Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовний перелік об’єктів праці. Інструменти, обладнання та приладдяКартини, панно.

 

Інструменти, обладнання та приладдя

Перо, олівець, пензель, туш, олійні фарби (гуаш), клей, розчинник.

 

Матеріали

Скло, картон.

Література

1. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — К.: Наукова думка, 1987.

2. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. — К.: Мистецтво, 1991.

3. Сколоздра І. Живопис на склі: Альбом. — К.: Мистецтво, 1990.

4. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов. — М.: Советский художник, 1980.

ТЕХНОЛОГІЯ СОЛОМОПЛЕТІННЯ

(Автор О. Димкар)

 

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів із соломоплетінням — одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва. Народнообрядові вироби, предмети побуту, іграшки, прикраси — далеко не повний перелік того, що можна виготовити із соломи. Оригінальність цього природного матеріалу дає можливість утілювати найрізноманітніші творчі задуми й конструктивні рішення, саме тому соломоплетіння доречно вивчати в школі. Крім об’ємного соломоплетіння, можна вивчати способи декорування виробів аплікацією з соломи. Зміст запропонованої програми спрямований не лише на формування трудових навичок, а й на духовне виховання особистості, розвиток емоційної чутливості й активної життєвої позиції школярів.

Мета програми:

∙ ознайомити учнів з найдавнішими осередками розвитку соломоплетіння, з досвідом і секретами майстрів цього ремесла;

∙ сформувати практичні навички творчої діяльності на основі розуміння нерозривного зв’язку образу й форми; уявлення про засоби художньої виразності (відчуття ритму, композиції тощо); художньо-трудову компетентність, здатність використовувати набутий досвід у самостійній творчій роботі;

∙ розвивати просторове уявлення, спостережливість, зорову пам’ять, образне мислення та уяву, художній смак, творчі здібності;

∙ виховувати естетичне ставлення до творчої праці й народного мистецтва;

∙ формувати вміння і навички роботи з природним матеріалом (соломою);

∙ залучити учнів до активної творчої праці.

Виготовлення виробу технікою соломоплетіння реалізується через проектно-технологічну діяльність, під час якої особливо дієвим є міжпредметний зв’язок з уроками історії, народознавства, образотворчого мистецтва. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати творчий проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та сані-тарно-гігієнічним вимогам.

 

Тематичний план 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про техніку соломоплетіння й декорування виробів аплікацією з соломи
Проектування й виготовлення виробу технікою соломоплетіння
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

 

Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про тех-ніку соломоплетіння й де-корування виробів апліка-цією з соломи Короткі історичні відомості про виникнення, розвиток і основні осередки соломо-плетіння. Місце й роль со-ломоплетіння в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві. Матеріали та ін-струменти для соломопле-тіння. Правила безпечної роботи й санітарно-гігіє-нічні вимоги. Організація робочого місця. Ознайом-лення з технологією соло-моплетіння та аплікації з соломи Називає вироби, виго-товлені технікою соло-моплетіння; визначає сферу їх засто-сування; характеризує матеріали, які використовуються для соломоплетіння та аплі-кації соломою; обґрунтовує добір мате-ріалів залежно від при-значення виробу й спо-собу його виконання; добирає інструменти й приладдя для роботи; дотримується правил безпечної праці й сані-тарно-гігієнічних вимог; організовує робоче місце
    Проектування й виготов-лення виробів технікою соломоплетіння Формулювання проблеми. Визначення завдання для виконання проекту. Робота з інформаційними джере-лами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформації. Розроблення ескізного ма-люнка виробу. Складання плану виготовлення виро-бу. Технологічна послідов-ність виготовлення виробу: – добір матеріалів (солома, нитки, дріт); – виготовлення каркасу ви-робу; – виготовлення елементів і деталей виробу; – з’єднання деталей між со-бою та з основою виробу; – декорування виробу із за-стосуванням аплікації з со-ломи, вишивки, ниток, ки-тиць тощо; – остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Еконо-мічне обґрунтування виро-бу. Маркетингові досліджен-ня. Розроблення реклами Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності; здійснює пошук інфор-мації та виробів-аналогів; аналізує і систематизує інформацію; розробляє ескізний ма-люнок виробу; створює композицію ви-робу; добирає матеріали, інст-рументи, приладдя; виготовляє заготовки еле-ментів і деталей виробу; визначає вид каркасу, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу; з’єднує деталі візерунка між собою та основою виробу; добирає оздоблювальні деталі й оздоблює виріб; виконує кінцеву оброб-ку виробу; контролює якість виробу; організовує робоче міс-це; дотримується правил без-печної праці, санітарно-гігієнічних вимог; визначає собівартість виробу; розробляє рекламу
    Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо; захищає проект; здійснює оцінку виготов-леного виробу й процесу праці за загальними ес-тетичними й функціо-нальними показниками  

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...