Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність та еволюційні етапи розвитку банківської системи. Види банківських систем та особливості їх функціонування 

Сучасна економіка являє собою дуже складну систему, кожна частина якої тісно пов'язана з іншими і відіграє важливу роль. Але, одну з найважливіших ролей відіграє банківська система, що забезпечує на сучасному етапі розвитку економічних взаємовідносин нормальне функціонування всієї економіки в цілому. На сьогоднішній день банки покликані акумулювати вільні грошові кошти, виконувати функції касирів господарських суб'єктів, здійснювати емісію.

Зараз неможливо уявити гармонійно розвинену державу без розгалуженої мережі банків. Банки є невід'ємною частиною сучасного грошового господарства, їх діяльність тісно пов'язана з потребами відтворення. Вони знаходяться в центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, і тим самим, створюють зв'язок між промисловістю і торгівлею, сільським господарством і населенням. У всьому світі банки мають значну владу і вплив, для сфери їх діяльності немає ні географічних, ні національних меж, - це явище, яке володіє величезною фінансовою потужністю і значним грошовим капіталом. Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави.

В сучасній літературі банківську систему часто трактують як просту сукупність банків, що функціонують в економіці країни. При такому підході до визначення сутності банківської системи вона являє собою механічне об'єднання банків, що не має заздалегідь окреслених цілей, своїх специфічних рис і не виконує самостійних функцій і ролі на грошовому ринку. Насправді це не так. Банківська система має своє особливе призначення, свої специфічні риси і функції в економіці, які не просто повторюють призначення і функції окремих банків.

Перш ніж визначити, в чому сутність банківської системи, її основних функцій, розглянути їх модифікацію у сучасних умовах, слід зазначити, що існує кілька підходів до визначення поняття “банківська система”. Так, у "Фінансовому словнику" і "Термінологічному словнику ринкової економіки", банківську систему України вважають "сукупністю банківських установ, що функціонують на території України". Таке означення банківської системи не відображає її сутності і ролі в економіці, оскільки трактує її як територіальне об'єднання суб'єктів господарювання без чітко визначеної мети. З аналогічними зауваженнями розглядаємо визначення Г.І. Кравцової, яка вважає, що банківська система – це "сукупність різноманітних видів банків і банківських інститутів у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи іншій країні у визначений історичний період". Дещо конкретніше визначення подає В.О. Онищенко: "законодавчо визначена, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю". Але наведене визначення також не розкриває сутності з'ясовуваного поняття. У визначенні, запропонованому С.М. Подіком, до банківської системи зараховано кредитні установи: "сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що функціонують у рамках єдиного грошово-кредитного механізму". На наш погляд, це швидше трактування кредитно-банківської системи.О.П. Орлюк, визначає банківську систему як складову кредитної системи держави, яка становить сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією банківських установ, що функціонують у межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу. Схожої думки дотримується О.А. Костюченко, визначаючи банківську систему через розгалужену сукупність банків, банківських інститутів, фінансово-кредитних установ, що діють у межах єдиного фінансово-кредитного механізму на чолі з центральним банком . Досліджуючи банківські системи в інших країнах, Г.П. Солюс визначає, що сучасна капіталістична банківська система – складний комплекс грошово-кредитних установ, який включає різні за масштабом і характером діяльності, за типом власності та національної належності, банківські інститути, що виконує різноманітні функції та відіграє многогранну роль на ринку капіталу та в економіці в цілому. Єпіфанов А.О. вважає, що банківська система виникає не внаслідок механічного поєднання окремих банків, а ґрунтується на заздалегідь виробленій концепції, у межах якої кожний вид банків і кожний окремий банк займає певне місце. Морозом А.М. банківська система роглядається як сукупність різноманітних видів банківських, інших кредитних установ та інституцій у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в певний історичний період і функціонує в межах єдиного фінансового механізму, є складовою кредитної системи.

Вдале визначення дає В.С. Стельмах, розглядаючи банківську систему як: «складний комплекс, який функціонує і розвивається відповідно до цілого ряду законодавчих і нормативних документів. Основним елементом цієї системи є комерційний банк – кредитно-фінансова установа, яка залучає і накопичує вільні грошові кошти підприємств, організацій, населення, а також здійснює випуск цінних паперів, кредитування народного господарства і населення на умовах платності, зворотності і строковості. Стан і рівень розвитку банків досить серйозно впливає на розвиток всієї суспільно-економічної формації». За Господарським кодексом України банківська система України складається з Національного банку України та інших банків (державних і недержавних), що створені і діють на території України відповідно до закону. У відповідності з законом України «Про банки і банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень даного закону та інших законів України.

Найбільш повне визначення банківської системи полягає в наступному: банківська система– законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонально взаємопов'язані в самостійну економічну структуру.

Самостійність банківської системи як економічної структури має подвійне спрямування:

–відносно окремих банків як її структурних елементів;

–відносно інших подібних великих систем, які функціонують в економіці паралельно з банківською.

Відносно окремих банків самостійність системи проявляється у специфічних цілях та функціях її порівняно з цілями та функціями банків.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...