Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задача 2 ( господарські операції з обліку виявлення нестач та надлишків у касі1.Відображено нестачу готівки виявлену при інвентаризації

каси (до встановлення винних осіб) 947/3о заборгованість винної особи01

2.Одночасно сума нестачі відображається на позабалансовому рахунку 072/--

3. Відображено заборгованість винної особи 375/716

4. Одночасно сума нестачі списується з позабалансового рахунка ---/072

5. Відшкодовано винною особою нестачу:

-- готівкою в касу; 301/375

-- утримання із заробітної плати; 661/375

6. Оприбутковано виявлений у касі надлишок готівки.

301/719

 

Задача 3 (облік на поточному рахунку в національній валюті)

1.Зараховано грошові витрати на поточний рахунок у національній валюті:

-- від покупця в оплату за продукцію; 311/361

-- внесок засновника підприємства; 311/46

-- погашення векселя; 311/341

2. Перераховано грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті:

-- постачальнику за отриману сировину, надані послуги;; 631/311

-- на погашення заборгованості за векселем; 621/311

-- податок на прибуток, ПДВ та інші податки; 641/311

-- збори до органів соціального страхування; 65/311

-- дивіденди акціонерам; 671/311

Задача 4 (облік купівлі іноземної валюти)

1.Перераховано банку грошові кошти на купівлю

333/311

2. Нараховано збір до пенсійного фонду та сплачено банком 92/651, 651/333

3. Утримано банком комісійну винагороду 92/333

4. Куплена валюта зарахована на поточний рахунок підприємства 312/333

5. Визнано інший дохід операційної діяльності, який виник в результаті перевищення курсу НБУ над курсом купівлі 333/719

6. Підприємству повернуто залишок коштів 311/333

 

Задача 5 (облік продажу іноземної валюти)

1.Відображено списання іноземної валюти для продажу

334/312

2.Зараховано на рахунок у банку кошти від продажу іноземної валюти (визнано дохід від продажу іноземної валюти)

311/711

3.Нараховано комісійну винагороду, яка підлягає перерахуванню банку 92/685

4. Перераховано банку комісійну винагороду 685/311

5. Відображено собівартість реалізованої іноземної валюти 942/334

6. Визначено дохід від операційної курсової різниці на дату продажу валюти 334/714

7. Віднесено на фінансовий результат:

- дохід від реалізації іноземної валюти 711/791

- дохід від операційної курсової різниці 714/791

- собівартість реалізованої іноземної валюти 714/942

- комісійна винагорода банку (адміністративні витрати) 791/92

8. Визначено фінансові результат від продажу іноземної валюти 442/791

 

Задача 6 (облік розрахунків з вітчизняними покупцями)

1.Реалізація вітчизняному покупцеві готової продукції за ціною договору постачання 361/7012. Одночасно на суму ПДВ 701/641

3. Списується собівартість реалізованої готової продукції 901/26

4. Зараховано грошові кошти на рахунок у банку від покупця (погашена заборгованість покупця): 311/361

5. У рахунок заборгованості покупця одержано вексель 341/361

6. Проведено залік заборгованостей (покупця і постачальника або іншого кредитора) 631 або 68/361

7. Вартість поверненої покупцем продукції 704/361

 

Задача 7 ( резерв сумнівних боргів)

1.Створено резерв сумнівних боргів 944/38

2.списана сумнівна дебіторська заборгованість покупця за рахунок резерву 38/361

3. Списана сумнівна дебіторська заборгованість покупця у разі нестачі резерву 944/361

4.У наслідок зміни фінансового стану покупця відновлюється сума його заборгованості, що раніше була визнана безнадійною 361/716

5.Надійшло на рахунок в банку від покупця в погашення заборгованості 311/361

 

 

Задача 8 (короткострокові векселі одержані)

1.Відображено дохід від реалізації готової продукції в т.ч. ПДВ 361/701

2. Одночасно на суму ПДВ 701/641

3. Списується собівартість реалізованої готової продукції 901/26

4. Одержано вексель у забезпечення дебіторської заборгованості покупця 341/361

5а. Нараховано відсотки за векселем за липень 373/732

5б. Відображено податкове забовязання з ПДВ 732/641

6а. Нараховано відсотки за векселем за серпень 373/732

6б. Відображено податкове забовязання з ПДВ 732/641

7. Зараховано грошові кошти на рахунок в банку у погашення векселя одержаного 311/341

8. Зараховано на рахунок у банку відсотки за векселем 311/373

 

Задача 9 (рахунки з підзвітними особами)

1.Видано грошові кошти (готівка) із каси підзвітній особі 372/301

2. Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою 20,22,28/372

3. Віднесено на капітальні інвестиції (загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності) витрати на відрядження 15,91,92,93,94/372

4. отримано готівку в касу від підзвітної особи (повернення в касу невикористаних підзвітних сум) 301/372

5. Утримання із заробітної плати неповернутих підзвітних сум 661/372.

