Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індустрія туризму в країнах регіонуОрієнтовний перелік питань

4 курс денна ф.н.

Модуль/Залік

І рівень

 

*Тимчасовий виїзд (подорож) осіб з постійного місця проживання з пізнавальною, оздоровчою, професійно-діловою, спортивною, релігійною та іншою метою на термін від 24 годин до одного року поспіль, без зайняття оплачуваною діяльності в місці тимчасового перебування називається:

@) Туризм

*Яка країна є основним постачальником «ділових» туристів в Європі?

@)Італія, Німеччина

*До психологічних мотивів подорожей відноситься:

@) психологічні потреби туристів

*Хто є суб’єктом туризму?

@) це турист, який задовольняє свої рекреаційні по­треби та характеризується певними рисами, властивостями і станами (фізіологічними, психологічними, екологічними, економічними, соціаль­ними

*На скільки категорій поділяють відвідувачів?

@) відвідувачі-туристи, відвідувачі-екскурсанти

*До категорії „відвідувачі-туристи” відносять:

@) які здійснюють не менш ніж одну ночівлю В ко­лективних або індивідуальних засобах розміщення відвідуваної країни з будь-якою метою, крім заняття оплачуваною діяльністю

*До категорії „відвідувачі-екскурсанти” відносяться:

@) які не здійснюють ночівлі в країні перебу­вання. До них відносять: пасажирів круїзних суден, які ночують на борту, незалежно від тривалості зупинки; одноденних відвідувачів; екіпажі, які залишаються в країні на один день для відпочинку, але не ночують; влас­ників і пасажирів яхт (якщо вони ночують на яхті).

*Як поділяється туризм залежно від кількості туристів, які одночасно і разом здійснюють подорож за одним маршрутом:

@)індивідуальний і груповий

*Які поїздки переважали в епоху Середньовіччя?

@) переважали релігійні подорожі

*На скільки етапів поділяють історичний шлях розвитку туризму?

@)1)до 1841 р. — початковий етап; 2) з 1841 р. до 1914 р. — етап становлення туризму як галузі; 3) з 1914 р. до 1945 р. — етап формування індустрії туризму; 4) з 1945 р. до наших днів — монополізація туристичної індустрії.

*На які роки припадає етап становлення туризму як галузі?

@)1841 р. до 1914 р.

*На які роки припадає етап формування індустрії туризму?

@) з 1914 р. до 1945 р

*Хто організував першу комерційну туристичну подорож?

@) англієць Томас Кук

*Коли англієць Т.Кук організував першу комерційну туристичну подорож?

@)1841 р

*Дайте визначення ділового туризму: це подорожі, що здійснюються з метою участі в конгресах, зборах, семінарах і інших важливих ділових заходах.

*Релігійний туризм – це:

@) подорожі, які здійснюються з метою паломництва, відвідування святих місць, поклоніння релігійним святиням, ознайомлен­ня з релігійними пам'ятками, історією релігії та релігійною культурою.*Лікувально-оздоровчий туризм – це:

@) подорожі з метою відпочинку та лі­кування. Цей вид туризму досить поширений у цілому світі й орієнтуєть­ся на цілющий клімат, лікувальні джерела і грязі, мальовничі ландшафти.

*Дайте визначення пригодницькому туризму:

@)туризм, пов'язаний із фізичними наванта­женнями, а іноді і з небезпекою для життя.

*Індустрія туризму – це (дайте визначення):

@) це система виробничих, транспортних, торговель­них, сервісних підприємств і засобів розміщення, призначена для задово­лення попиту на туристські товари та послуги.

*На скільки груп можна поділити підприємства, які виробляють продукти і послуги для туристів?

@) на 3

*Первинні підприємства в туріндустрії призначені для:

@)призначені безпосередньо для обслуговування туристів (санаторії, пансіонати, турбази тощо).

*Для обслуговування якого контингенту призначенні вторинні підприємства?

@) для обслуговування переважно туристів, хоча їхніми послугами можуть скористатися і місцеві жителі (підприєм­ства громадського харчування, установи культури та ін.).

*Для чого призначенні третинні підприємства?

@) як правило, призначені для обслуговування місцевих жителів, але їхніми послугами також можуть скористатися і задовольня­ти свої потреби й туристи (громадський транспорт, пошта тощо).

*Комплекс послуг і товарів, матеріальних і нематеріальних благ та ресурсів, призначених для туристичного споживання, що реалізуються на ринку туристичних послуг – це……туристичний продукт………(закінчіть визначення)

*Скільки особливостей має продукція туризму?

