Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивід, особистість, індивідуальність.Психіка і свідомість

У процесі еволюції живих істот психіка як відображення об'єктивної дійсності розвивалася залежно від умов життя того чи іншого виду живих істот, набувала дедалі складніших форм. Найвищий рівень її розвитку - людська свідомість.

Психологія пояснює виникнення людської свідомості суспільним буттям людей і трудовою діяльністю, що спричинили її розвиток. З переходом до суспільних форм життя докорінно змінилася структура людської поведінки.

Поряд з біологічними мотивами, які залежали від безпосереднього сприймання середовища, виникали вищі, "духовні" мотиви та потреби, вищі форми поведінки, які зумовлені здатністю абстрагуватися від безпосередніх впливів середовища.

Разом з двома джерелами поведінки (спадково закріпленою програмою та власним досвідом індивіда) виникло третє джерело, що формує людську діяльність, - передавання та опановування суспільного досвіду. Одним із вирішальних чинників задоволення цієї важливої соціальної потреби була мова, що стала формою існування свідомості.

Характерними структурними компонентами свідомості є:

1) знання про навколишній світ, природу, суспільство. Рівень свідомості перебуває в прямій залежності від рівня опанування знань і досвіду особистості. У процесі суспільно-історичного розвитку у людини виникла потреба в знаннях, яка є головною її рушійною силою, мотивом пізнавальної діяльності;

2) виокремлення людиною себе в предметному світі як суб'єкта пізнання, розрізнення суб'єкта - "Я" та об'єкта - "не Я", протиставлення себе як особистості об'єктивному світу. Характерним є самопізнання, що стало підґрунтям для самосвідомості, тобто усвідомлення власних фізичних і морально-психологічних якостей;

3) цілеспрямованість, планування власної діяльності та поведінки, передбачення її результатів. Цей бік свідомості виявляється в самоконтролі та коригуванні власних дій, перебудові змісту їх стратегії і тактики, якщо цього вимагають обставини;

Ставлення до об'єктивної дійсності, до інших людей, до самої себе.

Ставлення особистості до свого оточення виявляється в оцінці предметів та явищ і здатності до критики своїх дій, в яких важливу роль відіграє емоційно-вольова сфера.

Виокремлення та протиставлення себе предметам - світові, природі і суспільним явищам, а також переживання свого ставлення до об'єктивної дійсності та самої себе - основні функції самовиховання людини.

Завдяки свідомості та самосвідомості людина стає суб'єктом виховання, тобто самостійно і свідомо формулює мету виховання й досягає її.Свідомість людини характеризується активністю. У ході відображення дійсності інформація, яку отримує людина, відображається не механічно, а свідомо перетворюється відповідно до її мети, завдання та досвіду.

Свідо́мість — вища форма відображення дійсності, властива людям і пов'язана з їхньою психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї поведінки і діяльності та передбачування результатів останньої. Свідомість людини — складне і багатогранне явище. З погляду психології свідомість можна розглядати як форму психіки. Стосовно буття свідомість демонструє свою пізнавальну функцію, що полягає в побудові певного образу світу, який несе в собі ступінь освоєння людиною буття.

Індивід, особистість, індивідуальність.

Біологічна істота, яка належить до класу ссавців виду Homo sapiens, характеризується поняттям «людина». У неї генетично задано особливу тілесну організацію, істотними ознаками якої є прямовисне ходіння, наявність пристосованих до праці рук, високо-розвинутий мозок. Разом із тим людина є істотою суспільною, що має свідомість і самосвідомість. Завдяки суспільству вона має змогу не тільки працювати і пізнавати світ, а й усвідомлювати, співвідносити свої потреби і бажання з обставинами життя.

Факт належності живої істоти до людського роду відображається в понятті «індивід».

Індивід (лат. individuum — неподільне) — людина як одинична природна істота, представник виду Homo sapiens.

Дитина народжується як індивід. Завдяки спілкуванню з дорослими вона поступово засвоює соціальний досвід людства і включається в систему суспільних відносин, що формують її потреби, інтереси, світогляд, переконання, тобто розвивають її як особистість.

