Главная Обратная связь

Дисциплины:


Управління і власністьКлуб-солярій «Дика кішка» створюється у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Під товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) розуміється суспільство, статутний капітал якого розділений на частки, визначені установчими документами; учасники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості своїх вкладів.
Статутний капітал ТОВ, складається з вартості вкладів його учасників, повинен бути, відповідно до Закону РФ "Про товариства з обмеженою відповідальністю", не менше 100 мінімальних розмірів оплати праці.
Вищим органом ТОВ є загальні збори його учасників (крім того, створюється виконавчий орган, який здійснює поточне керівництво діяльністю ТОВ). До його виключної компетенції ГК РФ відносить наступні питання:
зміна статуту, включаючи зміну розміру статутного капіталу;
утворення виконавчих органів та дострокове припинення їх повноважень:
затвердження річних звітів і балансів, розподіл прибутку і збитків;
обрання ревізійної комісії;
реорганізація та ліквідація товариства.
Корисним є зупинитися на процедурі зміни статутного капіталу, оскільки відповідне рішення являє собою поряд з наміром реорганізації та ліквідації найбільший інтерес для партнерів даного суспільства.
ТОВ Клуб-солярій «Дика кішка» створюється шляхом внеску в статутний капітал приміщення: 4500 тис.руб.
Позиковий капітал: 1103,92 тис.руб.
Позиковий капітал залучається у вигляді банківського кредиту строком на 5 років, під 15% річних із щорічним погашенням відсотків і поверненням суми боргу наприкінці проекту.

Планування поточних витрат

Витрати на виробництво і реалізацію послуг тісно пов'язані з таким поняттям, як метод ціноутворення. Один з найбільш поширених - метод "витрати плюс", який використовується сьогодні при встановленні цін на всі послуги солярію «Дика кішка». Даний метод передбачає розрахунок ціни продажу за допомогою додавання до ціни виробництва і до ціни закупівлі, і зберігання матеріалів і сировини фіксованого додаткової величини - прибутку. Цей метод ціноутворення активно використовується при формуванні ціни по товарах самого широкого кола галузей. Головна трудність його застосування - складність визначення рівня додаткової суми, оскільки немає точного способу або форми її розрахунку. Все змінюється в залежності від виду галузі, сезону, стану конкурентної боротьби. Рівень додавання суми до собівартості товару або послуги, що влаштовує продавця, може бути не прийнятий покупцем.
До складу поточних (експлуатаційних) витрат за проектом включаються витрати виробництва Загальний кошторис витрат і розподіл (структура) витрат виробництва наведена в таблиці 6.
Таблиця 6.
Аналіз собівартості  руб.
Сировина і матеріали
ФОП
ЄСП
Амортизація
Оренда і комунальні послуги
Послуги сторонніх організацій
Разом

Планування поточних доходів

Доходи по інвестиційному проекту формуються за рахунок реалізації послуг і, отже, є поточними . Отримання одноразових доходів від інвестиційної та виробничо-господарської діяльності не передбачається .

Розподіл поточних доходів за період реалізації інвестиційного проекту наведено в таблиці 8.
Таблиця 8.
Доходи по послугах клубу-солярію «Дика кішка»

Послуга Макс. Планова Ціна Виручи-ка
кол-во завантаження послуги на місяць
в день   руб. руб.
Солярій 40%
Комплекс для корекції 30%
Косметолог 50%
Масаж 30%
Пілінг 20%
Солярій 20%
Продаж косметики в холі 30% = 16200 +981000 997200
Разом       = SUM (ABOVE) 1584000

Планування фінансових результатів

На підставі розрахованих доходів і витрат визначимо економічні показники діяльності солярію. (Табл. 9).
Таблиця 9.
Фінансові показники діяльності

Показник сума
виручка від реалізації послуг
в т.ч.  
солярій
Комплекс для корекції
Косметолог
Масаж
Пілінг
Солярій
Продаж косметики в холі
Собівартість послуг
в т.ч.  
сировину і матеріали
ФОП
ЄСП
амортизація
оренда і комунальні послуги
послуги сторонніх організацій
прибуток до оподаткування
податок на прибуток
чистий прибуток

У зв'язку з тим, що проект зі створення солярію «Дика кішка» передбачає залучення позикового капіталу у вигляді кредиту строком на 5 років під 15% річних визначимо чистий грошовий потік по роках реалізації проекту (табл. 10).
Таблиця 10.
Чистий потік грошових коштів по роках реалізації проекту

Найменування            
статті
виручка від реалізації, руб.  
собівартістьнаданих послуг  
Податки  
Cash-Flow від оперативної діяльності.  
Витрати на придбання активів          
Надходження від реалізації активів            
Cash-Flow від інвестиційного. діяльна. -1103920          
Власний капітал            
Позики          
Виплати% за кредитами  
Виплати на погашення позик          
Виплати дивідендів            
Cash-Flow від фінансової діяльності. -1103920 -165588 -165588 -165588 -165588 -1269508
Баланс готівку. на початок періоду
Баланс готівки на кінець періоду

На підставі розрахунків отриманих у розділі 3 цієї роботи розрахуємо основні техніко-економічні показники діяльності фірми. До таких показників відносяться показники представлені в табл. 11.
Таблиця 11.
Техніко-економічні показники

Продуктивність праці виручка від реалізації середньооблікова чисельність
Фондовіддача виручка від реалізації середня вартість основних засобів 0,283
Рентабельність прибуток від реалізації виручка від реалізації 45%

Таким чином, на підставі розрахованих показників стає очевидним, що протягом першого року діяльності рентабельність солярію буде 45%, продуктивністьпраці одного працівника складе 158400 крб.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...