Главная Обратная связь

Дисциплины:


Законодавчо-нормативне регулювання витрат на оплату праціМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 
 


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Управлінський облік»

на тему:

«Калькулювання собівартості продукції»

Виконав:

Ст. гр. ОА-41

Олексій А. В.

 

Науковий керівник:

Ас. каф. ОА Ясінська А.І.

ЛЬВІВ – 2011

ЗМІСТ

ВСТУП  
РОЗДІЛ 1. Облік і контроль витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.
  1.1.Законодавчо-нормативне регулювання витрат на оплату праці
  1.2. Склад, облік і контроль витрат на оплату праці
  1.3.Облік і контроль витрат відрахувань на соціальні заходи
     
РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

ВСТУП

В умовах переходу до ринкової економіки основою стабільної роботи підприємства є висока продуктивність праці, зниження матеріаломісткості продукції, а на їх основі – отримання максимального прибутку.

Підвищення ритму виробництва, складність економічних зв’язків вимагають орієнтації обліку і аналізу на одержання оперативної інформації про витрачання коштів у виробництві, що дасть змогу керівникам різних рівнів приймати оперативні рішення у разі допущення відхилень від норм.

Актуальність теми курсового проекту полягає в тому, що для підприємств важливим є ведення управлінського обліку як засобу формування різного виду управлінських рішень. У теоретичній частині наведено інформацію про оплату праці, нарахування та утримання з неї. Практична частина ґрунтується на застосуванні практичних навичок щодо формування калькуляції собівартості продукції на підприємстві.

Мета курсового проекту полягає у розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення управлінського обліку на підприємстві для підвищення якості управління матеріальними затратами; оволодіння методикою обліку господарської діяльності підприємства для прийняття обґрунтованих рішень щодо її поліпшення. Під час виконання курсового проекту потрібно: провести огляд літератури за вибраною темою та зібрати необхідну інформацію; набути практичних навичок щодо формування калькуляції; оволодіти прийомами формування альтернативних управлінських рішень за результатами проведеного аналізу.

Об’єктом дослідження є господарські операції і процеси, пов’язані із понесенням витрат на підприємстві.

Предметом дослідження є методика і організація управлінського обліку, її вплив на результати фінансової діяльності підприємства. 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.«Облік і контроль витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи»

Законодавчо-нормативне регулювання витрат на оплату праці

Заробітна плата згідно із Законом України „Про оплату праці" — це винагорода, обчислена переважно у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основні положення з оплати праці регламентовано Кодексом законів про працю України (КЗпП України). Питання державного і договірного регулювання оплати праці визначається також Законом України від 24.03.95 р. № Ю8/95-ВР „Про оплату праці" та іншими нормативно-правовими актами.

Держава регулює оплату праці працівників підприємств за допомогою установлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, а також оподатковуючи доходи працівників.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче від якої не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно ло Закону України „Про оплату праці". Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств і організацій.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік" встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати в 2010 р:

- у місячному розмірі: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня -884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні; - у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,2 гривні, з 1 квітня - 5,29 гривні, з 1 липня - 5,32 гривні, з 1 жовтня - 5,43 гривні, з 1 грудня - 5,52 гривні[9].

Із сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюються обов'язкові та добровільні утримання. Також підприємство зобов'язане здійснювати нарахування на заробітну плату до фондів соціального та пенсійного страхування.

У таблиці 1.1 згруповано платежі, які сплачує підприємство до фондів соціального та пенсійного страхування.

Таблиця 1.1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...