Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні вимоги до оформлення та змісту завданьОцінюється підготовка, оформлення та захист виконаних завдань. При їх підготовці необхідно представити перелік нормативних документі, які регламентують дану сферу та сформулювати стислі висновки. Завдання повинні бути чітко і логічно викладені з використанням конкретних матеріалів, враховуючи можливі комерційні таємниці банку. Обсяг звіту про виконання завдань не повинен перевищувати 10-15 сторінок. Виконання звіту здійснюється на аркушах формату A4, стандартні поля та інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому листі - дата виконання і особистий підпис студента.

 

6.3.Перелік індивідуальних завдань (тематика рефератів, есе, наукових робіт, розрахункових завдань, контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо)

Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Картою СРС передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період:

Обов’язкове завдання:

Обов’язковим завданням є домашнє індивідуальне письмове завдання, що виконується самостійно відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті СРС.

№ 1.Проблема вибору оптимального режиму курсоутворення . Режими валютних курсів.. Методика класифікації МВФ валютних режимів. Досвід зарубіжних країн щодо вибору курсових режимів. Валютно-курсова стратегія України.

№ 2 Курсова політика НБУ. Цілі курсової політики. Валютний курс. Закономірності динаміки валютних курсів. Проблеми прогнозування валютного курсу в Україні.

№ 3 Стан, економічний зміст і значення платіжного балансу у механізмі валютного регулювання Структура платіжного балансу. Практика складання платіжного балансу. Звітність, яка подається комерційними банками для складання платіжного балансу..

№ 4 Управління золотовалютними резервами. Компоненти золотовалютних резервів. Джерела формування золотовалютних резервів. Динаміка золотовалютних резервів.

№ 5 Повноваження банків у сфері валютного контролю. Контроль за експортними операціями. Контроль за імпортними операціями. Функції банків, як агентів валютного контролю.

№ 6 Валютний контроль як інструмент боротьби із відмиванням “брудних” грошей. Засади міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Особливості боротьби з відмивання грошей у різних країнах.№ 7 Регулювання діяльність банків на готівковому валютному ринку. Регулювання діяльності пунктів обміну іноземної валюти. Формування курсу на готівковому ринку. Обмеження щодо здійснення з готівковою іноземною валютою.

№ 8 Регулювання діяльність банків на ринку дорогоцінних металів. Структура ринку дорогоцінних металів. Правила здійснення торгів дорогоцінними металами. Обмеження щодо здійснення операцій з дорогоцінними металами.

№ 9 Регулювання діяльність банків на міжбанківському валютному ринку. Правила здійснення торгів на міжбанківському валютному ринку. Валютна позиція. Види валютних позицій..

№ 10 Валютне регулювання та контроль прямих іноземних інвестицій. Контроль за здійсненням іноземних інвестицій. Регулювання залучення прямих іноземних інвестицій. Шляхи підвищення ефективності валютного контролю як інструменту протидії втечі капіталу.

№ 11 Регулювання та контроль за поточних торгівельних операцій.Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями. Нормативні документи, що регламентують здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

№ 12 Валютне регулювання та контроль портфельних інвестицій. Контроль за здійсненням портфельних інвестицій. Регулювання залучення портфельних інвестицій. Шляхи підвищення ефективності валютного контролю як інструменту протидії втечі капіталу.

№ 13 Контроль за рухом капіталу: фінансові та комерційні кредити. Особливості отримання резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам. Обмеження щодо здійснення кредитування в іноземній валюті

№ 14 Регулювання та контроль поточних неторговельних операцій.Порядок здійснення розрахунків за неторговельними операціями. Обмеження щодо здійснення неторговельних операцій.

Студенти виконують модульну роботу обираючи одне із двох запропонованих завдань залежно від початкової літери свого прізвища:

Номер роботи Початкові літери призвіща
№ 1, 12 А Б
№ 2, 14 В Г
№ 3, 8 Д Е
№ 4, 11 Є Ж
№ 5, 13 З І
№ 6, 9 К Л
№ 7, 3 М Н
№ 8, 5 О П
№ 9, 3 Р С
№ 10, 1 Т У
№ 11, 2 Ф Х
№ 12, 4 Ц Ч
№ 13, 1 Ш Щ
№ 14, 6 Ю Я

 

Основні вимоги до написання робіт: робота повинна складатися з двох частин, вступу та висновків.

У вступі слід розкрити актуальність теми; 1 частина має містити аналіз ситуації з максимальним насиченням фактичною інформацією (графіки, діаграми, таблиці) за обраним напрямком; 2 частина повинна розкривати особливості валютного контролю у промислово розвинутих країнах, в країнах з перехідною економікою та розкривати можливі напрямки вдосконалення системи валютного регулювання та контролю в Україні, зокрема з’ясувати, які інструменти валютного регулювання та контролю варто запровадити для поліпшення економічної ситуації, або обґрунтувати необхідність лібералізації валютного регулювання та контролю; у висновках - підбиваються головні результати дослідження. Загальний обсяг роботи повинен становити 12-15 сторінок. Наприкінці роботи наводиться список використаних нормативних та літературних джерел за алфавітом із зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, року видання, загальної кількості сторінок.

 

Домашнє індивідуальне завдання оцінюється максимально у 20 балів.

20 балів отримує студент, котрий охайно і правильно виконав та оформив модульну роботу, вільно володіє питаннями теми, лаконічно і змістовно виклав питання плану роботи.

10 балів одержує студент за роботу, в якій виконані всі зазначені вище вимоги, але в роботі не представлені найновіші статистичні дані або не в достатній мірі зроблені власні висновки щодо досліджуваного питання та мають місце незначні недоліки методичного або стилістичного характеру.

5 балів отримує студент, у якого робота виконана на низькому (задовільному) рівні, в роботі не в повній мірі розкриті питання плану роботи, не представлені найновіші статистичні дані та мають місце недоліки методичного та стилістичного характеру.

Робота оцінена на 0 балів має бути перероблена протягом терміну, установленого кафедрою.

Захист робіт: на захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, відповісти на запитання рецензента. Захист модульної роботи максимально оцінюється у 10 балів

10 балівповна, вичерпна відповідь на поставлені питання;

8 балів - достатньо вичерпна відповідь, але допущені деякі неточності у трактуванні економічних понять і термінів та розкриття їх змісту;

6 балів - неповна відповідь, не здатність самостійно робити логічні висновки і узагальнення;

0 балів - незнання правильного змісту відповіді та демонстрація не вміння висловлювати та аргументувати власну позицію щодо даного питання

 

Вибіркові завдання:

Вибіркові завдання студентам заочної форми перераховані у карті СРС. Викладач здійснює оцінювання вибіркових завдань виключно у форматі захисту і обговорення результатів виконання завдання з викладачем особисто. Вибіркові завдання кафедрою не реєструється та передаються студентом викладачу особисто за графіком «Дня заочника» в момент захисту.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...