Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зв’язок з іншими дисциплінамиКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

для для ОКР «магістр»

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

 

 

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративно-правове регулювання у сфері містобудування»для для ОКР «магістр» галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

 

«____» ______________ 2013 року – 39 с.

 

Розробник: Мельник Роман Сергійович,

професор кафедри адміністратвиного права, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративно-правове регулювання у сфері містобудування» затверджена на засіданні кафедри цивільного права

 

Протокол № ___ від «___»_________ 20___ року

 

В.о. завідувача кафедри адміністративного права ___________ Гриценко І. С.

«___» __________ 20___ року

 

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

 

«___» __________ 20___ року

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

 

«___» __________ 20___ року

 

© Мельник Р.С., 2013

 

 


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Адміністративно-правове регулювання у сфері містобудування» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «право» з напряму підготовки6.030401 «Правознавство».

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією)Адміністративне право.

Викладається у першому семестрі другого курсув обсязі – 108 год. [1] (3 кредитів ECTS[2])зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 17 год.,, самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні) роботи. Завершується дисципліна –заліком.

Мета дисципліни– засвоєння студентами теоретичних знань у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері містобудування, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування відповідних норм адміністративного права.Завдання– аналіз вітчизняних юридичних актів, міжнародних договорів, юридичних актів інституцій Європейського Союзу, рішень Європейського Суду з прав людини та органів судової влади України, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

 

Структура курсу

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– положення вітчизняних та міжнародних (європейських) юридичних актів, спрямованих на юридичне регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері містобудування;

– основні положення адміністративно-правової доктрини з питань юридичного регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері містобудування;

– основні підходи суб’єктів правозастосовної діяльності щодо тлумачення і застосування норм адміністративного права, що регулюють суспільні відносини, що складаються у сфері містобудування.

вміти:

– правильно тлумачити норми адміністративного права, що регулюють суспільні відносини, що складаються у сфері містобудування;

– застосовувати норми адміністративного права для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);

– складати проекти документів адміністративних позовів, звернень до суб’єктів публічної адміністрації тощо;

– пропонувати шляхи вирішення окремих проблеми юридичного регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері містобудування;

– аргументовано висловити власну юридичну позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру органів публічної влади.

Місце дисциплінив структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму визначається тим, що норми адміністративного права, спрямовані на регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері містобудування, являють собою підгалузеве утворення, що входить до системи Особливого адміністративного права України.

Зв’язок з іншими дисциплінами

Навчальна дисципліна «Адміністративно-правове регулювання у сфері містобудування» безпосереднім чином пов’язана з такими навчальними дисциплінами як «Адміністративне право України», «Адміністративно-процесуальне право України».

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...