Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні проблеми адаптації діяльності ПАТ «Концерн-Електрон» та шляхи їх вирішення№ п/п Проблеми, які виникають у веденні діяльності ПАТ «Концерн-Електрон» Шляхи вирішення проблем
Наслідки світової кризи та наявність ризиків Постійний аналіз ситуації та впровадження нових видів продукції та послуг, оптимізація виробничих процесів з метою зниження собівартості та підвищення якості готової продукції
Неефективна робота постачальників (несвоєчасні поставки, нестабільна цінова політика, низька якість продукції) Пошук нових підприємств, у яких досить висока якість продукції, які давно працюють на сітовому ринку і зарекомендували себе як найкращі постачальники
Низький попит на продукцію орієнтація на споживачів і виготовлення того товару, який їм потрібен або подобається. При виробництві враховува побажання споживачів щодо дизайну, кольору, величини та ін. параметрів продукції
Нестабільність економічної та політичної ситуаці в державі Іціюватздійснення програм і заходів щодо захисту інтересів національного виробника
Низькі обсяги збуту Впровадження ефективної маркетингової стратегії та проведення рекламної компанії
Високі ціни імпортних деталей та сировини Інніціювати заходи щодо перегляду ставок ввізного мита на імпортну продукцію у рамках угод з СОТ. Організація власного виробництва комплектуючих та деталей або пошук в вітчизняних виробників
Ліквідація діяльності деяких дочірних підприємст Провести аналіз та використати будівлі для реалізації інноваційних проектів або здати їх в оренду

 

ПАТ «Концерн-Електрон» ефективно зможе впроваджувати адаптаційні заходи, і за рахунок нових технолій на виробництві ПАТ «Концерн-Електрон» зможе покращити свій фінансовий стан, та вийти на новий рівень конкуренції. Це дозволить підприємству розвиватися у відповідності до потреб ринку, потреб споживачів.Оцінку адаптації необхідно проводити протягом усього періоду реалізації стратегії у ПАТ «Концерн-Електрон». Загальний план реалізації стратегії адаптації діяльності ПАТ «Концерн-Електрон» до умов ринку наведено у табл. 3.11.

Таблиця 3.11

План реалізації адаптації протягом 20012-2015 рр.

№ п/п Захід Дата
Інвестування коштів у діяльність науково-дослідницьких центрів 2012-2015 рр.
Модернізація виробництва 01.06.- 20.06. 2012 р. монтаж нової лінії виробництва; постійний аналіз досягнень НТП та впровадження їх у виробництво.
Вихід на ринок і продаж телевізорів з кінескопами на ринках економічно відсталіших країн (прямий метод). Отримання 20% частки ринку 2012-2013 рр.
Проведення аналізу смакових уподобань споживачів та випуск продукції, яка найбільше задовольняє ці вимоги 01.06.2012 р. – 01.07.2012 рр. проведення та аналіз опитування споживачів; 01.07.2012 – 05.07.2012 р. аналіз власних виробничих потужностей; 05.07.2012 р.- 15.07.2012 р. – пошук та встановлення необхідного обладнання; 15.07.2012 р. – 15.08.2012 р. – купівля та монтаж обладнання; З 15.08.2012 р. – випуск продукції, яка користуватиметься попитом населення.
Проведення ефективної рекламної, цінової політики, яка дозволить підприємству покращити власні позиції на ринку 15.06.2012 р.-30.06.2012 р. – розробка заходів покращення рекламної політики 15.06.2012 р. -20.06.2012 р. – перегляд власної цінової політики та визначення можливих способів зниження ціни товару 30.06.2012. р. – розробка нових орієнтирів діяльності підприємства та підлашування під них політик підприємства.
Участь у інвестиційних проектах, робота на фінансових ринках та ін. діяльність, яка дозволить підприємству отримати додаткові фінансові надходження. 2012 – 20015 рр.

