Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. Студент виконує курсову роботу і подає її на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу 

Студент виконує курсову роботу і подає її на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше ніж за два тижні до захисту.

Спочатку виконану курсову роботу реєструють на кафедрі та передають науковому керівникові, який перевіряє роботу і пише рецензію (дод. Ж). Якщо матеріал не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, науковий керівник повертає роботу з позначкою «на доопрацювання» із зауваженнями, які зазначаються за текстом роботи або на окремому аркуші, без оформлення остаточної письмової рецензії.

У такому разі науковий керівник не допускає студента до захисту та встановлює строки усунення недоліків. Тільки після доопрацювання з урахуванням зауважень науковий керівник пише рецензію і допускає роботу до захисту.

Захист курсової роботи (проекту) відбувається у комісіях, що складаються з наукового керівника та одного-двох викладачів, обов’язково до початку екзаменаційної сесії за графіком, складеним кафедрою, узгодженим з навчальним відділом і затвердженим ректором (проректором).

Під час захисту курсової роботи студент повинен доповісти про результати дослідження за обраною темою, продемонструвати вміння чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал, аргументовано відповідати на питання членів комісії.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-баловою шкалою КНТЕУ з подальшим переведенням її в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС відповідно до Положення про систему контролю знань студентів, яке затверджено ректором КНТЕУ 30.08.2012 р.

Підсумкову оцінку визначає комісія кафедри, що приймає захист курсових робіт. Об’єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист курсової роботи. Максимальну кількість балів, яку може одержати студент:

· за розкриття змісту курсової роботи – 45 балів;

· за оформлення курсової роботи – 15 балів;

· за захист курсової роботи – 40 балів.

Критерії оцінювання змісту курсової роботи (0-45 балів):

- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження;

- наявність практичного висвітлення досліджуваної проблематики;

- логічний взаємозв’язок теоретичного та практичного матеріалу;

- наочність та якість ілюстративного матеріалу;

- дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел (літератури);

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- ступінь самостійності проведеного дослідження;

- відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням.

Критерії оцінювання оформлення курсової роботи (0-15 балів):

- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;- наявність у додатках до роботи самостійно складених документів та вихідної інформації, на сонові якої здійсненні розрахунки в практичній частині роботи;

- посилання на використану літературу і нормативні документи.

Критерії оцінювання захисту курсової роботи (0-40 балів):

- вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні результати проведеного дослідження;

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на запитання членів комісії за змістом роботи;

- ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження.

У разі отримання студентом за результатами захисту курсової роботи оцінки «FX» (35-59 балів), йому призначається повторний захист цієї роботи. У разі отримання студентом за результатами захисту курсової роботи оцінки «F» (0-35), йому призначається повторний захист курсової роботи за новою темою, яка призначається завідувачем кафедри. Студент, який отримав оцінку «FX» (35-59) чи «F» (0-35 балів) за результатами захисту курсової роботи з дисциплін професійної підготовки не допускається до складання екзамену з дисципліни «Економіка торговельного підприємства».

Повторний захист курсової роботи здійснюється у період ліквідації академічної заборгованості або за індивідуальним графіком у визначені терміни перед комісією за участю декана факультету, після чого:

- у разі одержання студентом позитивної оцінки він допускається до складання екзамену з дисципліни «Економіка торговельного підприємства», відповідно до розкладу екзаменів у період ліквідації академічної заборгованості або за індивідуальним графіком у визначені терміни;

- у разі одержання незадовільної оцінки студент відраховується з університету.

Студент, який без поважної причини вчасно не подав (не зареєстрував) курсову роботу або не з’явився на захист у встановлений термін, не допускається до складання екзамену з дисципліни «Економіка торговельного підприємства».

Курсові роботи після їх захисту (незалежно від оцінки) передають на кафедру, де вони зберігаються впродовж встановленого терміну, після чого знищуються згідно з вимогами до такого виду документів.

 


ДОДАТКИ

 

Додаток А

Рекомендована тематика курсових робіт

для напряму підготовки «Економіка підприємства»

1. Оцінювання впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства.

2. Оцінювання ринкового потенціалу підприємства.

3. Обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства (суб’єкта підприємницької діяльності).

4. Обґрунтування бізнес-плану створення нового структурного підрозділу (філії, представництва) підприємства.

5. Обґрунтування бізнес-плану розвитку підприємства.

6. Економічне обґрунтування проекту розвитку підприємства.

7. Економічне обґрунтування проекту інноваційного розвитку підприємства.

8. Економічне обґрунтування бізнес-плану розширення виробничих потужностей підприємства.

9. Конкурентоспроможність підприємства та резерви її підвищення.

10.Оцінювання поточної конкурентоспроможності підприємства.

11.Оцінювання конкурентної позиції підприємства та шляхи її посилення.

12.Розроблення програми підвищення конкурентоспроможності підприємства.

13.Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства.

14.Оцінювання стратегічної конкурентоспроможності підприємства.

15. Оцінювання стратегічного потенціалу підприємства.

16.Розроблення стратегічного плану розвитку підприємства.

17.Обґрунтування програми економічного зростання підприємства.

