Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. Курсову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210´297 мм) рукописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша 

Курсову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210´297 мм) рукописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. За необхідністю допускається використання аркушів формату А3 (297´420 мм).

При машинному способі оформлення текст друкують через 1,5 міжстрокові інтервали з розміром шрифту 14 пунктів, інтервал шрифту — звичайний, масштаб шрифту — 100% (рекомендується використовувати шрифт Times New Roman), абзацний відступ 1,0 см, вирівнювання — за шириною. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту.

Текст слід писати (друкувати), дотримуючись таких розмірів полів: верхнє і нижнє — 20 мм, ліве — 30 мм, а праве — 15 мм.

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати всередині рядка. Структурні елементи та розділи розташовують на окремих сторінках.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують, а їхні найменування є заголовками структурних елементів і друкуються напівжирним шрифтом (всі літери заголовні), вирівнюються за центром.

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів і пунктів необхідно починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, напівжирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Переноси слів у заголовках структурних елементів, розділів, підрозділів і пунктів не допускаються. Між заголовками і наступним або попереднім текстом має бути відстань в одну строку.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Приклад оформлення розділу курсової роботи приведений у додатку Г.

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти слід нумерувати арабськими цифрами без крапки наприкінці. Слово «Глава» або «Розділ» при цьому не пишеться. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу; пункти мають нумеруватися в рамках підрозділів. Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.Ілюстрацію (креслення, рисунки, графіки, діаграми) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадувалися вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути дані посилання в курсовій роботі.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розташовують під ілюстрацією. Ілюстрація означається словом «Рис. «, який разом з назвою ілюстрації розташовують після ілюстрації, наприклад, «Рис. 2.1 Діаграма розсіювання випадкових величин». Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які наводяться у додатках, наприклад, «Рис. 3.2» — другий рисунок третього розділу. Назва центрується відносно рисунка та друкується з великої літери без крапки наприкінці.

Таблицю слід розташовувати після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наведені у додатках, наприклад, «Таблиця 2.1» — перша таблиця другого розділу. Таблиця може мати назву, що друкують малими літерами (крім першої прописної) і поміщають над таблицею, наприклад. «Таблиця 2.3 Характеристики каталогу патентів і винаходів».

Переліки, при необхідності, можуть бути наведені усередині пунктів і підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру українського алфавіту із дужкою, або дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації перерахування слід використовувати арабські цифри із дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня — з відступом щодо місця розташування переліків першого рівня.

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Формули і рівняння (за винятком формул і рівнянь, що наведені у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу, наприклад, формула (2.3) — третя формула другого розділу. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу або рівняння, слід приводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі або рівнянні. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з нової строки словом «де» без двокрапки.

Посилання в тексті на джерела слід вказувати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у роботах [1, 7] ...». При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують на їхні номери. При посиланнях слід писати «... у розділі 2 ...», «... див. 2.1 ...», «... за 3.3.4 ...», «... відповідно до 2.3.4 ...», «на рис. 2.3 ...» або «...на рисунку 1.3 ...», «...у таблиці 3.2 ...», «... (див. табл. 3.2) ...», «...за формулою (1.1)», «... у рівняннях (1.2) - (1.5) ...», «... у додатку Б ...».

Якщо в курсовій роботі прийнята специфічна термінологія, а також уживаються маловживані скорочення, нові символи, позначення і т. п., то їхній перелік має бути поданий в окремому списку, що розташовується безпосередньо після змісту на новій сторінці. Перелік ключових слів повинен розташовуватися стовпцем, у якому зліва (за абеткою) наводяться скорочення, справа — їхнє докладне тлумачення.

Додатки слід оформлювати як продовження курсової роботи (після списку використаних джерел) на наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Один додаток позначається як «Додаток А» [5].

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...