Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік витрат банкуВитрати - це зменшення економічних вигод протягом звітного періоду у вигляді вибуття активів або амортизації активів, або у виникненні виникнення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

Витрати обліковуються у 7 класі плану рахунків б/о.

 

Витрати комерційного банку можна класифікувати

До витратою банку відносяться:

- Процентні витрати

- Комісійні витрати

- Витрати за операціями з цінними паперами

- Витрати на валютному ринку, на ринку дорогоцінних металів

- Інші банківські витрати

- Відрахування в резерви

- Непередбачені втрати (витрати)

- Інші операційні витрати

- Податок на прибуток

- Матеріальні витрати

- Витрати на оплату праці

- Витрати на утримання і ремонт основних засобів

- Витрати на наукові дослідження.

Облік витрат комерційного банку здійснюється в 7 розділі плану рахунків.

 

Облік нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

Амортизація - це систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком під час визнання цього об'єкта активом (зарахування на баланс). Амортизації не нараховують, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їхній ліквідаційній вартості та за об'єктами основних засобів, що є предметами антикваріату.

Нарахування амортизації починається з 1 числа місяця наступного за місяцем введення об*єкта в експлуатацію і припиняється з 1 числа місяця наступного за місяцем вибуття об*єкта.

Для нарахування амортизації використовується рахунок 7423.

(нараховано амортизацію на ОЗ: Дт -7423, Кт – 4409)

(нараховано амортизацію на НА: Дт -7423, Кт – 4309).

 

Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) банки нараховують, застосовуючи такі методи:

1) прямолінійний

2) зменшення залишкової вартості

3) прискореного зменшення залишкової вартості

4) кумулятивний

Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів можна нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, що амортизується, а в розмірі решти 50% вартості, що амортизується, - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

 

Метод амортизації основних засобів і нематеріальних активів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигід. Якщо для нематеріальних активів ці умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації нематеріальних активів під час застосування відповідних методів нарахування здійснюється згідно з розрахунком амортизації основних засобів.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...