Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модель особистості сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодіїТЕМА. Модель сучасного фахівця

 

МЕТА.Розкрити зміст поняття "модель"; визначити складові трьох блоків моделі "сучасного фахівця"; ознайомити студентів з педагогічною моделлю вітчизняного фахівця.

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ:схеми

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ:педагогіка

ПЛАН

1. Модель особистості сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодії.

2. Педагогічні вміння учителя-вихователя. Професіограма вчителя.

3. Якості, необхідні сучасному вчителю.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. - М.: Политиздат, 1989.

2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! - М.: Просвещение, 1983.

3. Белухин Д.П. Учитель - от любви к ненависти (Тактика профессионального поведения). -М.: Народное образование, 1999.

4. Все начинается с учителя / Под ред. З.И. Равкина. - М.: Просвещение, 1983.

5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - Рівне, 1996.

6. Гончаров С.М. Основи педагогічної праці. - Рівне, 2001.

7. Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя. - М.: Просвещение, 1989.

8. Максимюк С.П.. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 667 с.

9. Мороз О.Г., Омелянелко В.Л. Перші кроки до майстерності. - К: Знання, 1992.

10. Мудрик А.В. Учитель: Мастерство и вдохновение. -М.: Просвещение, 1986

11. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред І.А. Зязюна. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К.: Вища шк., 2004

12. Світличний К.К. Лелеки над Сахнівкою. -К.: Рад. письменник, 1987.

13. Слово про вчителя. - К.: Рад. шк., 1976. ІЗ.Соловейчик С.Л. Вечная радость: Очерки жизни и школьї. - М.: Политиздат, 1989.

14. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / Вибр. твори в 5-ти т. - К., 1977. - Т.З

15. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії. - Тернопіль, 2003.

 

 

Модель особистості сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодії


 


У професії вчителя акумульовано тисячолітній досвід спадкоємності поколінь. Педагог — це сполучна ланка між поколіннями, носій суспільно-історичного досвіду. В світі професій, що змінюється, фах вчителя залишається незмінним. хоча зміст, умови його праці, кількісний і якісний ха­рактер змінюються.

Педагогічна професія висуває ряд специфічних вимог, серед яких основні професійна компетентність і дидак­тична культура.

У розумінні професійної компетентності існує декілька підходів Вона поєднує всі суб'єктивні властивості, що проявляються в діяльності вчителя і забезпечують її ефективність. Професійно компетентною є така його праця, в якій на достатньо високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особис­тість вчителя.Поняття компетентності педагога – це такі складові, як професійні знання, педагогічні уміння. професійні психологічні позиції та особистісні психологічні особливості.

Професійні знання — це відомості з педагогіки і пси­хології про сутність праці вчителя, про особливості педагогічної діяльності і спілкування, особистості вчителя, про психічний розвиток учнів, їхні вікові особливості тощо. Психолого-педагогічна підготовленість є основою і гуманістичного орієнтованого мислення вчителя. Водночас, психолого - педагогічні і спеціальні знання - необхідна, але ще не достатня умова професійної компетентності.

Педагогічні уміння – це сукупність послідовних дій, що базуються на теоретичних знаннях і спрямовані на роз­в'язання завдань розвитку гармонійної особистості. Частина цих дій може бути автоматизована і реалізовуватися на рівні навичок.

Таке розуміння сутності педагогічних умінь підкреслює провідну роль теоретичних знань у формуванні практичної готовності майбутніх вчителів, єдність теоретич­ної і практичної підготовки, багаторівневий характер педа­гогічних умінь (від репродуктивного до творчого) і мож­ливість їхнього удосконалення шляхом автоматизації окре­мих дій. У структурі професійної компетентності можна ви­ділити теоретичну і практичну готовність, для яких властиві свої уміння.

Модель сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодії увібрала ряд блоків:

· професійно - предметних і етичних знань;

· професійно-педагогічних умінь;

· психологічних знань про професійні позиції вчителя;

· психолого-етичний блок знань про його морально - психологічні якості та професійну етику.

Перший блок представляють професійні психолого-педагогічні знання, відображені нав­чальними програмами. До цього ж блоку відносяться й етичні знання (основних категорій етики і понять моральної свідомості, природи, специфіки і функцій моралі, моральних принципів і норм, професійної етики вчителя і правил ети­кету)

Другий блок пов'язаний з теоретичною і практичною готовністю вчителя до здійснення педагогічної діяльності.

Останній реалізується в таких уміннях, як

· аналітичні,

· про­гностичні,

· проектні,

· організаторські,

· мобілізаційні, інформа­ційні, розвивальні, орієнтаційні, комунікативні та перцептивні уміння.

Третій блок стосується психологічних позицій (ставлення до учнів, самого себе і колег). З точки зору куль­тури педагогічної взаємодії вчитель має займати позитивно-активну, творчо-інноваційну і стабільно-відкриту позиції. Йому потрібно уникати конформістської позиції й при цьому бути толерантним, тобто терпимим до слабкостей і недоліків учнів і колег. Що ж стосується поведінки вчителя в конфліктній ситуації, то тут важливе значення має йото конфліктна компетентність знання природи, структури. класифікації і способів розв'язання конфлікту. Педагогу потрібно пам'ятати, що максимальний виховний ефект до­сягається при відкритій позиції педагогічного спілкування.

До четвертого блоку входять:

· педагогічні здібності (і поетич­ні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, організа­торські та ін.),

· морально-психологічні якості особистості вчителя (особиста спрямованість, емоційна гнучкість, доброчесність тощо),

· етичні цінності,

· прагнення вчителя налагоджувати спілкування на гуманній, демокра­тичній основі,

· керуватися принципами, нормами і прави­лами професійної етики та етикету,

· стверджувати особисту гідність кожного учня,

· організовувати творчу співпрацю з групою і з кожним учнем, ініціювати сприятливий клімат спілкування.

Наведена модель не є сталою її розвиток випереджає практичне втілення в діяльності та морально - психологічних якостях вчителя. Будучи зразком ставлення вчителя до своєї професії, вона виконує функції педагогічного ідеалу. Саме цим і визначається її роль в педагогіці і психології

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...