Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на _ рік_____________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації) _____________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області) Вид бюджету _________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування __________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________) (грн.)

 

Показники Код Разом, спеціальний фонд Плата за послуги, що надаються бюджетними установами Інші джерела власних надходжень* Інші надходження  
назва інших надходжень за видами  
разом у т. ч. за підгрупами разом у т. ч. за підгрупами  
     
 
НАДХОДЖЕННЯ - усього х                        
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету х                        
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х                        
Поточні видатки                        
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110                        
Заробітна плата                        
Грошове утримання військовослужбовців                        
Нарахування на заробітну плату 1120                        
Придбання товарів і послуг 1130                        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування                        
Медикаменти та перев'язувальні матеріали                        
Продукти харчування                        
Рядок виключено                        
Оплата послуг (крім комунальних)                        
Рядок виключено                        
Інші видатки                        
Рядок виключено                        
Рядок виключено                        
Рядок виключено                        
Рядок виключено                        
Видатки на відрядження 1140                        
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150                        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160                        
Оплата теплопостачання                        
Оплата водопостачання і водовідведення                        
Оплата електроенергії                        
Оплата природного газу                        
Оплата інших комунальних послуг                        
Оплата інших енергоносіїв                        
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170                        
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                        
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями                        
Субсидії і поточні трансферти                        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310                        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320                        
Поточні трансферти населенню 1340                        
Виплата пенсій і допомоги                        
Стипендії                        
Інші поточні трансферти населенню                        
Поточні трансферти за кордон 1350                        
Капітальні видатки                        
Придбання основного капіталу                        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110                        
Капітальне будівництво (придбання) 2120                        
Будівництво (придбання) житла                        
Рядок виключено                        
Інше будівництво (придбання)                        
Капітальний ремонт 2130                        
Капітальний ремонт житлового фонду                        
Рядок виключено                        
Капітальний ремонт інших об'єктів                        
Реконструкція та реставрація 2140                        
Реконструкція житлового фонду                        
Рядок виключено                        
Реконструкція інших об'єктів                        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                        
Створення державних запасів і резервів                        
Придбання землі і нематеріальних активів                        
Капітальні трансферти                        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                        
Капітальні трансферти населенню                        
Капітальні трансферти за кордон                        
Надання внутрішніх кредитів                        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів                        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                        
Надання інших внутрішніх кредитів                        
Надання зовнішніх кредитів                        

 ___________
* Плануються за наявності підстави.

Керівник _____________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) ___________ (число, місяць, рік) М. П. _____________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)

 

Начальник Управління організації бюджетного процесу В. П. Лозицький

 

(зведення показників у редакції наказів
Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. N 1099,
від 14.06.2004 р. N 386,
від 29.12.2004 р. N 845,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1512)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57 (у редакції наказуМіністерства фінансів України від 3 лютого 2005 р. N 86)

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...