Особистість — суспільна істота, наділена свідомістю і представлена психологічними характеристиками, які є стійкими, соціально зумовленими і виявляються у суспільних зв'язках, відносинах з навколишнім світом, іншими людьми та визначають поведінку людини.

Як індивід людина має такі ознаки, як вік, стать, освіта, професія, інтереси. Особистістю вона стає в системі відносин з іншими людьми. Особистість — категорія суспільно-історична. В її характеристиці головними ознаками є суспільна сутність та соціальні функції.

Особистість — це якість індивіда. Природно можуть виникнути запитання: чи може існувати індивід, який не став особистістю, і чи може бути особистість без її конкретного носія, тобто без індивіда?

Деякі вчені на них відповідають ствердно. Для підтвердження своїх міркувань вони посилаються на випадок, що стався з індійськими дівчатками Амалою і Камалою, яких виховувала вовча зграя. У них були лише індивідуальні біологічні особливості. Ніяких особистісних рис дівчатка не мали. Це було спричинено відсутністю людського оточення. Отже, природні передумови створюють можливості для розвитку суспільних якостей особистості, а становлення їх відбувається тільки в умовах людського суспільства.

З певним застереженням можна допустити і можливість появи особистості, поза структурою якої немає реального індивіда. Проте це буде квазіособистість. Наприклад, Штірліц — герой кінофільму «Сімнадцять миттєвостей весни» чи видатний аферист Козьма Прутков.

Кожна особистість має властивий тільки їй набір рис і особливостей, який визначає її індивідуальність.

Індивідуальність — неповторне поєднання психологічних особливостей і рис людини, що визначає її своєрідність і несхожість на інших людей.

Виявляється індивідуальність у рисах темпераменту, характеру, в здібностях, особливостях і якостях психічних процесів, у звичках і уподобаннях людини. Не існує двох людей з однаковим поєднанням психічних якостей. Індивідуальність властива кожній людині, але виявляється вона по-різному: в одних людей яскраво і сильно, в інших — малопомітно. Вона може заявити про себе в інтелектуальній, емоційній, вольовій чи одразу в усіх сферах психічної діяльності. Так, оригінальність інтелекту виявляється в здатності бачити те, чого не помічають інші люди, у вмінні чітко формулювати проблеми і знаходити їх вирішення. Своєрідність емоцій констатують за надмірної інтенсивності одних почуттів і недостатньої — інших, їх стійкості чи мінливості. Особливості волі можуть розкриватися в ступені розвитку вольових якостей.

Особистість людини неповторна у своїй індивідуальності. Однак навіть повний перелік індивідуальних якостей людини не характеризує її як особистість, хоча індивідуальність характеризує особистість конкретніше, детальніше і повніше. Нетотожність понять «особистість» та «індивідуальність» не дає змоги розглядати структуру особистості як своєрідний набір індивідуально-психологічних властивостей і якостей. Хоча деякі зарубіжні психологи трактують її саме так.

