Главная Обратная связь

Дисциплины:


Найбільша сила – людська думка!Ще донедавна люди в Україні оминали по можливості сварки, хрестили рота, коли з язика злітало недобре слово. Великим гріхом уважалося когось проклинати. То не забобони, а глибинні закони космічного співжиття.

Коли б ми знали, яке зло чинимо собі й планеті, посилаючи в простір злі думки, як захаращуємо власне життя злою енергією! Коли б відали, що ця духовна інфекція перетвориться невдовзі у фізичну! Наші предки були переконані, що образити думкою більший гріх, ніж вчинком.

Думки – вічна енергія. Вони утворюють у Космосі світлі й темні хмари, бо мають властивість притягуватися до собі подібних. Ми самі, а не хтось інший, провокуємо стихійні лиха.

Тож кожна думка – "матеріальна". І найбільше зло робимо собі, проклинаючи когось (К.Мотрич).

13. Прочитайте речення, з'ясуйте, чим зумовлені граматичні форми виділених слів.

1. Прислухайся лише до власних терпінь (П.Загребельний). 2. Давайте нам літературу. Давайте Байронів, Шекспірів, Гете (М.Коцюбинський). 3. Величезні дива, щирі дива (О.Ільченко). 4. А в гречкахмеди, пахне медами навколо (П.Дорошко).

14. Виконайте тести:

І. У якій групі всі іменники мають тільки форму однини?

а) книга, ріка, сталь, скло;

б) борошно, рідня, тиша, курява;

в) сум, печаль, турбота, стремено.

ІІ. Знайдіть рядок, у якому всі іменники вживаються лише у
множині:

а) граблі, дебати, памороки, дверцята, черевики;

б) сходи, пельмені, висоти, надра, сутінки;

в) проводи, оглядини, обіцянки, дріжджі;

г) заручини, кеглі, хащі, ворота;

д) переговори, іспити, вила, канікули.

ІІІ. У незмінюваних іменниках значення категорії числа виражається:

а) семантично;

б) синтаксично;

в) за допомогою флексій.

ІV. Знайдіть правильні відмінкові форми слів:

а) хазяїв (Р.в., мн.); г) по полям (М.в., мн.);

б) хазяйнів (Р.в., мн.); д) по полях (М.в., мн.);

в) колесами (О.в., мн.); е) свічею (О.в., одн.);

г) колісьми (О.в., мн.); ж) свічою (О.в., одн.).

V. Сингулятивами називаються іменники, що вживаються:

а) тільки у формі множини;

б) тільки у формі однини.

15*. Підготуйте історичну довідку про залишки форм двоїни в українській мові.

 

Т е м а: Категорія відмінка іменника

 

Мета: сформувати поняття про відміни як про певні типи відмінювання, що склалися протягом історичного розвитку української мови; з'ясувати питання про систему відмінків у сучасній українській літературній мові, про граматичне вираження категорії відмінка, основні значення відмінків.

Основні поняття теми: відміна, тверда група, м'яка група, мішана
група.

 

Питання для розгляду

1. Граматичне вираження категорії відмінка іменника.2. Система відмінків у сучасній українській мові.

3. Поняття про кличний відмінок.

4. Основні значення відмінків.

5. Роль прийменників у вираженні відмінкових закінчень і у творенні відмінкових форм.

6. Способи вираження відмінка в незмінюваних іменниках.

7. Система відмінювання іменників. Поділ іменників на групи, на відміни.

8. Іменники І-ї відміни. Поділ на групи.

Пояснення окремих відмінкових форм (давальний і місцевий відмінки однини, родовий множини, кличний відмінок).

9. Іменники ІІ-ї відміни. Поділ на групи (у тому числі іменників з кінцевим –р).

10. Відмінкові закінчення іменників ІІ-ї відміни.

11. Варіанти закінчень у родовому, давальному й місцевому відмінках однини іменників ІІ-ї відміни.

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання та тести

1. Знайдіть тлумачення основних понять теми.

