Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задача з обліку податку на прибутокЯкщо податок, розрахований за даними податкового обліку менший, ніж податок, визначений за обліковими даними

1.Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку 98/64

2.Нарахований податок на прибуток, розрахований за даними податкового обліку 98/54

Якщо податок, розрахований за даними податкового обліку, більший, ніж податок, визначений за обліковими даними

1.Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку 98/64

2.Нарахований податок на прибуток, розрахований за даними податкового обліку 17/64

1.Списано витрати з нарахування податку н прибуток на зменшення фін.рез від основної діяльності 79/98

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Задачаз обліку доходів від операційної діяльності

1.Отримання доходу від реалізації готової продукції 36/701

2.Отримання доходу від реалізації товарів 36/702

3.Отримання доходу від реалізації робіт, послуг 36/703

4.Отримання доходу від реалізації інших оборотних активів 37/712

5.Отримання доходу від операційної оренди активів 37/713

6.Отримання доходу від штрафів, пені, неустойки 31(37)/717

7.Отримання доходу від списання кредиторської заборгованості 63(65)/717

8.Отримання інших доходів від операційної діяльності 20(22)/719

 

Задачаз обліку дооцінки та уцінки фінансових інвестицій

1.Дооцінка інвестицій у підприємство А 14(35)/746

2.Уцінка вартості інвестицій у підприємство Б 975/14(35)

3.Дооцінка інвестицій у підприємство В 14(35)/746

Задачаз обліку реалізації фінансових інвестицій

1.Придбання ощадного сертифікату 351/311

2.За реалізації сертифікату списується його собівартість 971/351

3.Сплачено комісійну винагороду брокерській конторі 971/311

4.Отримано виручку за реалізований сертифікат 311/741

5.Списується дохід від реалізації ощадного сертифікату 741/793

6.Списується собівартість реалізованого ощадного сертифікату та витрати на реалізацію 793/971

7.Визначено та списано фін.рез від інвестиційної діяльності підприємства 793/441

 

Задачаз обліку доходу від участі в капіталі

1.Здійснено інвестиції в асоційовані або спільні підприємства 141/311

2.Відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі:

Частка чистого прибутку асоційованого підприємства, одержана ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій 141/721

Частка чистого прибутку спільного підприємства, одержана ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій 141/722

Частка чистого прибутку дочірнього підприємства, одержана ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій 141/723

3.Нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі 373/1414.Відображення інвестором частини збитку в складі втрат від участі в капіталі ( якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковуються за методом обліку участі в капіталі, є збиток), що зменшує суму інвестицій у дочірнє, асоційоване або спільне підприємство 96/141

5.Віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітній рік, для визначення фін.рез від фінансових операцій 72/792

6.Списано втрати від участі в капіталі, одержані за рік, для визначення фінансового результату від фінансових операцій 792/96

Задача зобліку інших фінансових доходів та інших фінансових витрат

1.Нараховано суму дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають отриманню 373/73

2.У разі здійснення фінансових інвестицій у цінні папери, що передбачають нарахування (отримання) за ними відсотків (крім інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі) щомісяця або не рідше як один раз на квартал, сума відсотків, яка припадає на даний місяць( квартал), відноситься до складу доходів звітного періоду 373/73

3.Витрати на фінансову оренду активів 95/685

4.Нараховано витрати, пов`язані із залученням позикового капіталу 95/684

5.Відображено дисконт за операціями з векселями 95/34

6.Віднесено інші фінансові доходи, отримані за звітній рік, до складу фін.рез від фінансових операцій 73/792

7.Списано фінансові витрати за рік для визначення фін.рез від фінансових операцій 792/95

 

Задача(облік доходів від надзвичайних подій)

1.Списання вартості втраченого майна від стихійного лиха 991/10,20,26,281

2.Отримано відшкодування від страхової компанії та благодійні внески від інших юр. та фіз..осіб 377,311/751

3.Списання втрат від стихійного лиха 794/991

4.Списання сум отриманого надзвичайного доходу 751/794

5.Нарахування податку на прибуток у разі перевищення надзвичайного доходу над витратами 982/641

6 Списання суми нарахованого податку на прибуток від надзвичайних подій на фінансовий результат 794/982

 

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ З МЕТОЮ ОПОДАТКУВАННЯ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...