Главная Обратная связь

Дисциплины:


IV. Індикатори ризикуПрофілі ризику

Профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування можуть бути документальними (неавтоматизований контроль із застосуванням СУР) або електронними (автоматизований або комбінований контроль із застосуванням СУР).

Електронні профілі ризику розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

Документальні профілі ризику розробляються структурними підрозділами ДФС, митницями ДФС та підлягають погодженню з центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

Електронний профіль ризику застосовується у всіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено самим профілем ризику.

Документальний профіль ризику, розроблений структурним підрозділом ДФС, застосовується у всіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено самим профілем ризику.

Документальний профіль ризику, розроблений митницею ДФС, застосовується у зоні діяльності митниці ДФС, яка його розробила.

Профіль ризику може бути представлений у формах паспорта профілю ризику і програмного коду профілю ризику.

Паспорт профілю ризикуформується для документальних та електронних профілів ризику і використовується для документального опису профілю ризику.

Зразки паспорта електронного і документального профілю ризику пустити по рядах приклад!

Зміст паспорта профілю ризику призначений для використання виключно органами ДФС і є документом для службового користування.

Паспорт профілю ризику зберігається протягом строку дії профілю ризику, але не менше 3 років після припинення його дії.

Облік, зберігання і використання паспортів профілів ризику здійснюються відповідно до нормативно-правових актів України, які регулюють питання обліку, зберігання та використання документів, які містять службову інформацію.

Програмний код профілю ризику формується тільки для електронних профілів ризику, використовується для їх програмної реалізації й імплементується до одного з таких модулів АСАУР:

– модуль АСАУР при митному оформленні митної декларації (у тому числі електронної митної декларації) чи іншого документа, який відповідно до законодавства її замінює та вноситься до автоматизованої системи митного оформлення;

– модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ("журнал пункту пропуску");

– модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ("пасажирський пункт пропуску");

– модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для морського сполучення;

– модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного сполучення;– модуль АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення тощо.

До профілю ризику його розробником формується також аналітична довідка пустити по рядах приклад. Аналітична довідка формується з метою опису розглянутих у профілі ризику областей ризику, визначення можливих заходів для подальшої мінімізації ризику.

Залежно від необхідності наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються звичайні (не передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) та рамкові (передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) профілі ризику.

При цьому під наповненням профілю ризику розуміється визначення конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику (перелік відповідних індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику визначається у профілі ризику).

У разі якщо профіль ризику передбачає наповнення, у паспорті профілю ризику зазначаються індикатори ризику та інші параметри профілю ризику, які підлягають наповненню/оновленню, відповідальний за наповнення орган ДФС (його структурний підрозділ), періодичність наповнення/оновлення окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.

Залежно від способу наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються центральні (наповнюються структурними підрозділами ДФС або органом ДФС, до компетенції якого належить проведення досліджень і експертної діяльності (спеціалізований орган ДФС)) та регіональні (наповнюються митницями ДФС) профілі ризику.

Для забезпечення можливості додаткового вивчення та/або уточнення області ризику, моніторингу області ризику та вжиття за результатами такого моніторингу заходів оперативного реагування можуть застосовуватись фонові профілі ризику, які не передбачають формування переліку митних формальностей, визначених за результатами застосування таких профілів ризику.

У паспорті фонового профілю ризику зазначаються структурний підрозділ ДФС або митниці ДФС, відповідальний за моніторинг спрацювання профілю ризику, та спосіб такого моніторингу.

Розробка профілю ризику передбачає:

1) визначення індикаторів ризику;

2) визначення доцільності застосування негативної та позитивної історії у профілі ризику (здійснюється тільки для електронних профілів ризику);

3) визначення алгоритму обчислення ступеня ризику за профілем ризику та залежно від ступеня ризику адекватних заходів, необхідних для запобігання або мінімізації ризиків (форм та обсягів митного контролю), якщо необхідність визначення таких заходів передбачено профілем ризику.

