаржылық есептілік жоспары қол жетерлік болуы туралы басшылық келісулері.Басшылық аудитордың есебі күнінен бастап қаржылық есептілік шығарылған күніне дейін мерзім ішінде бұл туралы білуі тиіс қаржылық есептілікке әсер тигізуі тиіс деректер туралы аудиторды хабардар ету туралы басшылықтың келісімі.Гонорардар есептелу тиісті негізі және кез-келген есеп-шоттарды шығару бойынша келісімдер.Басшылыққа аудиторлық келісім хатты қабылдауды растауға және анау жерде көрсетілген келісім шарттары туралы келісулеріне сұраныс. Аудитор əр кезеңге жаңа келісім-хат жібермеуі шешімін қабылдайды. Бірақ мына факторлар жаңа хат құруға негіз бола алады:Клиент аудиттің мақсаты мен масштабын дұрыс түсінбеудің кез келген нышаны.Аудиторлық келісімнің кез келген қайта қарастырылған немесе арнайы шарттары.Субъектінің жоғарғы басшылығының құрамындағы ағымдағы өзгерістер.Меншік құқығындағы маңызды өзгерістер.Субъект жұмысының сипатындағы немесе масштабындағы елеулі өзгерістер Заң талаптар жəне нормативтік - құқықтық актілер. Қаржылық есептілікті дайындаудағы өзгерістер.Басқа есеп беру талаптарындағы өзгерістер.

 

33. Аудиторлық келісім шарты және аудит жөніндегі келісім хат.(ХАС 210) Аудит жүргізудегі келісім қорытындысы.

210 (АХС) субъект басшылығы және керек болғанда, өкілетті тұлғалар аудиторлық келісім шарттары бойынша келісулері бойынша аудитордың жауапкершіліктері туралы мәлімдейді. Бұл сондай-ақ субъект басшылығы және өкілетті тұлғалар жауапкершіліктері бар болатын аудиттің алғышарттары болуын анықтайды.МақсатыАудитордың мақсаты орындалуы тиісті негізі келісілгеннен кейінгі жағдайларда да аудиторлық келісімді қабылдау немесе жалғастыру:Аудит алғышарттары қол жетерлік пе; жәнеАудитор және басшылық немесе өкілеттік берілген адамдар аудиторлық келісім шартын жалпы сипаттағы білуін растау.Аудит алғышарттары – басшылық қаржылық есептілік дайындалуы кезінде қолданылатын қаржылық есептілік жүйесін қабылдауы субъект басшылығы және керек болғанда, өкілетті тұлғалар аудит орындалуы тиісті шарт бойынша келісулері.Аудит Алғышарттары

Аудит қол жетерлік болатын екенін анықтау үшін аудитор келесі белгілеуі тиіс:Қаржылық есептілікті дайындау барысында қолданылуы тиісті қаржылық есептілік жүйесі қолданылатын ба;Басшылық жауапкершіліктерін білу және растау бойынша келісулерін алу Қолданылатын қаржылық есептілік жүйесіне сәйкес қаржылық есептілікті дайындау, лайықты әділ ұсынылуы; Басшылық белгілейтіндей сондай ішкі бақылау алаяқтық немесе қате себебімен елеулі бұрмалаулардан бос болатын қаржылық есептілікті дайындау қамтамасыз етуі тиіс; Аудит жүргізуді бастау үшін келесілер берілуі тиіс: Қаржылық есептілікті, оның ішінде жазуларды, құжаттаманы және басқа мәліметтерді, дайындауға қатысы бар болуы туралы басшылық білуі тиіс барлық ақпаратқа кіруді рұқсат алу;Аудит мақсаты үшін басшылықтан аудитор сұрауы мүмкін қосымша ақпарат; және Аудитор аудиторлық дәлелдерді ашу керектігін белгілейтін субъектінің ішіндегі адамдарға кіруді шектеусіз емес рұқсат алу.Келісімге қол жеткен шараларды аудит бойынша келісім хат түрінде құжаттап немесе келісімнің басқа түрінде көрсету керек: Қаржылық есеп беру аудитінің мақсаты және масштабы;Аудитордың жауапкершілігі;Басшылықтың жауапкершілігі;Қаржылық есеп беру дайындау үшін қолданыстағы қаржылық есептілік жүйесін дайындау;Мазмұнынан және ұсынылған нысанынан есеп ерекшеленуі мүмкін жағдайлар болуы мүмкін мәлімдемеге және аудитор шығарған есептер мазмұны мен нысанына сілтеме.Субъект үшін аудиторлық келісім шарттары туралы келісулер бойынша басшылық пен өкілеттік берілген адамдардың рөлдері субъекттің басқару құрылымына және байланысты заңнамаға немесе нормативті актілерге тәуелді болып отыр.Аудиторлық келісім хатқа сілтеме ретінде мыналар жасалуы мүмкін:Аудиттің ауқымын өндеу, қолданыстағы заңнамаға, нормативті актілерге, АХС стандарттарына және аудитор қатысы бар болуы кәсіби субъекттер әдептану және басқа мәлімдемелерін қоса алғанда.Аудиторлық келісім нәтижелері туралы басқа хабарлау нысаны.Аудит лайықты түрде жоспарланған және АХС стандарттарына сәйкес орындалған болса да, ішкі бақылау бөлінбес шектеулері қосылып, аудиттің бөлінбес шектеулері болғандықтан, елеулі бұрмалау анықтай алмау сөзсіз тәуекелдігі болуы мүмкіндігі туралы дерек.Аудитті жоспарлау мен орындауға қатысы бар келісімдер, аудиттің жасағы құрамын қоса алғанда. Субъект басшылығының жазбаша ұсыныстарды беруіне қауіптер Аудиторға аудитті ұсынылған мерзімге сәйкес аяқтауға көмектесу үшін кез-келген қосымша ақпаратқа және қаржылық есептілік жоспары қол жетерлік болуы туралы басшылық келісулері.Басшылық аудитордың есебі күнінен бастап қаржылық есептілік шығарылған күніне дейін мерзім ішінде бұл туралы білуі тиіс қаржылық есептілікке әсер тигізуі тиіс деректер туралы аудиторды хабардар ету туралы басшылықтың келісімі.Гонорардар есептелу тиісті негізі және кез-келген есеп-шоттарды шығару бойынша келісімдер.Басшылыққа аудиторлық келісім хатты қабылдауды растауға және анау жерде көрсетілген келісім шарттары туралы келісулеріне сұраныс. Аудитор əр кезеңге жаңа келісім-хат жібермеуі шешімін қабылдайды. Бірақ мына факторлар жаңа хат құруға негіз бола алады:Клиент аудиттің мақсаты мен масштабын дұрыс түсінбеудің кез келген нышаны.Аудиторлық келісімнің кез келген қайта қарастырылған немесе арнайы шарттары.Субъектінің жоғарғы басшылығының құрамындағы ағымдағы өзгерістер.Меншік құқығындағы маңызды өзгерістер.Субъект жұмысының сипатындағы немесе масштабындағы елеулі өзгерістер Заң талаптар жəне нормативтік - құқықтық актілер. Қаржылық есептілікті дайындаудағы өзгерістер.Басқа есеп беру талаптарындағы өзгерістер.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...