Продовження табл. 3.11Вихід підприємства на ринки збуту провідних світових країн з модернізованою продукцією. Захоплення 10% частки ринку. 01.06.2012 р. – 01.07.2012 р. – вибір ринку, отримання інформації про ринок, конкурентів, особливості та пошук способів виходу на цей ринок 01.07.2012 р. – 01.08.2012 р. – розробка плану виходу та захоплення 3% частки ринку 01.08.2012 р. – 01.03.2013 р. – захоплення 5% частки ринку. 01.03.2013р. – 01.03.2015 р. – захоплення 7% частки ринку. 01.03.2015 р. – захоплення 10% частки ринку.

 

Адаптація діяльності ПАТ «Концерн-Електрон» потребує адекватного інструментарію управління змінами зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, створення умов для реалізації стратегії, розробки оптимальної організаційної структури. Стратегічна позиція передбачає визначення стратегічних можливостей підприємства, що зумовлюються наявними ресурсами, які розглядаються в контексті впливу сильних та слабких сторін підприємства на його конкурентоспроможність, оскільки наявні переваги підприємства за умови їх унікальності становлять його ключові компетенції, що можуть стати основою успішного стратегічного розвитку ПАТ «Концерн-Електрон», тобто адаптації до умов ринкового середовища.

ВИСНОВКИ

Зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі, здійснюють значний вплив на підприємство, що викликає невідповідність внутрішнього середовища зовнішнім вимогам. Відсутність швидкої реакції на зміни може спричинити кризовий стан господарювання, чим і зумовлений високий ступінь значимості адаптації для будь-якої організації. Основною метою адаптації є забезпечення високого рівня ефективності діяльності підприємства та його стратегічної стійкості. Як і будь-якому іншому складному соціально- економічному процесу, адаптації властивий механізм її реалізації, що включає мету, завдання, принципи, моделі та інструменти.

Світова криза перевиробництва та складна економічна ситуація супроводжували роботу ПАТ «Концерн-Електрон». ПАТ «Концерн-Електрон» — багатогалузева група підприємств, об'єднаних для розробки та виробництва товарів широкого вжитку (телевізорів, електропобутових товарів та ін.), складних телевізійних систем, виробів з пластмас, матеріалів і компонентів для електроніки, обладнання для машинобудування, іншої продукції та послуг відповідно до спеціалізації підприємств. До складу ПАТ «Концерн-Електрон» входять промислові, науково-виробничі, торгово-сервісні та фінансові підприємства. Проаналізувавши виробничо-господарську діяльність та фінансовий стан підприємства, провівши розрахунок показників ліквідності, платоспроможності та прибутковості, можна зазначити, що воно має всі передумови для зростання і зміцнення своїх позицій, адже підприємство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi, лiквiдностi, платоспроможностi та незалежностi. Загалом підприємство є прибутковим, динаміка показників фінансових результатів має позитивну тенденцію до збільшення. За допомогою SWOT-аналізу виявлені основні можливості і загрози, сильні і слабкі сторонни підприємства.

ПАТ «Концерн-Електрон» досягає успіху на ринку за рахунок вміння оптимальним чином пристосуватися до факторів зовнішнього середовища і запропонувати споживачеві саме той продукт, який він бажає і має змогу купити. Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і технологій. Метою даного підприємства є поєднання зусиль трудового колективу та керівництва підприємства на перехід до якісно нового механізму господарювання, при цьому враховуючи потреби споживачів, реагуючи на зміни в зовнішньому середовищі. В цілому підприємство ПАТ "Концерн-Електрон" працює успішно, використовує усі методи для забезпечення потреб споживачів і одержання вищого прибутку та кращої організації виробництва; реалізовує свою продукцію, продовжує шукати нові ринки збуту власної продукції.

По при загальну успішну діяльність ПАТ «Концерн-Електрон» має і певні проблеми, які описані в роботі. Ці проблеми були проаналізовані та узагальнені, і на основі цього були запропоновані шляхи їх вирішення. У роботі здійснено прогнозування показників динаміки виробництва ПАТ «Концерн-Електрон». Також розроблено різні напрямки адаптації діяльності підприємства до умов ринкового середовища.

Найбільш істотним результатом упровадження зазначених заходів варто вважати загальне зростання конкурентноздатності підприємства.

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...