Рішення про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, змін до них, припинення дії електронних профілів ризику приймається Експертною комісією із застосування системи управління ризиками, яка утворюється ДФС (Експертна комісія).

Рішення Експертної комісії оформлюються протоколом засідання.

Введення в дію рішень Експертної комісії про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, змін до них, припинення дії електронних профілів ризику здійснюється шляхом видання відповідного наказу ДФС.

Документи, схвалені Експертною комісією, які потребують програмної реалізації відповідним структурним підрозділом ДФС (до компетенції якого належить супроводження інформаційних технологій (структурний підрозділ з питань ІТ), виготовляються у двох примірниках. При цьому перші примірники документів надсилаються листом центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ для введення в дію відповідно до термінів, визначених у протоколі засідання Експертної комісії, а другі – зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Документи, схвалені Експертною комісією відповідно до вимог цього пункту, які не потребують програмної реалізації структурним підрозділом з питань ІТ, а реалізуються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням окремого ПІК ДФС, виготовляються в одному примірнику та зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

За потреби, якщо до наповнення чи контролю ефективності профілю ризику залучаються інші підрозділи чи органи ДФС, можуть затверджуватись додаткові примірники документів або ж в установленому порядку виготовлятись їх копії.

Рішення про внесення змін до електронного профілю ризику може бути прийнято центральним підрозділом з питань координації застосування СУР, якщо такі зміни пов’язані:

1) зі змінами документів, положення яких враховано при розробленні профілю ризику, та необхідністю актуалізації відповідних значень окремих параметрів профілю ризику;

2) зі змінами даних про контактну особу за профілем ризику;

3) зі змінами числових значень позитивної/негативної історії профілю ризику, ступеня ризику;

4) з необхідністю виправлення технічних помилок у паспорті профілю ризику.

Рішення про тимчасове призупинення дії електронного профілю ризику може бути прийнято центральним підрозділом з питань координації застосування СУР у разі:

1) внесення змін до документів, положення яких враховано при розробленні електронного профілю ризику, коли такі зміни ведуть до необхідності суттєвих змін електронного профілю ризику;

2) скасування, втрати чинності документами, положення яких враховано при розробленні електронного профілю ризику;

3) втрати актуальності електронним профілем ризику;

4) виявлення проблемних питань під час застосування електронного профілю ризику, що не можуть бути вирішені шляхом внесення змін до електронного профілю ризику відповідно до пункту 10 цього розділу.

Прийняті рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням окремого ПІК ДФС, оформлюються у вигляді доповідної записки із резолюцією керівника (особи, яка виконує його обов’язки) центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Прийняті рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась структурним підрозділом з питань ІТ, оформлюються у вигляді листа центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ.

Відповідні рішення виносяться на обговорення на черговому засіданні Експертної комісії з метою прийняття рішення щодо необхідності подальшого внесення змін, припинення дії профілю ризику.

Електронні профілі ризику доводяться до митниць ДФС у вигляді поновлень АСМО або іншого ПІК ДФС.

Електронні регіональні профілі ризику доводяться до митниць ДФС також у вигляді примірника паспорта профілю ризику.

Електронний рамковий профіль ризику наповнюється структурним підрозділом ДФС, спеціалізованим органом ДФС або структурним підрозділом митниці ДФС з відповідного напряму контролю, на який спрямовується рамковий профіль ризику, або іншим структурним підрозділом ДФС (митниці), визначеним відповідальним за наповнення відповідного рамкового профілю ризику.

Наповнення електронного центрального профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка його заміщує) структурного підрозділу ДФС, визначеного відповідальним за наповнення відповідного профілю ризику, або керівником (особою, яка виконує його обов’язки) спеціалізованого органу ДФС, якщо спеціалізований орган ДФС (його структурний підрозділ) визначено відповідальним за наповнення відповідного профілю ризику.

