Главная Обратная связь

Дисциплины:


Висновки до розділу 3Отже, розглянувши чотири питання даного розділу можна зробити висновки, що кожне підприємство, яке займається виробництвом продукції, хоче дізнатися, які затрати для цього необхідні, отримати інформацію за цим напрямком можливо при використанні аудиторських послуг. Розрізняють зовнішній та внутрішній аудит. Потреба у зовнішньому аудиті виникає на великих підприємствах у зв’язку з тим, що керівництво не займається повсякденним контролем діяльності нижчих структур. Внутрішній аудит потрібен для допомоги курівництву підприємства ефективно виконувати свої функції. По результатам перевірки аудитори надають курівнику підприємства результати експертної оцінки, рекомендації та іншу необхідну інформацію у розрізі перевірених об’єктів.

За допомогою загального та факторного аналізу, що являється важливим засобом одержання повної та достовірної інформації про майно підприємства, його зобов’язання, можливості, резерви та своєчасного доведення цих відомостей до користувачів, можна вирішити ряд проблем, що існують на підприємстві тим самим покращити його діяльність. Умовою застосування аналізу є: наукова обґрунтованість розроблених планів та нормативів, постійний аналіз їх виконання, оцінка ефективності використання ресурсів, дотримання вимог діючого законодавства, виявлення резервів, обґрунтування оптимальних управлінських рішень.

Основні задачі аналізу надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів: перевірка правильності оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, перевірка дотримання підприємством на протязі року обраної ним методики нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, перевірка зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі та правильності передачі їх в експлуатацію, вивчення ефективності застосування систем планування, дослідження заходів по оптимізації обсягів малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві, виявлення та мобілізація резервів підвищення ефективності використання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Для загальної характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства вивчають наявність, склад та структуру малоцінних та швидкозношуваних предметів.

На підставі аналітичних таблиць вивчають зміни по структурі малоцінних та швидкозношуваних предметів за звітний період. Для економічного аналізу МШП використовують баланс підприємства , оборотно-сальдову відомість.


 

РОЗДІЛ 4.

ВИСНОВКИ

В умовах постійної зміни Законів, несталості нормативної бази в державі заслуговує на особливу увагу питання обліку надходження і використання малоцінних і швидкозношуваних предметів. Для підприємства «Кровсінтез», яке займається наданням послуг та поставками будівельних матеріалів, питання своєчасного та правильного обліку МШП є особливо актуальним. Раціональне використання МШП зменшує матеріальні витрати на виробництво, зменшує її собівартість і сприяє підвищенню прибутків.В даній кваліфікаційній роботі було розкрито економічну сутність запасів, показано яку роль вони відіграють в діяльності підприємства, Показано особливості відображення в обліку малоцінних швидкозношуваних предметів. Охарактеризована законодавчо-нормативна база з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів яка існувала на момент написання курсової роботи.

Малоцінні та швидкозношувані предмети займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства у сфері діяльності, при визначенні результатів господарської діяльності та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.

Обєктом дослідження в даній кваліфікаційній роботі виступило ПП «Кровсінтез». Джерелом інформації для розкриття цієї теми стали фактичні дані підприємства.

Кваліфікаційна робота містить чотири розділи, перший з яких присвячений теоретичному підгрунтую організації бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношувані предмети на підприємстві, їх класифікації та оцінці, висвітленню законодавчої бази.

В залежності від того, яку роль відіграють різноманітні малоцінні та швидкозношувані предмети в процесі виробництва продукції, робіт і послуг, вони поділяються на такі групи:

- інструменти;

- господарський інвентар;

- спеціальний одяг і взуття;

- постільні речі.

В даній кваліфікаційній роботі згідно з Положенням оцінки запасів за їх окремими видами вони розглядались на наступних етапах їх руху:

- при надходженні малоцінних та швидкозношуваних предметів;

- при вибутті малоцінні та швидкозношувані предмети;

- на дату складання звітності.

В даній роботі розглянуто первісну вартість запасів, яка визначається в залежності від способу їх надходження на підприємство. Малоцінні та швидкозношувані предмети надходять на підприємство в результаті:

- придбання за грошові кошти та їх еквіваленти;

- виготовлення власними силами;

- безкоштовної передачі;

- обміну на інші малоцінні та швидкозношувані предмети.

Отримані малоцінні та швидкозношувані предмети зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.

В другому розділі курсової роботи розглянуто таке важливе питання як облік МШП на ПП «Кровсінтез». В ньому дана загальна характеристика діяльності підприємства, де висвітлена основна діяльність його,показана потужність його та фінансовий результат за останні два роки.

Показано як проводиться документування МШП з моменту оприбуткування і до моменту його списання. Дана характеристика всім формам документів повязаних з обліком МШП.

В цьому ж розділі курсової роботи показано як організовано синтетичний та аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

Третій розділ є практичним в ньому показується організація і методика проведення аналізу та аудиту виробничих запасів на підприємстві.

Та останній четвертий розділ присвячений основам охорони праці.

Джерелами інформації для написання кваліфікаційної роботи по даному підприємстві були:

1. Наказ про облікову політику;

2. Первинні документи з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

3. Облікові регістри, що використовуютьсядля відображеннягосподарських операцій з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

4. Звітність за 2009-2011 роки.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...