Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задача з обліку інших втратРік

1.Відображено випуск облігацій за номінальною вартістю 311/521

2.Відображено витрати на відсотки за 2003 рік 952/684

3.Виплачено відсотки утримувачам облігацій 684/311

Рік

1.Відображено витрати на відсотки за 2004 рік 952/684

2.Виплачено відсотки утримувачам облігацій 684/311

3.Погашено номінальну вартість облігацій 521/311

 

Задача 4 (з обліку довгострокових облігацій, випущених з премією)

Рік

1.Відображено випуск облігацій за номінальною вартістю 311/521

2.Відображено суму премії 311/522

3.Відображено витрати на відсотки за 2003 рік 952/684

4.Відображено суму амортизації премії 522/684

5.Виплачено відсотки утримувачам облігацій 684/311

Рік

1.Відображено витрати на відсотки за 2004 рік 952/684

2.Відображено суму амортизації премії 522/684

3.Виплачено відсотки утримувачам облігацій 684/311

4.Погашено номінальну вартість облігацій 521/311

Задача 5 (з обліку довгострокових облігацій, випущених з дисконтом )

Рік

1.Відображено випуск облігацій за номінальною вартістю 311/521

2.Відображено суму дисконту 523/521

3.Відображено витрати на відсотки за 2003 рік:

у сумі,що підлягає виплаті утримувачам облігацій 952/684

у сумі амортизації дисконту 952/523

4.Виплачено відсотки утримувачам облігацій 684/311

Рік

1.Відображено витрати на відсотки за 2004 рік:

у сумі,що підлягає виплаті утримувачам облігацій 952/684

у сумі амортизації дисконту 952/523

2.Виплачено відсотки утримувачам облігацій 684/311

3.Погашено номінальну вартість облігацій 521/311

 

 

Задача 6 (з обліку інших довгострокових зобов`я заннь)

1.Зараховано на поточний рахунок підприємства суму фінансової допомоги 311/55

2.Переведено до складу поточних зобов`я зань суму, що підлягає сплаті у 2006 році 55/611

3.Сплачено поточну заборгованість 611/311

4.Переведено до складу поточних зобов`я зань суму, що підлягає сплаті у 2007 році 55/611

5.Погашено частину суми фінансової допомоги, що залишилась 611/311

Задача 7 (з обліку короткострокових кредитів банку)

1.Зараховано на поточний рахунок підприємства суму короткострокового банківського кредиту під 18% річних, отриманого на один місяць 311/601

2.Нарахування відсотків за користування кредитними коштами 951/684

3.Перераховані банку відсотки за кредитом 684/311

4.Віднесено на фін. рез нараховані відсотки за кредитом 792/951

5.Погашена заборгованість за короткостроковим кредитом 601/311

Задача 8 (з обліку короткострокових векселів виданих)

1.Оприбутковано продукцію 20/631

2.Одночасно на суму ПДВ 641/6313.Видано короткостроковий вексель на два місяці під 12% річних 631/621

4.Відображено зобов`язання за нарахованими відсотками (щомісяця протягом терміну платежу) 952/684

5.Віднесено на фін. рез нараховані відсотки за векселем (щомісяця протягом терміну платежу) 792/952

6.Оплачено поданий до сплати вексель 621/311

7.Оплачено нараховані за векселем відсотки 684/31

Задача 9(з обліку податку на прибуток)

1.Нарахування податку на прибуток 981/641

2.Списання податку на прибуток на фін.рез у кінці року 79/981

Задача 10 (з обліку податку на додану вартість за попередньої оплати продукції покупцями)

1.Попередня оплата від покупців за реалізовану продукцію 311/681

2.Нараховані податкові зобов`язання за ПДВ 643/641

3.Відвантаження готової продукції покупцеві 361/701

4.Списання ПДВ з податкового зобов`язання 701/643

5.Проведено зарахування заборгованостей 681/361

Задача 11(з обліку податку на додану вартість при відвантаженні готової продукції з подальшою її оплатою)

1.Відвантаження готової продукції покупцеві 361/701

2.Утому числі ПДВ 701/641

3.Одержання оплати від покупців 311/361

Задача 12( з обліку податку на додану вартість при одержанні попередньо оплачених матеріалів, продукції, робіт та послуг)

1. Попередня оплата постачальнику за продукцію, матеріали, роботи та послуги 371/311