Наповнення електронного регіонального профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка виконує його обов’язки) митниці ДФС.

Підписані доповнення направляються для подальшої імплементації до структурного підрозділу з питань ІТ або самостійно вносяться відповідним структурним підрозділом ДФС, спеціалізованим органом ДФС або митницею ДФС.

Рішення про затвердження документальних профілів ризику, змін до них, припинення дії документальних профілів ризику приймається:

– ДФС щодо розроблених структурним підрозділом ДФС документальних профілів ризику;

– митницею ДФС щодо розроблених структурним підрозділом митниці ДФС документальних профілів ризику.

Не допускається затвердження, внесення змін, припинення дії (окрім закінчення строку дії документального профілю ризику, визначеного під час його затвердження чи внесення до нього змін) документального профілю ризику без погодження відповідного рішення із центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР приймає рішення про погодження документального профілю ризику, змін до нього, припинення дії документального профілю ризику за результатами розгляду відповідного документа Експертною комісією.

На підставі інформації про результати застосування профілю ризику, а також інших даних, пов’язаних з дією профілю ризику, здійснюється контроль його ефективності.

Відповідальний за контроль ефективності профілю ризику підрозділ та періодичність здійснення контролю ефективності зазначаються у паспорті профілю ризику.

Загальний контроль ефективності профілів ризику, в тому числі з урахуванням інформації про контроль ефективності, проведений зазначеним у паспорті профілю ризику відповідальним підрозділом, здійснює центральний підрозділ з питань координації застосування СУР.

До контролю ефективності профілю ризику за ініціативи підрозділу, відповідального за контроль ефективності профілю ризику, або центрального підрозділу з питань координації застосування СУР можуть також залучатись інші заінтересовані органи ДФС (їх структурні підрозділи).

ІІІ. Орієнтування

Орієнтування як один з інструментів розробки і реалізації заходів з управління ризиками використовується для невідкладного інформування митниць про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, про товари, які можуть бути об’єктом правопорушення, та про застосування форм контролю для виявлення, запобігання та припинення таких порушень.

Джерелом інформації щодо орієнтувань є відомості, отримані органом ДФС (його структурним підрозділом) від інших органів ДФС (їх структурних підрозділів), правоохоронних органів, інших органів державної влади, міжнародних організацій, митних та інших уповноважених органів іноземних держав, власні аналітичні напрацювання та інші джерела.

IV. Індикатори ризику

У випадках, коли розробка окремих профілів ризику є недоцільною, зокрема, якщо індикатори ризику не можуть бути використані автоматизовано, формуються переліки індикаторів ризику.

Перелік індикаторів ризику як документ об’єднує кілька альтернативних (тобто таких, що застосовуються не тільки при одночасному їх виконанні, а також окремо один від одного) індикаторів ризику, пов’язаних спільними областями ризику, заходами з мінімізації ризиків. Перелік індикаторів ризику має містити індикатори ризику та інформацію щодо заходів, які необхідно вживати для запобігання або мінімізації ризиків (форми та обсяги митного контролю).

Переліки індикаторів ризику розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

Розроблені відповідним чином переліки індикаторів ризику виносяться на розгляд Експертної комісії та у разі схвалення затверджуються ДФС в установленому законодавством порядку.

Внесення змін або припинення дії переліків індикаторів ризику здійснюється за результатами розгляду відповідних пропозицій Експертною комісією шляхом накладення координуючим заступником Голови ДФС на документ, який містить відповідну інформацію, резолюції та затвердження у порядку, визначеному пунктом 3 цього розділу, оновлених переліків індикаторів ризику.

Затверджений перелік індикаторів ризику застосовується в усіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено переліком індикаторів ризику.

Аналіз застосування та за потреби актуалізація переліків індикаторів ризику здійснюються не рідше ніж раз на рік центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із залученням у разі потреби інших заінтересованих структурних підрозділів ДФС, спеціалізованого органу ДФС, митниць ДФС.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...