Главная Обратная связь

Дисциплины:


КУРСОВОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИКурсова та дипломна роботи мають свою специфіку, їх деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником.

Раціонально організувати роботу над темою дослідження, правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити вибрану тему допоможе алгоритм написання курсової (дипломної) роботи:

1. Вибір теми, ознайомлення з нею, її обґрунтування.

2. Виявлення та відбір літератури з теми.

3. З’ясування об’єкта, предмета; визначення мети і завдань дослідження.

4. Складання робочої картотеки літератури з обраної теми.

5. Вивчення та конспектування літератури з обраної теми.

6. Складання попереднього плану роботи, узгодження його з керівником.

7. Виклад тексту роботи згідно з її структурою.

8. Формулювання висновків дослідження.

9. Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження.

10. Оформлення списку використаних джерел та додатків.

11. Подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові, написання відгуку науковим керівником.

12. Усунення зауважених недоліків, врахування рекомендацій наукового керівника, підготовка остаточного варіанту роботи.

13. Літературне і технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту, захист роботи.

Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи: підготовчий, етап роботи над змістом, завершальний.

 


Підготовчий етап виконання курсової, дипломної роботи передбачає:

· вибір теми курсової, дипломної роботи, її осмислення та обґрунтування. Перевага має надаватися темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом з керівником слід визначити межі розкриття теми.

· з’ясування об’єкта, предмета, мети дослідження з урахуванням їх системних логічних зв’язків з темою роботи.

 

Об’єкт дослідження – вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації; це частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом теоретичної і практичної діяльності людини.

Предмет дослідження – це тільки ті істотні зв’язки та відношення, що підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження; тобто предмет дослідження є вужчим, ніж його об’єкт.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом, а також з кінцевим результатом дослідження та шляхом його досягнення.

Наприклад, у курсовій роботі «Жанр роману виховання у творчості Ч. Діккенса» об'єкт наукового дослідження – романи «Пригоди Олівера Твіста», «Великі сподівання»; предмет дослідження – особливості роману виховання англійського письменника на різних етапах творчості; мета – простеження еволюції творчих поглядів Ч. Діккенса).Завдання дослідження можуть включати такі складові:

· вирішення певних теоретичних питань, що належать до загальної проблеми дослідження (виявлення сутності понять, явищ, процесів, розробка ознак, рівнів функціонування, принципів розвитку тощо);

· всебічне вивчення історії дослідження певної проблеми;

· обґрунтування необхідної системи методів для дослідження обраної теми;

· практичний аналіз матеріалу, що формує дискурс дослідження.

 

Критеріями пропонованих тем курсових та дипломних робіт є: актуальність науково-дослідницьких проблем, наукові зацікавлення викладачів кафедри, що відповідають кафедральній науковій проблематиці, а також потреба заповнити «білі плями» у дослідженні світової літератури. Об'єктом дослідження може бути один чи декілька творів одного або різних письменників. Наприклад, «Роль пейзажу в романі Й.В.Ґете «Страждання молодого Вертера», «Жанр казки в англійській літературі кінця XIX ст.», «Е. По – теоретик і майстер новели».

Обравши тему, студент занотовує її у кафедральному списку, одразу ж відвідує консультацію керівника. На першій консультації керівник окреслює тему, приблизний план роботи, формулює мету і завдання дослідження, рекомендує основну бібліографію і наукову літературу. На всіх етапах виконання роботи студент може звертатися до керівника за консультацією. Практика підтверджує, що важливо ознайомити керівника з чернеткою курсового дослідження на початковому етапі роботи, оскільки це дозволяє уникнути теоретичних, методологічних і стилістичних помилок у роботі.

Теми маґістерських (дипломних) робіт після обговорення з керівником затверджуються засіданням кафедри світової літератури і Вченою Радою факультету. При обранні теми маґістерської (дипломної) роботи враховуються наукові інтереси студента. Розпочинаючи маґістерське (дипломне) дослідження, студент складає і узгоджує з керівником план і завдання своєї наукової роботи. Назва маґістерської (дипломної) роботи повинна чітко окреслювати проблемний характер дослідження, вказувати на його мету. Наприклад: «Особливості барокової поезії Джона Донна», «Художня інтерпретація образу Жанни д'Арк усвітовій літературі (Франція, Бельгія, Німеччина, Англія, США, Україна)», «Жанр сонету в українських перекладах і дослідженнях».

Маґістранти і студенти-дипломники залучаються до роботи наукового семінару «Проблеми світової літератури». Вони мають змогу доповідати про свою роботу на засіданнях семінару і під час звітної студентської наукової конференції, що є своєрідною науковою апробацією маґістерської (дипломної) роботи.