2. Індивідуальні особливості особистості
В основі особистості лежить її структура - зв'язок і взаємодія щодо стійких компонентів (сторін) особи: здібностей, темпераменту, характеру, вольових якостей, емоцій і мотивації.
Здібності людини визначають його успіхи в різних видах діяльності. Від темпераменту залежать реакції людини на навколишній світ - інших людей, обставини життя і т.п. Характер людини визначає його вчинки відносно інших людей.
Вольові якості характеризують прагнення людини до досягнення поставлених цілей. Емоції і мотивація - це, відповідно, переживання людей і спонукання до діяльності і спілкування.
Більшість психологів вважає, що людина особистістю не народжується, а стає. Проте в сучасній психології немає єдиної теорії формування і розвитку особистості. Наприклад, біогенетичний підхід (С. Холл, [18]. Фрейд та ін) вважає основою розвитку особистості біологічні процесидозрівання організму, социогенетический (Е. Торндайк, Б. Скіннер та ін) - структуру суспільства, способи соціалізації, взаємини з оточуючими і т.д., психогенетических (Ж. Піаже, Дж. Келлі та ін.) - Не заперечуючи ні біологічних, ні соціальних чинників, висуває на перший план розвиток власне психічних явищ. Правильніше, мабуть, вважати, що особистість не просто результати біологічного дозрівання або матриця специфічних умов життя, але суб'єкт активної взаємодії з середовищем, в процесі якого індивід поступово набуває (або не набуває) особистісні риси.
Розвинена особистість має розвиненою самосвідомістю. Суб'єктивно, для індивіда, особистість виступає як його Я («образ Я», «Я-концепція»), система уявлень про себе, що виявляє себе в самооцінках, почутті самоповаги, рівні домагань. Співвіднесення образу Я з реальними обставинами життя індивіда дозволяє особистості змінити свою поведінку і здійснювати цілі самовиховання.
Особистість являє собою багато в чому життєво стійке освіту. Стійкість особистості полягає в послідовності і передбачуваності її поведінки, в закономірності її вчинків. Але слід враховувати, що поведінка особистості в окремих ситуаціях досить варіативно.
У тих властивостях, які були придбані, а не закладені з народження (темперамент, задатки), особистість менш стійка, що дозволяє їй адаптуватися до різних життєвих обставин, до мінливих соціальних умов. Модифікація поглядів, установок, ціннісних орієнтації і т.д. в таких умовах є позитивною властивістю особистості, показником її розвитку. Типовим прикладом цього є зміна ціннісних орієнтації особистості в сучасний період.
Перейдемо до розгляду інших сторін особистості. У найзагальнішому вигляді здібності - це індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують успіх у діяльності, у спілкуванні і легкість оволодіння ними. Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і навичок, що є у людини, але здібності забезпечують їх швидке придбання, фіксацію й ефективне практичне застосування. Успішність у діяльності та спілкуванні визначається не однією, а системою різних здібностей, при цьому вони можуть взаімокомпенсіроваться.
Людина, здатний до багатьох і різних видів діяльності і спілкування, володіє загальною обдарованістю, тобто єдністю загальних здібностей, що обумовлює діапазон його інтелектуальних можливостей, рівень і своєрідність діяльності і спілкування.
Переважна більшість психологів вважає, що задатки - це деякі генетично детерміновані (вроджені) анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, що складають індивідуально-природну основу (передумову) формування та розвитку здібностей. Однак деякі з учених (наприклад, Р. С. Немов) вважають, що у людини є два види задатків: вроджені (природні) і набуті (соціальні).

