Главная Обратная связь

Дисциплины:


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студентиКонтроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ 1) входять теми 1-3, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 4-10, у змістовний модуль 3 (ЗМ 3) – теми 11-12.

Обов’язковим для заліку є успішне виконання модульних контрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю

ЗМ1 ЗМ 2 ЗМ 3
Min. 5 балів Max. 20 балів Min. 5 балів Max. 20 балів Min. 5 балів Max. 20 балів
Усна відповідь
Доповнення
Вирішення практичної ситуації
Наукова доповідь
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна робота 3
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 1–мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку обов’язковим є повторне написання трьох модульних контрольних робіт.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 Зараховано
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59 не зараховано

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

Тема 1

Загальна характеристика норм адміністративного права як юридичної основи публічного управління у сфері містобудування. Містобудівне право(8 год.)

Містобудівельна діяльність як об’єкт правового регулювання. Містобудівне право та його складові елементи. Містобудівне право та його місце у системі національного права. Проблеми розмежування норм адміністративного, господарського, цивільного, земельного права, якими регулюються суспільні відносини у сфері містобудування.Тема 2

Предмет, завдання, принципи та система містобудівного права (8 год.)

Об’єктивні передумови для формування галузі містобудівного права. Предмет містобудівного права. Завдання містобудівного права. Принципи містобудівного права. Поняття та система містобудівного права.

 

Тема 3

Джерела містобудівного права (8 год.)

Джерела містобудівного права. Історія розвитку містобудівного права. Структура містобудівного законодавства. Адаптація національного містобудівного законодавства до законодавства ЄС.

 

 

Змістовий модуль 2

Тема 4. Суб’єкти містобудівного права та їх правовий статус(10 год.)

Поняття та система суб’єктів містобудівного права. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів містобудівного права. Державна архітектурно-будівельна інспекція як суб’єкт містобудівного права. Органи місцевого самоврядування у системі суб’єктів містобудівного права. Архітектурно-містобудівні ради як суб’єкти містобудівного права. Юридичні особи приватного права як суб’єкти містобудівного права. Фізичні особи як суб’єкти містобудівного права. Права та обов’язки суб’єктів містобудівного права.

 

Тема 5. Інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування(10 год.)

Поняття та види інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування. План як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування. Адміністративний акт як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування. Адміністративний договір як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування. Адміністративний акт-дія як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування. Нормативні акти як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування. Вимоги до інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування.

 

Тема 6. Інститут планування території україни та її частин. Генеральні плани населених пунктів(10 год.)

Поняття та значення інституту планування території України та її частин, а також генеральних планів населених пунктів. Процедури складання та затвердження планів населених пунктів. Громадські слухання проектів генеральних планів населених пунктів.

 

Тема 7. Інститут ліцензування будівельної діяльності(8 год.)

Поняття та значення інституту ліцензування будівельної діяльності. Види ліцензій у сфері будівельної діяльності. Процедури отримання ліцензії на зайняття будівельною діяльністю. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення будівельної діяльності.

 

Тема 8. Інститут підготовчих та будівельних робіт(10 год.)

Поняття інституту підготовчих та будівельних робіт. Порядок та процедури набуття права на виконання підготовчих робіт. Порядок та процедури набуття права на виконання будівельних робіт.

 

Тема 9. Інститут прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (9 год.)

Поняття та значення процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Учасники процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та їх правовий статус. Підстави відмови у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

 

 

Змістовий модуль 3

Тема 10. Інститут контрольних процедур(14 год.)

Поняття та значення державного архітектурно-будівельного контролю. Суб’єкти здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та їх повноваження. Процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. Оформлення результатів державного архітектурно-будівельного контролю.

 

Тема 11. Юридична відповідальність у сфері містобудування(15 год.)

Поняття та види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Адміністративна відповідальність за правопорушення в будівництві. Склади адміністративних правопорушень в будівництві. Процедури притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення в будівництві. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...