 

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Задача1 (ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ (ВАТ))

1. Здійснено підписка на акції

а)номінальна вартість 46/40

б)емісійний дохід 46/421

2. Отримано внески від акціоне­рів у рахунок підписаних ак­цій у формі:

а)грошових коштів 31/46

б)основних засобів 10/46

в)нематеріальних активів 12/46

г)матеріальних запасів 20/46

д)цінних паперів 14/46

е)об'єктів незавершеного будівництва 151/46

 

Задача 2 (З ОБЛІКУ ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ)

1.Здійснено підписка на додат­кову кількість акцій 46/40

2.Отримано внески від акціонерів у рахунок додатково підписаних акцій у формі грошових коштів 30 або 31/46

3. Покриття номінальної вартості до­даткової емісії акцій за рахунок:

а)прибутку АТ 443/40

б)індексація балансової вартості основних засобів 423/40

в)нарахованих дивідендів (виплата дивідендів акціями) 671/40

4.Збільшення статутного капіталу за рахунок обміну облігацій То­вариства на його акції 52/40

5.Збільшення статутного капіта­лу за рахунок реінвестування прибутку 441/40

 

Задача 3 (З ОБЛІКУ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ)

1. Викуплено акцій у акціонерів

а)вище номіналу 45/30, 31

б)нижче номіналу 45/30,31

в)номіналу 45/30,31

2. Здійснено перепродаж 9000 акцій, що викуплені за ціною випуску,

а)за ціною випуску 30,31/45

б)на 2 гри. нижчу —де:

—ціна перепродажу (1000x10) 30,31/45

—сума нижча за ціну випуску 421/45

3. Здійснено перепродаж 1000 акцій, що викуплені за ціною нижче номі­налу на 1 грн

а) за номіналом, де:

—сума викупної вартості 30,31/45

—на суму курсової надбавки 30,31/421

4. Анульовано акцій, що викуплені за ціною вище номіналу на 2 грн, де:

а)сума номіналу 40/45

б)сума понад номінал 421/45

5. Зменшення статутного капіталу шля­хом зменшення номіналу акцій:

а)на суму зменшення статутного капіталу 40/672

б)на суму компенсації акціонерам 672/30,31

 

Задача 4 (ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ)

1. Відображено суму перевищення вартості розміщених акцій над но­міналом від первинної емісії (ви­пуску) власних акцій 46/421

2. Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів 10/424

3. Відображення результатів дооцін­ки основних засобів:

а)первинної вартості 10/423

б)зносу 423/131

4. Відображення різниці між купівель­ною і номінальною вартістю акцій при їх анулюванні 421/451

5. Відображення створення фонду на розвиток виробництва 443/426

6. Відображення використання цього фонду, на капітальні інвестиції 426,1(фонд розвитку виробництва)/426,2(Використання фонду розвитку виробництва)

Задача 5 (ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ)

1. Здійснено відрахування від прибутку на створення (по­повнення) резервного капіталу 443/43

2. Списано втрачені внаслідок надзвичайних ситуацій:

а)основні засоби; 43/10

б)виробничі запаси; 43/20

в)готову продукцію; 43/26

г)товари; 43/28

д)грошові кошти 43/30

3. Витрати підприємства з усунення наслідків надзви­чайних ситуацій:

а)а нарахованою зарплатою
і соціальним страхуванням; 43/66

б) б)за витратами ремонтних
цехів 43/23

4. Направлені кошти резервно­го капіталу на покриття збит­ків звітного періоду 43/442

5. Використання коштів резерв­ного капіталу на виплату ди­відендів засновникам 43/671

 

Задача 6 (ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ)

1. Відображено використання при­бутку, отриманого підприємст­вом:

а)на збільшення статутного капіталу 443/40

б)на створення (поповнення)резервного капіталу 443/43

в)на виплату (нарахування) дивідендів 443/671

1а.Відображено використання при­бутку отриманого підприємством на створення Фонду розвитку виробництва 443/426

2.Списаний у кінці року прибу­ток, використаний на зменшен­ня нерозподіленого прибутку 441/443

3. Визначено і списано на фінан­совий результат діяльності під­приємства:

а)суму прибутку 79/441

б)суму збитку 442/79

4. Списано непокриті збитки:

а)за рахунок нерозподіленого прибутку 441/442

б)за рахунок резервного капіталу 43/442

 

9. На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку

Лишки: Дт 26 Кт 719

Оцінка: Дт 26 Кт 23

В реалізацію: Дт 901 Кт 26

Нестача: Дт 947 Кт 26

Знецінення: Дт 946 Кт 26

10. За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих та ін.) необоротних активів

Реалізація ОЗ:

Дт 286 Кт 10

Дт 377 Кт 712

Дт 712 Кт 641

Дт 943 Кт 286

Дт 712 Кт 791

Дт 791 Кт 943

Дт 311 Кт 377

Ліквідація:

Дт 976 Кт 10

Дт 791 Кт 976

Безоплатно передані: Дт 94 Кт 20

Дт 94 Кт 641

11. На підставі наведених даних визначити первинну вартість необоротних активів і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку

Дт 15 Кт 631

Дт 641 Кт 631

Дт 15 Кт 661

Дт 10 Кт 152

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...