2.Утому числі ПДВ 701/644

3.Отримання матеріалів, продукції, виконання робіт та послуг 20/631

4.Списання ПДВ з податкового зобов`язання 644/631

5.Проведено зарахування заборгованостей 631/371

Задача 13(з обліку податку з доходів фізичних осіб)

1.Нарахування податку з доходів фізичних осіб 661/641

2.Перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету 641/311

 

Задача 14 (з обліку розрахунків з учасниками)

1.Нарахування дивідендів 443/671

2.Нарахування податку з доходів фізичних осіб на суму нарахованих податків 671/641

3.Виплачено дивіденди готівкою 671/30

ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Облік матеріальних витрат

1.Відпущено зі складу виробничі запаси та малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП) для операційної діяльності підприємства 80/20(22)

2.Списано матеріальні витрати в кінці звітнього періоду за рахунок фінансових результатів підприємства 79/80

Облік витрат на оплату праці

1.Нараховано внески на обов`язкове державне пенсійне страхування 821/651

Нараховано внески на соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності 822/652

Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття 823/653

Проведено індивідуальне обов`язкове страхування робітників підприємства 824/654

2.Віднесено суми внесків обов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування на витрати діяльності:

У частині внесків на пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату виробничих працівників Д23

У частині внесків на обов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату цехового персоналу Д91

У частині внесків на обов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату адміністративного персоналу Д92

У частині внесків на обов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату продавців та інших працівників, зайнятих збутом продукції 93/82

3.Віднесено суми внесків на обов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування на фін.рез для підприємств, які не використовують рахунки класу 9 79/82

Облік амортизації

1.Нарахований знос:

Спеціального виробничого обладнання 831/131

Цехових приміщень 831/131

Нематеріальних активів 833/133

2.Віднесено витрати на амортизацію на:

Витрати основного виробництва в частині нарахованого зносу спеціального виробничого обладнання Д23

Загальновиробничі витрати в сумі нарахованого зносу цехових приміщень Д91

Адміністративні витрати в сумі нарахованого зносу основних засобів загальногосподарського призначення Д92

Витрати збуту в сумі нарахованого зносу на товарний знак 93/83

3.Віднесено витрати на амортизацію на:

Фін.рез підприємства, які не використовують рахунки класу 9 50/79

Облік інших операційних витрат

1.Відображено у складі інших операційних витрат:

Вартість послуг, наданих проектно-конструкторським бюро з розробки технічної документації К685(641)

Сума нарахованого комунального податку К302(312)

Витрати від негативних курсових різниць К36(10)

Витрати від псування (уцінки, нестачі) матеріальних цінностей К20(26)

Сума нарахованих штрафних санкцій 84/641

2.Списано інші операційні витрати на фін.рез на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 79/84

Облік інших витрат

1.Відображено у складі інших витрат( для підприємств, які не використовують рахунки класу 9):

Нараховано(сплачено) відсотки за кредит К50(60)

Нараховано відсотки за договором фінансового лізингу К31

Втрати від знецінення інвестицій К53(14)

Сума нарахованого податку на прибуток 85/641

2.Списано інші витрати на фін.рез на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 79/85

 

Задача (з обліку собівартості реалізованої продукції)

1.Списано собівартість реалізованої продукції за обліковою(плановою) собівартістю 901/26

2.Відображено збільшення собівартості реалізованої продукції у випадку, коли планова вартість нижча від фактичної 901/26

3.Відображено (методом «сторно»)зменшення собівартості реалізованої продукції у випадку, коли планова вартість вища від фактичної 901/26

4.Списано собівартість реалізованих товарів 902/28

5.Списано собівартість наданих послуг(виконаних робіт) 903/23

6.Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат 90/91

7.Відображено собівартість реалізованої продукції(товарів, послуг, робіт) 79/90

Задача з обліку витрат операційної діяльності

Витрати на виробництво продукції

1.Витрачені матеріали, паливо у виробництві 23/20(22)

2.Списані витрати на зарплату робітників виробництва 23/66

3.Віднесені на виробництво внески на обов`язкове державне пенсійне і соціальне страхування 23/65

4.Нарахована амортизація щодо основних засобів, використаних у виробництві 23/131

5.Списані на виробництво загальновиробничі витрати(постійні на розподілені змінні) 23/91

