Главная Обратная связь

Дисциплины:


Захист і критерії оцінювання курсової роботиСтудент представляє курсову роботу на кафедру в термін, встановлений кафедрою. Після перевірки курсової роботи науковим керівником її повертають студенту для підготовки до захисту. Роботу, визнану незадовільною, повертають для виправлення і доробки з урахуванням зауважень.

Під час захисту студент коротко доповідає зміст курсової роботи, обґрунтовує висновки і пропозиції і відповідає на задані запитання за темою дослідження.

Оцінювання курсової роботи здійснюється на основі Положення „Про оцінювання знань студентів ТНЕУ в межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, затвердженої Вченою радою ТНЕУ. Оцінювання курсової роботи здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою на основі показників якості змісту та результатів її захисту.

Переведення балів із 100-бальної шкали в національну та європейську шкали здійснюється відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Шкала оцінювання курсової роботи

Національна система оцінок Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
5- «відмінно» 90-100 A
4 – «добре» 85-89 B C
75-84
3 – «задовільно» 71-74 D E
60-70
2 – «незадовільно» 35-59 FX F
1-34

Основні умови одержання оцінки

Відмінно (А).Курсова робота є бездоганною: має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відповіді на запитання членів комісії правильні і стислі.

Добре (B,C).Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів комісії в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно (D,E).Тема курсової роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів комісії правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення курсової роботи.

Незадовільно (FX,F).Нечітко сформульована мета курсової роботи. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне, Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні.

Курсова робота до захисту не допускається, якщо: подана на кафедру після закінчення встановленого терміну; написана на тему, яка своєчасно не була затверджена на кафедрі; структура не відповідає вимогам; недбало оформлена, неякісно надрукована.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...