18. Економічна стійкість підприємства та напрями її забезпечення

19. Планування обсягів виробництва продукції підприємства.

20. Планування обсягів збуту продукції підприємства.

21.Формування асортиментної політики підприємства.

22.Планування обсягів та асортиментної структури товарообороту підприємства роздрібної торгівлі.

23.Планування обсягів та асортиментної структури товарообороту підприємства оптової торгівлі.

24.Планування товарообороту торговельної мережі.

25.Планування запасів підприємства.

26.Нормування запасів підприємства.

27.Планування товарних запасів підприємства торгівлі.

28.Поточне регулювання товарних запасів підприємства торгівлі.

29.Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.

30.Закупівельна діяльність підприємства та напрями її вдосконалення.

31.Шляхи удосконалення закупівельної політики підприємства.

32.Планування закупівлі товарів на підприємстві торгівлі.

33.Ефективність комерційних угод підприємства торгівлі по закупівлі товарів і резерви її підвищення.

34.Ефективність біржових угод підприємства щодо закупівлі товарів і шляхи її підвищення.

35.Планування чисельності та складу персоналу підприємства.

36.Продуктивність праці персоналу підприємства і резерви її підвищення.

37.Планування продуктивності праці персоналу на підприємстві.

38.Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві та шляхи її підвищення.

39.Оплата праці персоналу підприємства та шляхи її удосконалення.

40.Ефективність системи оплати праці персоналу на підприємстві та шляхи її підвищення.

41.Матеріальне стимулювання на підприємстві і напрямки його удосконалення.

42.Розроблення компенсаційної політики підприємства.

43.Розроблення плану з оплати праці на підприємстві.

44.Оцінювання кадрового потенціалу підприємства.

45.Планування розвитку матеріально-технічної бази підприємства.

46.Визначення потреби в основних засобах підприємства та раціоналізація їх структури.

47.Обґрунтування шляхів раціоналізації використання основних засобів підприємства.

48.Ефективність орендних (лізингових) операцій підприємства і резерви її підвищення.

49.Оцінювання ресурсного потенціалу підприємства.

50.Оцінювання складових виробничого потенціалу підприємства та ефективності їх використання.

51.Планування обсягу та складу поточних витрат підприємства.

52.Планування операційних витрат підприємства.

53.Планування витрат обігу підприємства торгівлі.

54.Цінова політика підприємства та шляхи підвищення її ефективності.

55.Обґрунтування рівня торговельних надбавок підприємства торгівлі.

56.Економічне обґрунтування дисконтної програми підприємства.

57.Планування доходів від операційної діяльності підприємства.

58. Доходи підприємства торгівлі від реалізації товарів і резерви їх зростання.

59.Формування орендної політики підприємства.

60.Планування прибутку підприємства.

61.Планування фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

62.Політика формування і використання прибутку підприємства .

63.Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства і шляхи її підвищення.

64.Шляхи подолання збитковості підприємства.

65.Програма відновлення прибуткової діяльності підприємства.

66.Формування системи бюджетного управління на підприємстві.

67.Розроблення операційних бюджетів підприємства.

68.Планування податкових платежів підприємства.

69.Розроблення політики сплати податкових платежів на підприємстві.

70.Планування активів підприємства.

71.Планування оборотних активів підприємства.

72.Операційний цикл підприємства і резерви скорочення його тривалості.

73.Планування обсягу і складу дебіторської заборгованості підприємства.

74.Кредитна політика підприємства та шляхи її вдосконалення.

75.Обґрунтування обсягів та умов надання комерційного кредиту постачальникам підприємства.

76.Планування грошових активів підприємства.

77.Планування необоротних активів підприємства.

78.Формування інтелектуального капіталу підприємства

79.Планування капіталу підприємства.

80.Фінансовий леверидж на підприємстві і шляхи оптимізації його ефекту.

81.Вартість капіталу підприємства і резерви її зниження.

82.Інвестиційна привабливість підприємства та шляхи її підвищення.

83.Політика залучення позикового капіталу на підприємство.

84.Планування залучення банківського кредиту на підприємство.

85.Планування кредиторської заборгованості підприємства.

86.Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення.

87.Оцінювання фінансової стійкості підприємства та напрями її зміцнення.

88.Оцінювання платоспроможності підприємства та резерви її підвищення.

89.Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покра­щання.

90.Обґрунтування поточного фінансового плану підприємства.

91.Планування грошових потоків підприємства.

92.Планування грошових потоків від операційної діяльності підприємства.

93.Розроблення плану надходження та витрачання грошових коштів підприємства.

94.Оперативне планування грошового обороту операційної діяльності підприємства.

95.Оцінювання та напрями мінімізації господарських ризиків підприємства.

96.Профілактика господарських ризиків підприємства.

97.Обґрунтування проекту реструктуризації активів підприємства.

98. Обґрунтування проекту реструктуризації капіталу підприємства.

99. Обґрунтування проекту реструктуризації портфеля проектів підприємства.

100. Обґрунтування проекту реструктуризації асортиментного портфеля підприємства.

 

Додаток Б

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра ____________________________________________________

Дисципліна _________________________________________________

Спеціальність _______________________________________________

Курс _____ Група ______Семестр____

 

ЗАВДАННЯ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...