@) 4

*Як виглядає традиційний канал розподілу туристичної продукції?

@) Виробник -> Гуртовий продавець -> Роздрібний торговець -> Покупець (Споживач).

*Що таке туристичний кругообіг?

@) Цим терміном позначають сукупність економічних відносин між основними компонентами туристичної індустрії, зокрема економічних відносин, які виникають між туристичними підприємствами і туристом (прямих чи опосередкованих) і характеризують потоки туристичних продуктів і послуг, а також платежі в економіку туризму.

*Виробниками туристичних послуг в індустрії туризму виступають:

@) ті, хто забезпечує перевезення туристів різними видами транспорту, розміщення в готелях й відповідне обслуговування (включаючи харчування), а також ті, хто створює можливості для відвідування визначних пам'яток.

*Гуртовими продавцями туристичних послуг в індустрії туризму виступають:

@) є туроператори та брокери

*Хто виступає в ролі роздрібних продавців туристичних продуктів в індустрії туризму?

@) Роздрібними продавцями в індустрії туризму виступають турагенти (турагентства).

*Як поділяються турагенства за способом організації?

@) незалежні — такі, що не мають "родинних" зв'язків з іншими фірмами, і залежні — дочірні компанії чи філії туроператорських фірм, монополій туристичної індустрії, торговельних фірм, банків, інших компаній.

*Дайте визначення туристичному підприємству: це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи, здійснює комерційну та науково-дослідну діяльність із метою отримання прибутку.

*В чому полягає організаційна функція туристичного підприємства? формування комплексних маршрутів для туристських груп та туристів-індивідуалів на основі договорів підприємствами туристичної індустрії

*Суть посередницької функції туристичного підприємства полягає в: комплектування і продаж послуг та товарів туристського призначення за дорученням підприємств-постачальників туристичних послуг

*Суть торговельно-банківської функції туристичного підприємства полягає: операції з обміну валют, страхування життя та майна туристів

*Що є основною функцією туристичних підприємств як складової туристичної індустрії? виробництво (комплектування), надання та реалізація комплексного

*Основною метою функціонування туристичного підприємства є:задоволення потреб споживачів в туристичних послугах

*В чому полягає суть діяльності туристичного оператора? здійснює на основі ліцензії діяльність по формуванню, просуванню та реалізації туристичного продукту;

*Яка установа здійснює пропаганду туризму та екскурсій серед населення, організацію масового самодіяльного туризму та підготовку туристів до категорійних туристських походів? Туристичний клуб

*Яке туристичне підприємство виступає сполучною ланкою між оціально спря і споживачем на ринку туристичних товарів і послуг? турагенство

*Згідно міжнародної класифікації під засобом транспорту розуміється:

@) спосіб, який відвідувач чи турист використовує для подорожі зі свого звичного місця проживання у відвідувані місця.

*Транспорт для міжнародного туризму поділяється на підставі:

@) На підставі використання природного середовища

*Назвіть орган, що реалізує і спрямовує транспортну політику в Європейському регіоні: Європейськаконференція міністрів транспорту

*Назвіть організацію, що провадить організаційно-правову діяльність у сфері залізничного обслуговування: Міжнародний комітет залізничного транспорту

*Як поділяється водний транспорт?

@) морський і внутрішній

*Назвіть орган, що провадить організаційно-правову діяльність у сфері залізничного транспортного обслуговування на вищому міжнародному рівні?

@) Міжнародний комітет залізничного транспорту (СІТ), заснований 1902 р. у Відні.

*Де і коли була заснована Міжнародна морська організація (ІМО)? 6 березня 1948 року в Женеві

*Назвіть лоу-кост, що вийшов на український ринок у 2008 році? Wizz Air Україна

*Яка з перелічених авіакомпаній є представником бюджетних авіакомпаній першого типу в Європі? Ryanair

*Де знаходиться один з найнебезпечніших аеропортів світу, злітна смуга якого пролягає через пляж? аеропорт Барра, Шотландія

*На скільки категорій можна поділити всі засоби розміщення туристів?

@)2 індивідуальні і колективні

*На які категорії поділяють усі заклади розміщення туристів відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації туризму (оберіть правильний варіант)? колективні та індивідуальні

*Основною ознакою готелів є:

@) наявність номерів для проживання

*Яка національна система класифікації у світовій готельній сфері є найпопулярнішою і побудована на основі поділу готелів на категорії від нижчої (одна зірка) до вищої (п’ять зірок)? Французька (зіркова)

*Яка національна система класифікації готелів грунтується на бальній оцінці? індійська

*Готелі якого класу переважають у Франції? Середнього класу

*Назвіть країну Європи, де відсутня державна класифікація засобів розміщення: Німеччина

*Яка система класифікації готелів використовується в Україні?