Анатомо-фізіологічною основою соціальних здібностей, коли вони стають розвиненими, виступають так звані функціональні органи - прижиттєво складаються нервово-м'язові системи, що забезпечують функціонування та удосконалення відповідних здібностей.
Темперамент - сукупність індивідуальних особливостей, що характеризують динамічну та емоційну сторони поведінки людини, її діяльності та спілкування. Лише умовно темперамент можна віднести до компонентів особистості, бо його особливості, як правило, обумовлені біологічно і є вродженими. Темперамент найтіснішим чином пов'язаний з характером, і у дорослої людини їх важко розділити.
Темперамент можна підрозділити на чотири найбільш узагальнених типу: холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолійний. Таке розділення має тривалу історію (Гіппократ, Гален, Кант, Павлов та ін), хоча є й інші класифікації типів темпераменту (Кречмер, Шелдон, Сіго та ін.)
Немає ні гарних, ні поганих темпераментів. Кожен з них має свої переваги і недоліки. Гідність холерика - у можливості зосередження значних зусиль у короткий проміжок часу, а недолік у тому, що при тривалій роботі йому не завжди вистачає витримки. Сангвінік, володіючи швидкою реакцією і підвищеною працездатністю в початковий період роботи, до її кінця знижує працездатність не тільки з-за швидкої стомлюваності, а й через падіння інтересу. Гідність флегматика в здатності довго і наполегливо працювати, але він не в змозі швидко зібратися і сконцентрувати свої зусилля. Меланхолік відрізняється великою витримкою, але повільним входженням в роботу, його працездатність вище в середині або в кінці роботи, а не на її початку.
Тип темпераменту необхідно враховувати в спеціальностях, де праця висуває особливі вимоги до динамічних і емоційним якостям людини.
У самому загальному вигляді характер може бути визначений як система стійких властивостей особистості, що виявляються у відносинах людини до себе, до людей, до виконуваної роботи, до дозвілля і т.д.
У характері можна виділити ряд підсистем або властивостей (рис), як раз і виражають різне ставлення особистості до окремих сторін дійсності. У першій підсистемі містяться риси, що виявляються в діяльності (ініціативність, працездатність, працьовитість, або ж, навпаки, безініціативність, ліниво і т.д.). До другої підсистеми відносяться риси особистості, які у відносинах людини з іншими людьми, тобто у спілкуванні (тактовність-нетактовність, ввічливість-грубість, чуйність-черствість і т.д.). Третю підсистему становлять риси, які проявляються у ставленні людини до самого себе (самокритичність-завищена зарозумілість, скромність-нахабство і т.д.). Четверта підсистема - це сукупність відносин людини до речей (акуратність-безтолковість, щедрість-скупість та ін.)
Розглянемо опис деяких типів характерів людей, що не претендує на повноту і систематичність.
Гіпертимний тип - таких людей характеризує надзвичайна контактність, балакучість, вираженість жестів, міміки. Це енергійні, ініціативні, оптимістично налаштовані люди. Разом з тим вони легковажні, дратівливі, важко переносять умови жорсткої дисципліни, вимушена самотність.
Дістімний тип. Для цих людей характерні низька контактність, небагатослівність, схильність до песимізму. Вони ведуть замкнутий спосіб життя, рідко конфліктують. Серйозні, сумлінні, віддані в дружбі, проте не в міру пасивні і повільні.
Циклоїдний тип. Їм властиві часті періодичні зміни настрою. Під час душевного підйому вони ведуть себе по гипертимному типу, спаду - по дістімному.
Педантичний тип. Цим людям характерні сумлінність і акуратність, надійність у справах, але в той же час вони здатні виводити з себе оточуючих надмірним формалізмом і занудливость.
Демонстративний тип. Вони артистичні, ввічливі, їх мислення і вчинки неординарні. Вони прагнуть до лідерства, легко пристосовуються до людей. Разом з тим, такі люди егоїстичні, лицемірні, несумлінні в роботі, гонорові.
Екстравертований тип. Їх спонукає до діяльності і заряджає енергією зовнішній світ. Не люблять відокремлених роздумів, потребують підтримки і схвалення людей. Товариські, мають багато друзів. Легко сугестивності, схильні до впливу. Охоче ​​розважаються, схильні до необдуманих вчинків.
Інтровертований тип. Вони орієнтовані на свій внутрішній світ, тому мало контактні, схильні до самотності і глибокодумності, не терплять втручання в їх особисте життя. Стримані, рідко вступають у конфлікти. Одночасно вони досить уперті, консервативні, їм важко вчасно перебудуватися.
