Главная Обратная связь

Дисциплины:


Банківські групи, холдинги, союзи та асоціації 

Банки мають право створювати такі об'єднання: банківські корпорації, банківські холдингові групи, фінансово-холдингові групи, консорціуми, картелі, концерни та трести.

Банківська група - група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається: - з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами; - з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною. Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, входять до складу банківської групи. Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) - учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи здійснюється щороку станом на 1 січня у порядку, визначеному банківським законодавстом. Після того як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, зменшилася та становить від 40 до 50 відсотків, така група продовжує вважатися банківською впродовж не більше трьох років з моменту такого зменшення.

До складу банківської корпорації чи банківської холдингової групи можуть входити виключно банки, а до складу фінансової холдингової групи — її інші установи, у тому числі ті, що надають фінансові послуги. Окремий банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання, при цьому він несе відповідальність за інших учасників згідно з укладеним між ними договором.

Охарактеризуємо окремі їх види.

Банківська корпорація — це юридична особа, учасниками якої є виключно банки, створена з метою концентрації капіталів банків-учасників, підвищення їх ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації й нагляду за їх діяльністю.

Банківська холдингова група (БХГ) — це банківське об'єднання, до складу якого входять виключно банки, причому материнському банку має належати не менше 50 % статутного капіталу або голосів кожного з інших учасників, які є його дочірніми банками. Материнський банк відповідає за юбов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них. Банківський нагляд за діяльністю БХГ здійснюється на індивідуальній та консолідованій основі.

Банківська холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність.

Фінансово-холдингова група (ФХГ) — це об'єднання, до складу якого входять переважно або виключно установи, що надають фінансові послуги, серед яких є хоча б один банк і в якому материнська компанія обов'язково є фінансовою установою, якій належить не менше 50 % статутного капіталу кожного з учасників. Материнська компанія відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них. Материнська компанія має право встановлювати правила, що є обов'язковими для членів групи та зобов'язань надавати наглядовим органам консолідований фінансовий та статистичний звіти.У світовому масштабі банківські об’єднання можуть існувати і у формі консорціумів, картелів, концернів та трестів.

З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації.

Банківські спілки та асоціації відповідно до статті 13 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не мають права займатися банківською чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання прибутку.

Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків і не має права втручатися у діяльність банків - членів асоціації (спілки). Так, Асоціація українських банків є всеукраїнською недержавною, незалежною, добровільною, некомерційною організацією. АУБ об’єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у відносинах з Національним банком, Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів, Міністерством доходів і зборів, Верховним судом України, іншими державними та недержавними установами та організаціями. Призначення (місія) Асоціації українських банків полягає у сприянні розвиткові національної банківської системи.

Діючі вітчизняні банківські об’єднання:

1. Асоціація банків Львівщини (24 банківські установи)

2. Дніпровський банківський союз (23 банківські установи у т.ч 9 ю.о)

3. Донецький банківський союз (3 установи)

4. Івано-Франківська Асоціація банківського бізнесу (17 банківських установ)

5. Кримський банківський союз (26 банків і філій)

6. Одеський банківський союз

7. Харківський банківський союз (15 установ)

8. Українська національна іпотечна асоціація (21 учасник)

9. Український кредитно-банківський союз (92 фінансово-кредитні установи регіонів України та іноземні установи).

Усі банківські об'єднання створюються за попередньою згодою Національного банку України, підлягають обов'язковій реєстрації, а ліквідуються за рішенням його учасників або з ініціативи НБУ за рішенням суду. До складу банківського об'єднання можуть входити банки-резиденти, банки з іноземним капіталом та банки-нерезиденти. НБУ може ініціювати ліквідацію банківського об'єднання у випадку, коли його діяльність суперечить антимонопольиому законодавству або загрожує інтересам вкладників чи стабільності банківської системи. При цьому ліквідація об'єднання не припиняє діяльності банку — його учасника.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...