Главная Обратная связь

Дисциплины:


Залежно від призначення, способів утворення та інших ознак цільові публічні фонди коштів можуть бути класифіковані на декілька видівТак, за рівнем створенняфонди поділяються на державні та місцеві. Останні покликані забезпечувати виконання основних соціально-економічних завдань безпосередньо в місцевих грома­дах. Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»закладають підстави та ви­значають особливості формування і використання цільових фон­дів у розрізі місцевих бюджетів.

За цільовим призначенням фонди можна поділити на соці­альні, економічні, екологічні, галузеві. До соціальних фондів, зокрема, належатьПенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціаль­ного страхування від нещасних випадків на виробництві та про­фесійних захворювань, Фонд загальнообов'язкового державно­го соціального страхування на випадок безробіття, Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. До фондів, що мають у своїй природісоціально-економічну складову, можна віднести Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який вико­нує функції національної системи страхування вкладів.

До економічних фондіввідносять фонди підтримки підпри­ємництва, фонд підтримки індивідуального житлового будів­ництва на селі, територіальні дорожні фонди, приватизаційні житлові фонди тощо. До галузевих фондів належать інвестицій­ні фонди. Деякі виділяютьміжгалузеві фонди коштів держави та органів місцевого самоврядування.

До екологічних фондів можна віднести Державний Фонд охорони навколишнього природного середовища. Він займаєть­ся фінансуванням природоохоронних та ресурсозберігаючих за­ходів, що відповідають основним напрямам державної політики в галузі охорони довкілля; використанням природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки; виконанням заходів, спря­мованих на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.

За способами утворення цільові фонди поділяються на та­кі, що включені до бюджету (цільові фонди, утворені Верхов­ною Радою України, Верховною Радою АРК, органами місцево­го самоврядування та місцевої влади*, та такі, що не включені до складу бюджету і мають власний апарат управління.

Цільові публічні позабюджетні фонди виступають одним із методів перерозподілу національного доходу держави. Більшість публічних позабюджетних фондів — а це Пенсійний фонд, Фонд обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, Фонд обов'язкового соціального страхування з тимчасової втра­ти працездатності та інші соціальні фонди, до початку останньо­го десятиріччя входили до складу Державного бюджету. Зокре­ма, кошти Пенсійного фонду включалися до складу Державного бюджету України до 1996 року.Залежно від передбачуваного періоду функціонування програми або умовно наміченого часу для здійснення конкретних цілей фонди можуть бутибезстрокової, довгострокової або короткострокової дії. Прикладом першого є екологічний фонд, другого - фонд регіонального розвитку, третього - фонд допомоги біженцям. Проте ділення це вельми умовне.

По охопленню проблем цільові фонди можуть бути загального (Фонд регіонального розвитку* і конкретнішого характеру (наприклад, Фонд розвитку автомагістралей в державі, областях*.

Джерелами формування доходів цільових публічних фондів є бюджетне фінансування, обов'язкові відрахування юридичних та фізичних осіб, доходи від інвестування власних коштів, доб­ровільні внески та спонсорська допомога тощо.

Кошти таких фондів обслуговуються, переважно, органами Державного каз­начейства України. Однак мета їх створення може визначати й інший порядок обслуговування. Наприклад, кошти Фонду гаран­тування вкладів фізичних осіб зберігаються на рахунку НБУ.

Законодавством, яким запроваджувалася діяльність соціаль­них страхових фондів, передбачалося функціонування та напов­нення кожного з таких фондів за рахунок відповідних обов'язко­вих платежів, що стягуються зі страховиків та, у ряді випадків, страхувальників. Водночас проголосованим у парламенті Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено, що усі соціальні внески, у т. ч. і до Пенсійного фонду України, будуть здійснюватися на єдиний рахунок. Водно­час зазначені фонди не ліквідувалися, а навпаки були наділенні до­датковими контрольними функціями.

Окрім цільових фондів, відрахування до яких є обов'язкови­ми, в Україні функціонують позабюджетні фонди, формування яких здійснюється на добровільних засадах. Прикладом такого фонду може бути Національний фонд соціального захисту мате­рі в та дітей «Україна — дітям», створений у листопаді 1996 р. на виконання Указу Президента України за ініціативи державних та громадських організацій. Його діяльність базується також на Законі України «Про охорону дитинства» та Конвенції ООН «Про права дитини». Фонд створений для повноцінного та своє­часного виконання Національної програми «Україна — дітям», що спрямована на підвищення рівня життя дітей в країні. Окрім цього, Фонд реалізує і власні програми, зокрема, «Обдаровані діти», «Здорові діти», «Оздоровлення дітей-сиріт, інвалідів, з багатодітних та малозабезпечених сімей» тощо.


[1] Пришва Н.Ю.Публічні доходи: поняття та особливості правого ре­гулювання / Н. Ю. Пришва. - К.: КНТ, 2008. С'. 19..

[2]Волощук Г. О. Фінансоні фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні / О. Г. Волощук, ІО. В. Пасічник, Н. В. Пряму-хіна. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — С. 8.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...