Главная Обратная связь

Дисциплины:


Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку МШП 

В Україні суб’єктами нормативного регулювання обліку є Кабінет Міністрів, Міністерства органів Держкомстатистики, Державна податкова служба, Національний банк та інші державні органи. Нормативними документами регламентуються як об’єкти обліку, так і схема кореспонденції рахунків [1, с. 34 ].

Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на міжнародно-визнаних нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та ведеться на підприємстві безпосередньо з дня його реєстрації до моменту ліквідації.

Обліку притаманна певна специфіка залежно від виду діяльності підприємства та форми господарювання.

Бухгалтерський облік зобов’язаний вести всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, розмірів, видів діяльності.

Правові норми регулювання організації ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні визначені в Законі України від 16.07.1999р. № 996 – ХІV «Про бухгалтерський облік, фінансову звітність в Україні» [8, с. 5]

Регулювання питань Методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності, здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності [12,с. 3]

Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на міжнародно-визнаних нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та ведеться на підприємстві безпосередньо з дня його реєстрації до моменту ліквідації.

При організації бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів потрібно керуватися такими законодавчими та нормативними документами:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV ВР від 16 липня 1999р.

Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні.

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.1997р. із змінами і доповненнями.

Він визначає порядок оподаткування прибутку підприємств.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Наказ Міністерства фінансів №83 від 31.03.1999р..

Визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Наказ Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999р.Визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансовий результати”. Наказ Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999р.

Визначає зміст і форму Звіту про фінансові результати та загальні вимоги до розкриття його статей.

6. Положення стандарт)бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р.із змінами та доповненнями.

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виробничі запаси та їх розкриття у фінансовій звітності.

7. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”.

Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20 жовтня 1998р. та від 30.11.99р. №291.

Визначає основні рахунки та субрахунки обліку виробничих запасів.

8. Інструкція “По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активі, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”. Наказ Міністерства фінансів України від 11.09.94р. №69 із змінами і доповненнями.

Визначає порядок проведення інвентаризації виробничих запасів, та основні вимоги, щодо оформлення результатів інвентаризації.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.01.99 р. №116.

Визначає механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

10. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів”. Наказ Міністерства статистики України №193 від 21.06.96р..

Визначає перелік та форму типових первинних документів, які можуть використовуватися підприємствами при обліку сировини та матеріалів.

11. Наказ Мінфіну України “Про кореспонденцію рахунків”. Наказ Міністерства фінансів №143 від 28.03.2002.

Визначає типові бухгалтерські проведення пов'язані з обліком надходження, вибуттям та виробництвом виробничих запасів.

12. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів №356 від 29.12.2000р.

Надає методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку з обліку виробничих запасів.

Також такими законодавчими і нормативними документами як:

- цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435 – ІV із змінами та доповненнями [1, с. 54]

В розділі «окремі види зобов`язань» даються загальні положення про купівлю-продаж товару, заключення договору купівлі-продажу, обов`язки та відповідальність продавця, правові наслідки порушення умови договору, ціна товару, оплата і страхування товару.

- цивільний Кодекс України (ЦКУ) [1, с. 59]

Відповідно до Національного цивільного законодавства будь-який господарський правочин між суб’єктами підприємництва оформляється договором. Статтею 208 цього Кодексу передбачено, що право чин між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі.

Порядок надходження та приймання малоцінних та швидкозношуваних предметів регулюється умовами договорів. Невідповідності за якістю і асортиментом регулюється ст.. 669 – 672 ЦКУ, а саме 336 дає право підприємству самостійно розпорядитися малоцінними та швидкозношуваними предметами від яких відмовляється постачальник;

- господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 – ІV [2, с. 254]

В ІV розділі «Господарські зобов’язання» дається загальна характеристика господарських зобов’язань, що таке господарські договори, ціни і ціноутворення у сфері господарювання;

Фінансова діяльність підприємства здійснюється на основі фінансових планів, які є частиною планів його господарської діяльності.

Наслідки фінансової діяльності підприємства визначаються підсумками річного бухгалтерського звіту.

Прибуток підприємства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...