@) Система зірок

*У закладах розміщення якої категорії послуга надання харчування не є обов’язковою згідно з національним стандартом про обслуговування? В однозіркових готелях

*З якою періодичністю проводиться процедура категоризації готелів в Словенії? Кожні три роки

*Скільки „зірок” нараховує категоризація закладів розміщення в Єгипті? 6

*До найпрестижніших закладів розміщення Китаю, які відповідають вимогам, що висуваються до готелів три-, чотиризіркової категорії відносяться: туристські готелі

*До найпрестижніших закладів розміщення Китаю, які відповідають вимогам, що висуваються до готелів п’ятизіркової категорії відносяться: "винні будинки"

*До найпримітивніших закладів розміщення Китаю відносяться: "гостьові двори", чи хостели

*Скільки «зірок» налічує класифікаційна база Єгипту? 6

*Яка система класифікації готелів використовується в Греції?

@) система букв

*Яка система класифікації готелів використовується в Англії?

@) система "корон", чи "ключів

*Скільки номерів зазвичай налічує Апарт-готель?

@) від 100 до 400 номерів

*Скільки номерів зазвичай налічує готель економічного класу?

@) може мати від 10 до 150 номерів

*Скільки номерів зазвичай налічує готель середнього рівня?

@)400-2000

*Найбільш поширений стаціонарний тип закладу розміщення туристів, що характеризується високим рівнем матеріально-технічної бази та сервісу, широкими можливостями організації комплексного обслуговування: готель

*Як називається тип дорожнього готелю, що розташовуються уздовж автомобільних трас або на під'їздах до міст, агломерацій та конурбацій? Умови розміщення в цих закладах досить комфортні, біля них завжди є паркінг для автотранспорту. мотель

*Як називається готель на воді, який передбачає можливість використання різноманітних плавальних засобів для розміщення туристів?ботель

*Яку назву носить «курорт на воді», де туристам надасться широкий асортимент послуг для відпочинку на воді: водні лижі, мотоцикли, катамарани тощо (дуже поширені в США, Іспанії, Швейцарії)? флотель

*Як називаються пересувні готелі, які являють собою вагон з 1-2 місними кабінами, кожна з яких має санітарно-технічне обладнання, вентиляцію, персональне освітлення? родтель

*Який тип закладів розміщення являє собою сільський дім в гірській місцевості, особливо поширений у Швейцарії та інших гірських районах? шале

*Як називається будинок у вигляді легкої споруди з верандою, використання якого в обслуговуванні туристів найбільш характерне для тропічних районів (Індія, США, острівні держави Тихоокеанського регіону, Карибського субрегіону)? бунгало

*Яка служба в готелях займається рішенням питань, пов'язаних з бронюванням кімнат відповідної категорії, прийомом туристів, які прибувають до готелю, їх реєстрацією, розміщенням у кімнатах, номерах? Служба управління номерним фондом (або відділ обслуговування)

*У якій країні розташований «V8Hotel», стилізований під автомобільну тематику? Німеччина

*У якій країні розташований «Corona Save Beach Hotel», побудований зі сміття, що було знайдене на пляжах? Італія

*У якій країні у 1979 році був побудований перший капсульний готель («9h Hotel»), де замість номерів гостям пропонують капсули? Японія

*Як називається перший у світі готель, стилізований під літературний стиль (Франція)? Pavillon des Lettres Hotel

*Назвіть регіон України, що є найбагатшим на мінеральні джерела: Карпатський

*Що таке SWOT- аналіз території? це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства

*Для чого використовують SWOT- аналіз території?

*Сильні сторони в SWOT- аналізі позначають буквою…S…….:

*Якою літерою в SWOT- аналізі позначають слабкі сторони? W

*Якою літерою в SWOT- аналізі позначають загрози, що перешкоджатимуть розвитку туризму? O

*Якою літерою в SWOT- аналізі позначають потенційні вигоди від розвитку туризму? T

*З якого року Україна є дійсним членом ВТО?

@)16 травня 2008 р

*У якому році Київ отримав статус члена Ділової ради ВТО?

@)2001

* З якого часу в Україні діє Спілка сприяння розвитку сільського «зеленого» туризму?

@)1996

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...