Робота над текстом курсової (дипломної) роботи як наступний етап дослідження передбачає:

· вивчення та конспектування літератури з теми курсової (дипломної) роботи (чим ширше та різноманітніше коло джерел, які використав студент, тим вищою є практична цінність його дослідження);

· узгодження попереднього плану роботи з керівником;

· при викладі тексту курсової (дипломної) роботи зважати на тему та структуру кожного розділу та підрозділу (окремий розділ – висвітлення питання, окремий підрозділ – розгляд частини питання розділу); думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст повинен підпорядковуватися загальній ідеї; один висновок не має суперечити іншому, а доповнювати чи підкріплювати його;

· кожен розділ роботи завершується висновками, на основі яких згодом формулюються загальні висновки до роботи.

 

Завершальний етап виконання курсової (дипломної) роботи – написання вступу та висновків до роботи, оформлення списку використаної літератури й додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

 

Основні елементи завершального етапу:

Оформлення титульної сторінки – назва відповідного міністерства (в даному разі – Міністерство освіти і науки України), навчального закладу і кафедри, де виконана робота; назва роботи; прізвище, ініціали автора із зазначенням шифру групи, факультету; прізвище, ініціали керівника, його науковий ступінь, учене звання; рік виконання роботи. Титульний аркуш має бути оформлений за зразками (див. додатки 1, 2).

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування усіх розділів і підрозділів курсової / маґістерської (дипломної) роботи та номери початкових сторінок розділів і підрозділів (див. додатки 3, 4).

Вступ –це візитка наукової роботи. У ньому слід подати загальну характеристику роботи, розкрити сутність і важливість досліджуваної проблеми. Загальноприйнята структура вступу кожної наукової роботи охоплює такі позиції:

– наукова актуальність обраної теми (коротке обґрунтування доцільності роботи для розуміння окремого вибраного для дослідження моменту розвитку літературного процесу та його теоретичного осмислення). У маґістерській (дипломній) роботі важливо також зазначати відповідність теми характеру і рівню сучасної науки про літературу, особливо в Україні;

– аналіз спеціальної наукової літератури, що відповідає обраній темі, допомагає ґрунтовно розкрити. Слід залучати до дослідження наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідиків. До теоретичного і літературно-критичного матеріалу треба ставитись науково, однак достатньо критично, пам'ятати, що певні праці написані у конкретні історико-культурні періоди, мають на собі нашарування певних ідеологічних догматів, а тому не завжди відповідають рівневі та вимогам сучасної науки;

– мета і завдання курсової / маґістерської (дипломної) роботи; предмет і об'єкт дослідження, перелік конкретних питань, розглянутих у роботі.

У Вступі до маґістерської (дипломної) роботи варто помістити пункт, присвячений мето­дологічній позиції автора (слід враховувати різноманіття літературознавчих методів і методик сучасного літературознавства, що застосовуються для аналізу творів художньої літератури). Тут також подається короткий опис структури роботи – наявність Вступу, певної кількості розділів, висновків, додатків.

Загалом, Вступ демонструє ерудованість студента, вміння оперувати літературознавчими термінами і поняттями, а також його рівень опанування науковим стилем.

Обсяг Вступу до курсової роботи складає приблизно 5-8 сторінок, до маґістерської (дипломної) роботи – 10-15 сторінок.

Основна частинакурсової / маґістерської (дипломної) роботи розкриває теоретичні аспекти обраної теми і найповніше подає результати власного дослідження студента. Доцільно ще раз нагадати, що єдиною підставою усіх висловлених в основній частині тверджень має бути художній аналіз тексту обраного для дослідження твору. Основна частина курсової роботи може складатись з одного або двох розділів, маґістерської (дипломної) роботи – двох або трьох розділів. Кожний розділ підпорядковується чітко визначеній меті.

До формулювань назв розділів і підрозділів висуваються такі вимоги: стислість, чіткість, синтаксична різноманітність у побудові речень (з переважанням простих, поширених), послідовне та точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи.

Основна частина роботи дає змогу перевірити вміння студента самостійно аналізувати художній текст, використовувати теоретичні положення для інтерпретації обраного твору, аргументувати їх конкретними прикладами із художнього твору.

Висновки завершують і узагальнюють теоретичне та практичне осмислення досліджуваної проблеми. Вони повинні бути чіткими і стислими, обов'язково самостійними. Студентові належить уникати повторень і цитування. У висновках містяться відповіді на поставлені у Вступі мету і завдання, вказується на важливість здійсненого дослідження обраного художнього явища, мотивується це положення. Загалом, висновки подають основні ідеї, розглянуті в роботі, у концентрованому вигляді.

Обсяг Висновків до курсової роботи складає приблизно 2-3 сторінки, до маґістерської (дипломної) роботи – 3-5 сторінок.

Список використаної літератури (художньої і наукової) складають за алфавітним порядком, спочатку розміщують літературу кирилицею, а потім латинкою; завершують список Інтернет-ресурси. Відомості про джерела необхідно подавати згідно із затвердженим державним стандартом (див. додаток 5).

► До курсової / маґістерської (дипломної) роботи можна долучати Додатки. Додатки можуть містити допоміжні матеріали – біографічні дані, уривки з художніх творів, окреме листування письменника, копії документів, ілюстрації, таблиці, схеми тощо.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...