Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовний перелік об’єктів праці. Предмети побутового та декоративного призначення, виготовлені з деревиниПредмети побутового та декоративного призначення, виготовлені з деревини.

 

Інструменти, обладнання та приладдя

Набір доліт для інкрустації.

 

Матеріали

Шматочки різних порід деревини, металу, кістки, перламутру, бісеру тощо.

 

Література

1. Андріюк П.В. Гуцульська різьба та інкрустація: Навч. посібник / П.В. Андріюк, Й.Д. Приймак. — Косів: Писаний Камінь, 1998.

2. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях Украї-ни. — К., 1960.

3. Нельговський Ю.П. Українське мистецтво: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. / Ю.П. Нельговський, Д.В. Степовик, Л.Г. Членова. — К., 1976.

4. Оршанський Л.В. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник / Л.В. Оршанський, П.В. Андріюк. — Косів: Писаний Камінь, 2002.

5. Приймак Й.Д. Декорування виробів із дерева: Навч. посібник. — Косів: Писаний Камінь, 2001.

6. Свид С.П. Художні техніки / С.П. Свид, І.В. Проців. — К., 1976.

7. Селівачов М.Р. Народне мистецтво й сучасність. — К., 1980.

8. Соломченко О.Г. Сучасні художні промисли Прикарпаття. — К., 1979.

9. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева / Б.М. Тимків, К.М. Кавас. — Л., 1995.

10. Тищенко О.Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ян і давньоруської народності: І ст. до н.е. – середина ХІІІ ст. н.е. — К., 1983.

11. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво. — К., 1979.

12. Шумера С.С. Технологія і виготовлення художніх меблів: Підручник. — К., 1994.

13. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. — М.: Культура и традиции, 2000.

14. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов. — М.: Советский художник, 1980.

15. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. — М., 1986.

16. Матвеева Т.М. Мозаика и резьба по дереву. — М., 1986.

17. Основы декоративного искусства в школе / Под ред. Б. В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. — М., 1981.

18. Прекрасное своими руками / Сост. С.С. Газарян. — М., 1986.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ

(Автори В. Гащак, В. Федорак)

Пояснювальна записка

 

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з токарством як видом художньої обробки деревини. У процесі вивчення модуля учні ознайомляться з матеріалознавством, проектуванням і технологією виготовлення виробів токарним способом. В Україні ця техніка дуже поширена. Теоретичні й практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої діяльності: добір об’єкта виготовлення, самостійний добір конструкції виробу, обґрунтування добору, нескладні економічні розрахунки й пропозиції щодо здешевлення виробів, планування різних видів робіт, удосконалення обладнання, технологічного процесу, підвищення якості й продуктивності праці.Виготовлення виробу передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

 

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про токарну обробку деревини
Проектування й виготовлення виробу токарним способом
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про то-карну обробку деревини Історичні відомості про то-карство. Токарство в сучас-ному декоративно-ужитко-вому мистецтві. Деревина як конструкційний матеріал. Відомості про сучасні мето-ди обробки деревини. Тех-нологічні властивості дере-вини. Вимоги до заготовок. Вплив фізичних і техноло-гічних властивостей на добір деревини для виготовлення різних виробів. Технологіч-ні можливості токарного вер-стата для обробки дереви-ни. Ознайомлення з техно-логією токарної обробки. Інструмент і пристрої для точіння й розточування от-ворів у заготовках із дере-вини. Правила безпечної ро-боти й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робо-чого місця Називає вироби, виго-товлені токарним спо-собом; їх застосування; вимоги до заготовок для обробки токарним способом; сучасні ме-тоди обробки деревини; розрізняє породи де-ревини; характеризує матеріали, що використовуються для токарної обробки, технологічні можливос-ті токарного верстата; добирає інструменти й приладдя для роботи; обґрунтовує добір кон-струкційних матеріалів залежно від призначен-ня виробу; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог
  Проектування й виготов-лення виробу токарним способом Формулювання проблеми. Визначення завдань для ви-конання проекту. Робота з інформаційними джерела-ми. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систе-матизація інформації. Роз-роблення ескізу точеного виробу. Технологічна по-слідовність виготовлення виробу: – підготовка заготовок до роботи; – вправи на закріплення за-готовок; – установка і кріплення заго-товок; – розмітка; – установка підручника; – чорнове й чистове обточу-вання циліндричних, коніч-них і фасонних поверхонь; – точіння виробів що мають великий діаметр; – точіння виробів з внутріш-нім вибором, свердління внутрішніх поверхонь; – контроль розмірів; – відрізання заготовок; – з’єднання деталей між со-бою в блоки та з основою виробу; – оздоблення точеного ви-робу; – остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Еконо-номічне обґрунтування виро-бу. Маркетингові досліджен-ня. Розроблення реклами Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяль-ності; здійснює пошук інфор-мації та виробів-аналогів; аналізує та системати-зує інформацію; розробляє ескіз точено-го виробу; добирає матеріал, інст-рументи, приладдя; визначає спосіб кріп-лення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою ви-робу; застосовує технологіч-ні пристрої для верста-та; здійснює чорнове й чис-тове обточування ци-ліндричних, конічних і фасонних поверхонь, де-талей великого діамет-ру; обробляє фаски, усту-пи, канавки внутрішні поверхні; добирає та оздоблює виріб; контролює розміри, якість виробу; організовує робоче міс-це під час виконання робіт; дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог; визначає собівартість виробу; розробляє рекламу
    Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Захист проекту (за планом) Захищає проект; здійснює оцінювання виготовленого виробу та процесу праці за за-гальними естетичними й функціональними по-казниками  

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...