Главная Обратная связь

Дисциплины:


До обслуговуючих процесів відносятьа) транспортні роботи,що виконують у межах підприємства;

б) виготовлення виробів, призначених для продажу;

в) виготовлення виробів, призначених для власних потреб підприємства;

г) роботи на замовлення сторонніх організацій.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Підприємству „Форум" необхідно вивільнити 18 тис. грн. обігових засобів за рахунок їх прискорення для вкладення їх на умовах короткотермінового кредитування у розвиток своєї філії. Визначити, на скільки має зменшитися тривалість одного обороту обігових коштів, якщо при незмінному обсязі реалізацій продукції 1058 тис. грн. планова вартість оборотних засо­бів складала 269,4 тис. грн.

 

2.2. Посадовий оклад інженера 180 грн. за місяць. Із 22 днів за графіком ним відпрацьовано 17 днів (5 днів хворів). 3 фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку. обчислити місячну заробітну плату інженера з урахуванням премії.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 23 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Собівартість характеризує:

а) ступень використання всіх ресурсів;

б) рівень техніки і технології;

в) рівень організації виробництва;

г) усі відповіді правильні .

2. Облік основних засобів здійснюється у таких формах:

а) вартісній;

б) натуральній;

в) умовно-натуральний;

г) правильні відповіді «а» і «б».

3. До основних параметрів потокової лінії не відносять:

а) такт потокової лінії;

б) режим потокової лінії;

в) кількість робочих місць;

г) швидкість руху конвеєра.

4. Основні напрями наукової організації праці:

а) забезпечення виробництва робочою силою;

б) вдосконалення організації та обслуговування робочих місць;

в) вдосконалення форм розподілу та кооперації праці;

г) зміцнення трудової дисципліни;

д) удосконалення методів вимірювання праці.

5. Роздрібна ціна продукції відрізняється від оптової ціни промисловості на величину:а) торгової надбавки;

б) постачальницько-збутової націнки;

в) ПДВ.

6. Прискорення оборотності оборотних засобів сприяє:

а) удосконаленню структури оборотних засобів;

б) зменшенню суми нормованих оборотних засобів для такого самого обсягу продукції;

в) збільшенню випуску продукції при такій самій сумі нормованих оборотних засобів;

г) підвищення фондовіддачі.

7. Розрізняють такі методи організації виробництва:

а) одиничний,серійний,масовий;

б) непотоковий, потоковий;;

в) одинично-технологічний,партіонно-технологічний,предметно-груповий;

г) одно предметний та багатопредметний.

8. Сертифікат продукції – це документ,який:

а) засвідчує право власності на продукцію;

б) дозволяє купувати продукцію;

в) засвідчує рівень якості продукції;

г) надається покупцеві.

9. Санація підприємства - це:

а) система заходів щодо оголошення підприємства – боржника банкрутом та його ліквідація;

б) комплекс заходів щодо запобігання банкрутству підприємства,фінансового оздоровлення,відновлення чи досягнення ним прибутковості;

в) продаж частки майна підприємства з метою погашення боргів;

г) об’єднання ряду підприємств у концерні втрата ними юридичної самостійності.

10 До організаційних типів виробництва не відносять:

а) одиничне;

б) серійне;

в) масове;

г) поточне.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Розрахувати місячну заробітну плату робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці. Загальний відпрацьований час - 22 дні, норма виробітку за зміну (8,2 год.) встановлена 1100 шт. Придатних виробів. За місяць робітник виготовляє 27500 шт. придатних виробів. При високі якості за 100% виконання норми виплачується премія 20%, а за кожен процент перевиконання норми - 0,5%. Якість виконання робіт відповідає вимогам, а умови праці нормальні.

 

2.2. Визначити сумиамортизаційних відрахувань по трупах основних фондів і підприємству в цілому, а також показники ефективності використання основних фондів за даними таблиці.

Показники тис. грн.
Вартість основних фондів на початок року
Річний випуск продукції
Середньорічна чисельність, чіл.

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 24 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Як взаємопов’язані собівартість і ціна:

а) собівартість є базою ціни товару;

б) собівартість є обмеженням виробництва продукції,ринкова ціна якої нижча від собівартості;

в) відповіді «а» і «б» доповнюють одна одну;

г) вони ніяк не пов’язані..

2. До основних цехів підприємства належать:

а) ремонтно-механічні,інструментальні;,

б) ливарні, механічні;

в) транспортні, складальні санітарно-гігієнічні.

3. Для визначення виробничої потужності підприємства не використовують такі показники обліку основних засобів:

а) кількість одиниці обладнання;

б) площа виробничих цехів;

в) час роботи обладнання;

г) продуктивність обладнання.

4. Первісна вартість основних засобів - це:

а) ринкова вартість на момент оцінки;

б) фактична вартість на момент придбання і взяття на баланс;

в) вартість основних засобів після їх переоцінки;

г) початкова вартість основних засобів, що вибувають з експлуатації.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...