Садо-мазохістський тип. Прагнучи усунути причини своїх життєвих невдач, такі люди схильні до агресивних дій. Люди-мазохісти намагаються взяти провину на себе, і при цьому упиваються самокритикою і самобичуванням, розписуються у своїй власній меншовартості та безпорадності. Люди-садисти ставлять людей у ​​залежність від себе, набувають над ними безмежну владу, заподіюють їм біль та страждання, відчуваючи при цьому насолоди.
Конформістський тип. У таких людей майже ніколи не буває ні власної думки, ні власної соціальної позиції. Вони беззаперечно підкоряються обставинам, вимогам соціальної групи, швидко і без проблем змінюють свої переконання. Це - тип свідомих і несвідомих пристосуванців.
Розумовий тип. Ці люди більше довіряють тому, що продумано, логічно обгрунтоване. Вони прагнуть до істини, не дуже піклуючись про справедливість. Люблять доводити все до повної ясності. Здатні залишатися спокійними тоді, коли оточуючі втрачають самовладання.
Відчуває тип. Люди такого плану відрізняються підвищеною чутливістю до всього того, що радує, і тому, що засмучує. Вони альтруїстичні, завжди ставлять себе на місце іншого, із задоволенням надають допомогу навіть на шкоду собі. Всі беруть близько до серця, їх звинувачують у надмірній нерішучості.
Корисно мати на увазі, що складність і різноманіття людської особистості не вміщується навіть у цю розлогу типологію. Було б також помилковим недооцінювати схильність кожного з нас до якого-небудь типу або одночасно кільком (спільним один з одним) типами. Тому ознайомлення з типологією характерів дозволяє повніше використовувати свої власні сильні сторони, нейтралізувати (по можливості) слабкі, а також допомагає «підібрати ключ» до інших людей, оскільки відкриває приховані механізми людських рішень і вчинків.
Воля - свідоме регулювання людиною своєї поведінки (діяльності та спілкування), пов'язане з подоланням внутрішніх і зовнішніх перешкод. Це - здатність людини, яка проявляється в самодетермінації й саморегуляції їм своєї поведінки і психічних явищ.
В даний час у психологічній науці немає єдиної теорії волі, хоча багатьма вченими і робляться спроби розробити цілісне вчення про волю з йоготермінологічної визначеністю і однозначністю. Мабуть, такий стан з вивченням волі пов'язане з ведеться ще з початку XX століття боротьбою між реактивної та активної концепціями поведінки людини. Для першої концепції поняття волі практично не потрібно, бо її прихильники представляють всі поведінку людини як реакцію людини на зовнішні і внутрішні стимули. Прихильники ж активної концепції людської поведінки, яка останнім часом стає провідною, поведінка людини розуміють як спочатку активне, а самої людини наділеним здатністю до свідомого вибору форм поведінки.
Розгляд психологічного трактування особистості передбачає тлумачення феномена її духовної свободи. Свобода особи в психологічному плані - це, перш за все, свобода волі. Вона визначається по відношенню до двох величин: до вітальним потягам і соціальних умов життя людини. Потягу (біологічні імпульси) перетворюються в ньому під впливом його самосвідомості, духовно-моральних координат його особистості. Більше того, людина - це єдина жива істота, яка в будь-який момент може сказати «ні» своїм потягам, і яке не повинно завжди говорити їм «так» (М. Шелер).
Однак свобода - це лише одна сторона цілісного феномена, позитивний аспект якого - бути відповідальним. Свобода особистості може перейти в просте свавілля, якщо вона не переживається з точки зору відповідальності (В. Франкл).
Під емоціями розуміють, з одного боку, своєрідне вираження суб'єктивного ставлення людини до предметів і явищ навколишньої дійсності у формі безпосередніх переживань приємного або неприємного (емоції в широкому значенні слова), а з іншого - лише реакцію людини і тварин на дії внутрішніх і зовнішніх подразників, пов'язану із задоволенням або незадоволенням біологічно значущих потреб (емоції у вузькому значенні слова).
Необхідно відзначити, що кількість психологічних теорій емоцій не існує. Всі вони зачіпають фізіологічні та інші пов'язані з ними питання, так як всякий емоційний стан супроводжується численними фізіологічними змінами в організмі.
Еволюційна теорія (Ч. Дарвін, виходить з того, що емоції з'явилися в процесі еволюції живих істот як пристосувальні (адаптаційні) механізми до обставин життя. За концепцією У. Джемса - К. Ланге, розвиваючої еволюційну теорію, органічні зміни є першопричиною емоцій.
