Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИБІР ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Тематика магістерських робіт пропонується випускаючими кафедрами університету і має бути безпосередньо пов’язана з управлінням проектами та програмами. Студент, порадившись з науковим керівником, обирає тему магістерської роботи з переліку, визначеного в рамках вищезгадува ної тематики. Разом з тим, студент має право запропонувати і свою тему, яка відповідає його науковим інтересам, практичному досвіду і/або баченню власних перспектив. Тема може бути рекомендована організацією, яка направила студента на навчання.

Важливим аргументом на користь вибору певної теми може бути бажання студента продовжувати її розвивати в процесі роботи над кандидатською дисертацією. Виходячи з останнього, а також беручи до уваги, що магістерська робота є науковою працею, можна рекомендувати випускаючим кафедрам формувати тематику магістерських робіт з урахуванням змісту паспорта наукової спеціальності 05.13.22 – Управління проектами та програмами, за якою ведеться підготовка кандидатських і докторських дисертацій.

Обрана тема магістерської роботи розглядається на засіданні кафедри та, за поданням завідувача кафедри, затверджується наказом ректора університету.

Обираючи тему слід враховувати її актуальність для організації (регіону, міста тощо), де планується здійснювати проект, можливість одержання відповідних даних (планованих, за звітами тощо), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність наукових робіт та інших інформаційних джерел, а також власних напрацювань.

Магістерська робота має бути підготовлена на матеріалах конкретної організації (міста, регіону тощо).

Студент, за погодженням з науковим керівником і кафедрою, може змінити формулювання теми або саму тему магістерської роботи, проте не пізніше ніж за три місяці до встановленого терміну подання завершеної роботи.

Тематика магістерських робіт обов’язково має оновлюватися кожного навчального року.

З метою своєчасної якісної підготовки магістерської роботи наказом ректора університету, за поданням відповідної кафедри, призначаються наукові керівники магістерських робіт. Ними можуть бути доктори та кандидати наук за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами або доктори та кандидати наук, які в останні роки ведуть дослідження (мають наукові праці) за напрямами, які відповідають змісту паспорта вищезгадуваної наукової спеціальності.

Науковий керівник надає постійну допомогу студенту з усіх питань, пов’язаних з виконанням магістерської роботи, зокрема щодо:

· остаточного формулювання теми, розроблення концепції роботи, вибору методів дослідження;

· відбору та опрацювання необхідних наукових робіт та інших інформаційних джерел за темою магістерської роботи;· вибору об’єкта дослідження;

· розроблення індивідуального завдання та календарного графіку його виконання, а також затверджує та контролює їх;

· розроблення структури магістерської роботи.

· До функцій наукового керівника також належать:

· аналіз та контроль організації самостійної роботи студента;

· проведення систематичних консультацій;

· підготовка письмового відгуку на магістерську роботу.

За ініціативою наукового керівника і/або студента запрошуються консультанти за окремими розділами (підрозділами) чи питаннями магістерської роботи.

Дані про консультантів зазначаються на титульній сторінці магістерської роботи. Консультанти перевіряють відповідні розділи (підрозділи) магістерської роботи і роблять відповідні позначки в календарному графіку виконання роботи.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...