2. Опрацюйте рекомендовані питання.

3. Складіть п'ять тестових завдань з питань виучуваної теми для учнів.

4. Визначте в поданому тексті відмінки іменників. Назвіть способи вираження категорії відмінка.

Літопис Грабянки

Року 1710 у граді Гадячі Григорій Іванович Грабянка завершив працю на улюблену для українських літописців тему – про війну Богдана Хмельницького з поляками. Але він не обмежився періодом хмельниччини, а намагався дати історію козацтва від пори його виникнення й довів її до 1709 року. Грабянка був освіченою людиною і відомим козацьким діячем. Літопис, що став носити його ім'я, писав зі знанням справи, на основі попередніх літописів, щоденників, офіційних документів, розповідей очевидців. Деякі події та особи в нього показані докладніше, ніж про це сказано в літописах Самовидця й Величка, які теж уславилися висвітленням історії козацького періоду.

Літопис Грабянки – одна з найвизначніших пам'яток української літератури (А.Онищенко).

 

5. Від наведених нижче іменників утворіть форму кличного відмінка. Поясніть, чому не від усіх іменників можна утворити таку форму.

Вода, тополя, зоря, Микола, зброя, промова, мова, змія, змій, дядько, море, степ, рід, вікно, насіння, лихо, село, сум, ніч, любов, злість, смерть, мати, земля, ворон, стіл, дівча, хлоп'я, плем'я.

* Поясніть стилістичну роль іменників-назв неістот у формі кличного відмінка. Наведіть приклади.

6. У поданому тексті визначте відмінки іменників, поясніть їх граматичне значення. Укажіть на роль прийменників у творенні відмінкових форм.

Режисером стають раз і назавжди.

"У мене три батьківщини: народився в Грузії, працюю в Україні, готуюсь померти у Вірменії", - писав Сергій Параджанов. З побожністю ставився він до кожної нації та її культури. Вірменин, що народився в Тбілісі й працював у Києві, Параджанов зняв фільми: вірменський "Цвіт граната", грузинський "Легенда про Сурамську фортецю", азербайджанський "Ашик-Керіб", молдавський "Андрієш", але найбільше українських. Серед них такий шедевр, як "Тіні забутих предків". Життя Сергія Йосиповича було найяскравішим, найзагадковішим, найнезавершенішим з тридцяти його сценаріїв.

Він був абсолютно свободолюбною людиною: і в роботі, і в усіх своїх дивацтвах. Творчість і поведінка митця – не форма протесту, а просто натура. Він не був борцем, але його боялися. Параджанова ув'язнювали тричі, востаннє – у Тбілісі, куди повернувся 1977 року після відбуття строку на Україні. А він зовсім не розбирався в політиці і хотів умерти, дивлячись на Арарат. Так і сталося… Поховали Параджанова в пантеоні визначних діячів вірменської культури, поруч Мартироса Сар’яна й Арама Хачатуряна (За А.Чалою).

7. Складіть речення з поданими іменниками, визначте їх відмінок, укажіть засоби вираження відмінка.

Конферансьє, дінго, авеню, суфле, безе, какаду, пенсне.

8. Користуючись додатковою літературою, дайте відповідь на питання:

Як правильно сказати:

- Вулиця Марка Вовчка чи вулиця Марка Вовчок?

- У пальті, в бігудях, у метрі чи в пальто, в бігуді, у метро?

- Немає Олега Вітра чи Олега Вітру?

- На семінарі-нараді чи на семінар-нараді?

- Не мають привілеїв чи привілей?

- Принесли ягоди чи ягід?

9. До поданих слів доберіть іменник у потрібному відмінку і на основі спостережень зробіть висновок:

Сповнений – поваги, повагою; завзяття, завзяттям.

Сповнений – сонцем, сонця; грозами, гроз.

Властивий – йому; для нього.

Характерний – для них, нам.

10. До поданих дієслів доберіть іменники в потрібному відмінку, зробіть висновок про вживання відмінкових форм при наведених дієсловах.

