Главная Обратная связь

Дисциплины:


Законодавче і нормативне регулювання аудиторської діяльності в УкраїніЗгідно з рішенням АПУ від 30.11.2006 р. № 168.7 Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики є обов’язковими для застосування як Національні стандарти аудиту, починаючи з 01.01.2007 р

Під правилами (стандартами) аудиту розуміють загальні регулюючі норми та правила, що регламентують основні принципи та особливості аудиторської діяльності і призначені для допомоги аудиторам у виконанні їх обов’язків зі здійснення перевірок.

Стандарти визначають єдиний підхід до здійснення аудиту, масштаб перевірки, види звітів аудиторів, питання методології, а також основні принципи, якими повинні керуватися всі представники цієї професії.

Робота аудитора здійснюється відповідно до документів, об’єднаних у дві групи: державні законодавчі акти та аудиторські стандарти та інші регулятиви.

За дорученням ради Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) Комітет міжнародної аудиторської практики (КМАП) займається випуском міжнародних нормативів аудиту і супутніх робіт. У кожній країні має здійснюватися локальне регулювання міжнародних нормативів відповідно до практики, що склалася під час аудиту фінансової інформації. Таке регулювання може відображатися у національних нормативах. Аудиторські стандарти потрібні тому, що вони дають змогу підтримувати аудиторську діяльність на відповідному рівні, змушують аудитора постійно підвищувати свій науковий і професійний рівень.

Закон України «Проаудиторську діяльність» Цей Закон визначає правові засади здійснення аудитор­ської діяльності в Україні та спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової й іншої економічної інформації

Аудиторська палата України, порядок її створення і діяльності

Аудиторська палата України —це незалеж­ний самостійний орган, метою якого є сприяння розвитку, вдосконаленню та уніфі­кації аудиторської справи в країні. АПУ є юридичною особою, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку.

АПУ формуєтьсяшляхом делегування до її складу п'яти представників від про­фесійної громадської організації аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації Украї­ни, Національного банку України, Міністерства статистики України, Міністерства юстиції України та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій.

Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації в кількості не менше як три члени. Ротація здійснюється на підставі визначення особистого рейтингу членів АПУ шляхом таємного анкетування аудиторів України відповідно до Положення про ротацію, яке затверджує АПУ.Призначення нових членів АПУ замість вибулих здійснюється у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та по­ложень статуту АПУ

Усі рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за на­явності двох третин її членів. Рішення з питань затвердження статуту, внесення змін та доповнень до нього приймаються двома третинами голосів від загальної кількості членів АПУ. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий. Засідання АПУ веде головуючий, функції якого виконують по черзі всі члени АПУ в алфавітному порядку їхніх прізвищ. Порядок проведення засідань АПУ визначається регламентом, який затверджується АПУ. В окремих випадках, на підставі письмової пропозиції не менш як п'яти членів АПУ, рішення можуть прий­матися шляхом письмового опитування усіх членів АПУ.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат, який очолює завідувач.

Контроль за діяльністю секретаріату здійснює Наглядова рада АПУ. Наглядова рада формується у складі трьох членів АПУ. Персональний склад Наглядової ради затверджується рішенням АПУ.

На наглядову раду покладаєть­ся здійснення контролю за діяльністю секретаріату АПУ, виконання представниць­ких та організаційних функцій відповідно до Положення про Наглядову раду і рішень АПУ.

Регіональні відділення АПУ створюються на території України за рішенням АПУ. На регіональні відділення АПУ покладається здійснення сертифікації суб'єк­тів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, та виконання інших функ­цій відповідно до рішень АПУ

АПУ функціонує як незалежний орган на засадах самоврядування. Кошти АПУ формуються шляхом надходжень від сертифікації; добровільних внесків або відра­хувань САУ та інших громадських організацій; інших надходжень, не заборонених законом.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...