6.Списана сума фактичної виробничої собівартості 26/23

7.Списана виробнича собівартість реалізованої продукції 90/26

Загальновиробничі витрати

1.Списані матеріали, використані на обслуговуюче виробництво 91/20(22)

2.Акцептовані рахунки за електроенергію, газ,воду 91/63(685)

3.Нарахована зарплата управлінському персоналу цеху 91/66

4.Здійснені відповідні перерахування внесків на обов`язкове державне пенсійне і соціальне страхування 91/65

5.Нарахована амортизація на обладнання загальновиробничого призначення 91/131

6.Списана сума розподілених загальновиробничих витрат 23/91

7.Списана сума нерозподілених загальновиробничих витрат 90/91

Адміністративні витрати

1.Відображено витрати на службові відрядження 92/372

2.Відображені витрати за послуги банку(розрахунково-касове обслуговування та ін..) 92/311

3.Нараховані податки, збори, платежі 92/64

4.Нараховані витрати за послуги зв`язку, на охорону тощо 92/685

5.Нарахована зарплата адміністрації 92/66

6.Нараховані внески на обов`язкове державне пенсійне і соціальне страхування 92/65

7.Нарахований знос на обладнання офісу, управління фірми 92/131

8.Списана адміністративні витрати на фін.рез 79/92

Витрати на збут

1.Нарахована зарплата працівникам відділу збуту 93/66

2.Здійснено нарахування внесків на обов`язкове державне пенсійне і соціальне страхування 93/65

3.Нараховано знос на обладнання збутового приміщення 93/131

4.Списані витрати на пакувальні матеріали, неповернену тару 93/20

5.Нараховані витрати на рекламу 93/685

6.Здійснені витрати на створення резерву гарантійного обслуговування 93/473

7.Списані витрати на збут 79/93

Інші операційні витрати

1.Списано витрати від операційних курсових різниць 945/30(31)

2.Списано витрати на виконання розробок, досліджень 941/20(685)

3.Списана собівартість реалізованих виробничих запасів 943/20

4.Списані витрати від знецінення запасів 946/10

5.Спино витрати від нестачі товарів 947/28

6.Створено резерв сумнівних боргів 944/38

7.Віднесено на витрати різні економічні санкції 948/63(64)

8.Відображено витрати житлово-комунального господарства і господарства культурного призначення 949/20(66, 65, 685)

9.Списано інщі операційні витрати на фін.рез 79/94

Задача з обліку фінансових витрат

1.Відображено нарахування відсотків за кредит 951/684

2.Відображено суму амортизації(списання) дисконту 952/523

3.Відображено суми, пов`язані з нарахуванням відсотків за простроченими небанківськими позиками 952/684

4.Відображено відсотки за векселем виданим 952/684

5.Відображено витрати на фінансову оренду 952/684

6.Списано фінансові витрати на фін.рез 792/951(952)

Задачаз обліку втрат від участі в капіталі

1.Відображено суму втрат, пов`язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об`єкта інвестування( якщо об`єкт інвестування – асоційоване підприємство) 961/141

2.Відображено суму втрат, пов`язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об`єкта інвестування( якщо об`єкт інвестування – спільне підприємство) 962/141

3.Відображено суму втрат, пов`язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об`єкта інвестування( якщо об`єкт інвестування – дочірнє підприємство) 963/141

4.Відображено у складі фінансових результатів звітного періоду суму втрат від участі в капіталі 79/96

 

Задача з обліку інших втрат

1.Відображено списання вартості довгострокової фінансової інвестиції 971/14

2.Списано знос необоротних активів у процесі їх реалізації 131/10, 132/11, 133/12

3.Списано залишкову вартість об`єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів у зв`язку з реалізацією(продажем) 972/10(11, 12)

4.Відображено втрати від не операційної від`ємної курсової різниці 974/31(34, 63)

5.Відображено суму уцінки об`єкта основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій 975/10(11, 12)

6.Списано залишкову вартість основних засобів інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів під час їх вибуття у зв`язку з: ліквідацією, безкоштовною передачею, нестачею або псуванням, іншими відповідностями критеріям визнання активом 976/10(11, 12)

7.Відображуються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 97 «Інші витрати» 977/30(31, 23, 34, 35, 37, 68)

8.Відображено у складі фін.рез суму витрат іншої звичайної діяльності звітного періоду 793/97

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...