Дякувати, докоряти, нехтувати, опановувати, запобігати.

Поясніть лексичне значення слів нехтувати, запобігати.

11. Поміркуйте, із яким відмінком "товаришують" прийменники завдяки, всупереч, наперекір, назустріч, навстріч, вслід, на противагу, навперейми. Складіть з чотирма з них (на вибір) речення.

12. Підготуйте історичну довідку про розподіл іменників на відміни, групи.

13. Випишіть з тексту іменники, розподіливши їх за відмінками та групами.

Ліс буяв червневим повносиллям. Горличка туркотіла так, що серце заходилось від чогось солодкого й тривожного. Стрекотіла невгамовна сорока, відволікаючи чиюсь увагу від гнізда на височенній тремтливій осиці. Пурхав у дубовому зеленолисті сорокопуд, в озері, пропахлому розпареним рогозом та кугою, справляли весільні ігрища жаби, а на прозорих обмілинах нетямились від радості пуголовки (М.Чернявський).

* Поясніть лексичне значення виділеного слова.

14. Наведені іменники чоловічого роду, основа яких закінчується на –р, розподіліть за групами

Товар, муляр, тесляр, інвентар, професор, лікар, трактор, пролетар, стовбур, школяр, базар, каменяр, вапняр, газетяр, комар, директор, ма¢ляр, маля¢р, Ігор, вівчар, гончар, хабар.

15. Виконайте тести:

І. Знайдіть неправильні форми родового відмінка поданих іменників:

а) каравану; д) Крима;

б) снігопаду е) асфальту;

в) інститута; є) Єнисею;

г) ситцю; ж) вальсу.

ІІ. У яких групах "зайве" слово?

а) сирота, мама, сосна, вежа, зоря;

б) теля, ім'я, лоша, пір'я, курча;

в) біль, старість, мати, піч, путь;

г) полум'я, поросятко, край, плем'я, тюль.

ІІІ. Доберіть до кожної групи іменників відповідні приклади:

1) тверда; а) гусляр, каменяр, пісняр, скляр;

2) м'яка; б) ювіляр, звір, інженер, касир;

3) мішана; в) богатир, писар, шахтар, пустир.

ІV. Доберіть правильні відповіді:

а) сучасна І відміна сформувалася на основі іменників б) сучасна ІІ відміна сформувалася на основі іменників в) сучасна ІІІ відміна сформувалася на основі іменників г) сучасна ІV відміна сформувалася на основі іменників а) з давньою основою на –оˇ (-jоˇ-), -uˇ, -іˇ, -n-,-s-. б) з давньою основою на –iˇ,деякі іменники жін. р. на –uˉ та з суфіксом -ter. в) з давньою основою на –аˉ (-jaˉ), uˉ, деяких іменників з основою на –іˇ. г) середнього роду з давньою основою на -*en-, (*-m-), -*en

V. Знайдіть неправильні форми орудного відмінка однини:

а) гарячою кашою; г) критичною статтьою;

б) стрімкою кручею; д) сірою мишою;

в) високою грушою; е) білою вишнею.

Т е м а:Категорія відмінка іменника. Словотвір
іменників

Мета: узагальнити знання про відмінювання іменників І, ІІ, ІІІ, ІV відмін; висвітлити питання про особливості іменників, що знаходяться поза відмінами, про незмінювані іменники та іменники прикметникової форми. З’ясувати способи словотвору іменників.

Основні поняття теми: незмінювані іменники, іменники прикметникової форми.

Питання для розгляду

1. Іменники ІІІ та ІV відмін.

2. Відмінкові закінчення іменників ІІІ та ІV відмін.

3. Іменники, що знаходяться поза відмінами.

4. Незмінювані іменники.

5. Іменники прикметникової форми.

6. Наголос при відмінюванні іменників.

7. Словотвір іменників.

8. Висвітлення виучуваного матеріалу у шкільних підручниках.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...