Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття та особливості фінансування публічних видатків1. Поняття та особливості фінансування публічних видатків.

Публічні видатки здійснюються шляхомфінансування.

Фінансування публічних видатків- це безповоротний, безвідплатний, плановий, регламентований нормами права відпуск коштів з фондівдля забезпечення виконання загально суспільних потреб, завдань та функцій держави, органів місцевого самоврядування, на соціально-культурні потреби та на розширене відтворення.

Фінансування здійснюється із різних джерел:

1. бюджетів різних рівнів;

2. позабюджетних цільових фондів;

3. власних коштів державних та комунальних підприємств.

Залежно від джерел фінансування можна виділити такі види фінансування:

бюджетне фінансування,

самофінансування

кредитне забезпечення.

Бюджетне фінансування- це фінансування, що проводиться за рахунок бюджетних коштів. (Видатки з Державного та місцевого бюджетів називаються бюджетним фінансуванням*.

Бюджетне фінансування - це процес безповоротного, безвідплатного відпуску коштів з Державного та місцевих бюджетів на виконання загальнодержавних функцій, функцій місцевого самоврядування та забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій державної чи комунальної форм власності.

Бюджетне фінансування базується на загальних принципах фінансування, але має і свої специфічні особливості, які полягають у тому, що:

1. кошти на покриття витрат відпускаються тільки з одного бюджету за підпорядкованістю підприємства, установи чи організації, за винятком фінансування загальнодержавних заходів боротьби з епідеміями, епізоотіями, ліквідації втрат від катастроф та стихійного лиха тощо;

2. фінансування бюджетних установ здійснюється на основі встановлених економічно і науково обґрунтованих нормативів, що встановлюються для кожної сфери діяльності держави.

Самофінансування використовується для покриття видатків державних та комунальних підприємств за рахунок їх власних фінансових ресурсів.

Кредитне забезпечення- покриття витрат державних структур, державних і комунальних підприємств за допомогою державного, місцевого та банківського кредиту.

Основними суб'єктами фінансування є державні та місцеві органи, підприємства, установи та організації державної та комунальної форми власності.

Останні поділяються на такі, що фінансуються з бюджету частково або повністю.Державні або комунальні підприємства, установи та організації, видатки якихповністюфінансуються з бюджету, називаютьсябюджетними.

Слід зауважити, що поняття видатків Державного і місце­вих бюджетів значно ширше, ніж процес включення до відпо­відних бюджетів видатків на утримання конкретних галузей та установ і відпускання їм коштів — бюджетного фінансування. Як вважають науковці, до інституту видатків Державного і міс­цевих бюджетів належить цільове, доцільне й ефективне вико­ристання (касові і фактичні видатки*коштів розпорядниками бюджетних коштів.Держава, виділяючи бюджетні асигнування, завжди визначає: 1*пріоритети витрат; 2*загальний обсяг фінансування; 3*ці­льове використання коштів; 4*норми витрат.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...