У людини в динаміці емоцій не меншу роль, ніж органічні і фізичні дії, грають каганець (знання). Виходячи з цього були запропоновані нові концепції емоцій.
Теорія когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер) виходить з того, що позитивні емоційні переживання виникають тоді, коли очікування людини збуваються і когніції втілюються в життя, тобто, коли реальні результати поведінки знаходяться в консонанс (відповідно) з наміченими. Негативні ж емоції виникають, функціонують і посилюються тоді, коли між очікуваними і наступними результатами є дисонанс (невідповідність, розбіжність).
По суті, когнітівістской є і інформаційна концепція, запропонована вітчизняним фізіологом академіком П.В. Симоновим, виходячи їх він сила і якість виникла у людини емоції в кінцевому підсумку визначається силою потреби та оцінкою здатності її задоволення в даній ситуації.
Емоції найтіснішим чином пов'язані з особистістю, невіддільні від неї. Емоції передусім відображають стан, процес і результат задоволення потреб.
В емоційному плані люди як особистості відрізняються один від одного емоційною збудливістю, тривалістю і сталістю виникають емоційних переживань, домінуванням стенических або астенічних, позитивних чи негативних емоцій і т.д. Але головна відмінність - в силі і глибині почуттів, у їхньому змісті і предметної віднесеності. Сама система і динаміка типових емоцій характеризує людину як особистість.
Емоційність є вродженою, але афекти, і, тим більше, почуття розвиваються в ході життя, що означає особистісний розвиток людини. Такий розвиток пов'язано: а) з включенням до емоційну сферу людини нових об'єктів; б) з підвищенням рівня свідомого вольового управління та контролю своїх почуттів; в) з поступовим включенням в моральну регуляцію більш високих моральних цінностей (совісті, обов'язку, відповідальності, порядності і т . д.).
Мотивація - це спонукання до вчинення поведінкового акту, породжене системою потреб людини і з різним ступенем усвідомлюване або неусвідомлюване їм взагалі. У процесі здійснення поведінкових актів мотиви, будучи динамічними утвореннями, можуть трансформуватися (змінюватися), що можливо на всіх фазах здійснення вчинку, і поведінковий акт нерідко завершується не за первісною, а за перетвореною мотивації.
Терміном «мотивація» у сучасній психології позначаються як мінімум два психічних явища: 1) сукупність спонукань, що викликають активність індивіда і визначає її. активність, тобто система факторів, що детермінують поведінку; 2) процес утворення, формування мотивів, характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні.
Виникнення, тривалість і стійкість поведінки, його спрямованість і припинення після досягнення мети, преднастройка на майбутні події, підвищення ефективності, смислова цілісність окремо взятого поведінкового акту - все це вимагає мотиваційного пояснення.
Мотиваційні явища, неодноразово повторюючись, з часом стають рисами особистості людини. До таких рис передусім можна віднести вже розглянутий вище мотив досягнення успіхів і мотив уникнення невдачі, а також певний локус контролю, самооцінку, рівень домагань.
Особистість характеризують і такі мотиваційні освіти як потреба у спілкуванні (афіліація), мотив влади, мотив надання допомоги людям (альтруїзм) і агресивність. Це - мотиви, що мають велике соціальне значення, так як вони визначають ставлення особистості до людей. Афіліація - прагнення людини бути в товаристві інших людей, налагодити з ними емоційно-позитивні добрі взаємини. Антиподом мотиву аффіліа-ції виступає мотивотвергания, який проявляється в боязні бути відкинутим, не прийнятим особисто знайомими людьми. Мотив владі - прагнення людини мати владу над іншими людьми, панувати, управляти і розпоряджатися ними. Альтруїзм - прагнення людини безкорисливо надавати допомогу людям, антипод - егоїзм як прагнення задовольняти самокорисливі особисті потреби і інтереси безвідносно до потреб та інтересів інших людей і соціальних груп. Агресивність - прагнення людини завдати фізичної, моральної або майнової шкоди іншим людям, заподіяти їм неприємність. Поряд зтенденцією агресивності у людини є і тенденція її гальмування, мотив гальмування агресивних дій, пов'язаний з оцінкою власних таких дій як небажаних і неприємних, що викликають жаль і докори совісті.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...